PL EN


2017 | 8 | 170-178
Article title

Próba oszacowania PKB oraz PKB per capita w Starożytnym Rzymie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca ma celu próbę oszacowania PKB w starożytnym Rzymie przy zastosowaniu współczesnej metodologii ekonomicznej. Skąpe i przypadkowe dane źródłowe, mówiące przykładowo o dziennej stawce płacy robotnika lub rozpiętości w cenach zboża okazują się jednak być wystarczające, by przy pewnych założeniach (modius – starożytna miara zboża, ilość populacji, konsumpcja, płace) można było wyliczyć PKB oraz PKB per capita w państwie istniejącym 2000 lat temu. Opierając się na tych założeniach PKB zostało policzone metodą wydatkową, jako suma wydatków żywnościowych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych oraz wydatków na utrzymanie aparatu państwowego oraz dochodową jako suma dochodów generowanych przez populację. Dodatkowo, aby można było tak wyliczone PKB starożytnego Rzymu odnieść do czasów współczesnych zastosowany został, przy użyciu dolara Geary‐Khamis, przelicznik PKB. Na podstawie tego przeliczenia widać wyraźnie, iż gospodarka starożytnego Rzymu swoim potencjałem była zbliżona do gospodarek państw średniowiecznej Europy.
EN
The work is aimed at assessing the Gross National Product (GNP) in the Ancient Rome using the contemporary economic methodology. The scanty and accidental source data giving exemplarily information on a worker’s daily rate of pay and the span in grain prices turn out to be sufficient in order to calculate adopting some assumptions (modius – an ancient measure for grain, number of people, consumption, pays) the GNP and the GNP per capita in the state existing 2000 years ago. Based on these assumptions the GNP was calculated by an expenditure‐based valuation method as a sum of food, consumption, investment expenditures and the expenditures for the maintenance of the state apparatus and by an income‐based valuation method as a sum of incomes generated by the people. In addition, in order to make reference of the so calculated GNP of the Ancient Rome to the contemporary times, we have used, using the Geary‐Khamis, the GNP conversion factor. Basing on these conversions it is clear that the Ancient Rome economy in respect of its potential was similar to the economies of the Medieval European states.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
170-178
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7516a960-17ba-4842-8a6a-ccbb555c6442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.