PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 185-202
Article title

Postawy wobec osób starszych uczniów Medycznego Studium Zawodowegooraz studentów kierunków humanistycznych i niehumanistycznych (polskich i zagranicznych)

Content
Title variants
EN
Attitudes of Students of the Medical Vocational School and Students of Humanities and Non-Humanities (Polish and Foreign) Towards Elder People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań są postawy młodzieży kształcącej się w zawodach medycznych oraz studentów humanistycznych i niehumanistycznych kierunków polskich i zagranicznych uczelni wobec osób starszych. Opracowanie składa się z dwóch części: teoretycznej, omawiającej problematykę postaw wobec osób starszych oraz empirycznej, zmierzającej do identyfikacji postaw wobec tej grupy osób, zróżnicowanych ze względu na kierunek kształcenia i studiów grup uczniów i studentów. W badaniu przeprowadzonym z wykorzystaniem Kwestionariusza do Badania Postaw wobec Osób 70 plus oraz wywiadu pogłębionego uczestniczyło 256 uczniów w czterech równolicznych grupach badanych: uczniów Medycznego Zawodowego Studium, studentów kierunków humanistycznych i niehumanistycznych (polskich i zagranicznych). Badania wykazały, że postawy wobec osób starszych są na ogół pozytywne, poszczególne grupy, ze względu na ten czynnik, różnią się od siebie w sposób statystycznie istotny tylko w przypadku uczniów szkół medycznych i technicznych (co może wynikać z odmiennych preferencji i motywacji w zakresie kształtowania swojej ścieżki kariery). Ponadto okazało się, że pozytywne postawy wobec osób starszych współwystępują (silna zależność statystyczna) z doświadczaniem bliskich relacji z osobami starszymi w rodzinie i z pozytywnymi wzorami relacji wobec osób starszych ze strony rodziców.
EN
The subject of this article is the attitudes of young people educating themselves in medical professions and humanistic students of non-humanistic Polish and foreign majors towards the elderly. The study consists of two parts: a theoretical one discussing the issues of attitudes towards older people and an empirical one aimed at identifying attitudes towards this group of people diversified due to the direction of education and study of groups of pupils and students. In a study conducted using a questionnaire and in-depth interview, there were 256 students from four parallel study groups: students of the Post-Medical Study, students of humanities and non-humanities (Polish and foreign). Studies have shown that attitudes towards older people are generally positive, individual groups only in cases of students of medical schools and polytechnics differ in a statistically significant way (which may result from different preferences and motivation in shaping their career path). Positive attitudes towards older people co-exist (strong statistics dependence) with experiencing close relationships with the elderly in the family and positive patterns on the part of parents.
Issue
Pages
185-202
Physical description
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”
 • Politechnika Poznańska
References
 • Aiken R.L., (1978), Late Life, Philadelphia Press, Philadelphia.
 • Baraniak B., (2007), Dorastanie do kariery zawodowej, [w:] Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. 1, Wiatrowski Z., Ciżkowicz K. (red.), Włocławek, s. 31.
 • Bartkowiak G., (1988), Niepełnosprawni w przemysłowych zakładach pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Bartkowiak G., (2016), Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Biernat M., (2003), Toward a broader view of social stereotyping, „American Psychologist”, nr 58, s. 1019–1027.
 • Bristow D., Amyx D., Castleberry S. B., Cochran J. J., (2011), A cross-generational comparison of motivational factors in a sales career among gen x and gen y college students, „Journal of Personal Selling & Sales Management”, nr 31(1), s. 77–85.
 • Brzezińska A.I., (2005), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.
 • Brzezińska A.I. (2015), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.
 • Caporeal L.R., Lukaszewski M., Culbertson G., (1983), Secondary baby talk: Judgments by insti-tutional eldery and their caregivers, „Journal of Personality and Social Psychology, nr 44, s. 746–754.
 • Chabior A., (2017), Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych. Między powinnością a profesją, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Duka K., (1985), Adolescent attitudes and beliefs toward aging and the elderly, „International Jo-urnal of Aging Development”, nr 22, s. 173–187.
 • Dziubak M., Motyka M., (2013), Motywy wyboru zawodu pielęgniarki – badania studentów kie-runku pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego, „Problemy Pielęgniarstwa”, 21(3), s. 281–328.
 • Erber J.T., (1989), Young and older adults’ appraisal of memory failures in young and older adult target persons, „Journal of Gerontology: Psychological Sciences”, nr 44, s. 170–175.
 • Finkelstein L.M., Burke M.J., Raju N.S., (1995), Age discrimination in simulated employment con-text: An integrative analysis, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 80, nr 6, s. 652–663.
 • Fiske S.T., Cuddy A.J.C., Glick P., Jun X., (2002), A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warm respectively from perceived status and competition, „Journal of Per-sonality and Social Psychology”, Vol. 82, nr 6, s. 878–921.
 • Furmanek W., (2004), Rozumienie wartości pracy a orientacje życiowe człowieka, „Pedagogika Pracy” 2004, nr 45, s. 60.
 • Goldman R., Goldman G., (1981), How children view old people and aging: a developmental study of children in four countries, „Australian Journal of Psychology”, nr 33, s. 405–418.
 • Havlett S.A., Sherbin L., Sumberg K., (2009), How Gen Y & Boomers will reshape your agenda, „Harvard Business Review”, Jul–Aug. 87(7–8), s. 71–76.
 • Heckhausen J., Dixon R.A., Bales P.B., (1989), Gains and losses in development Throughout adulthood as perceived by different adult age groups, „Developmental Psychology, nr 25, s. 109–121.
 • Hess T., (2006), Attitudes toward Aging and Their Effects on Behavior, [w:] Psychology of Aging, Birren J.F., Schaie K.W., Abeles P.R., Gatz M., Salthouse T.A. (red.), Academic Press Lon-don, s. 379–406.
 • Hummer M.L., Ryan E.B., (1996), Toward understanding variations in patronizing talk addressed to older adult; psycholinguistic features of care and control, „International Journal of Psycholinguistics”, nr 12, s. 149–170.
 • Kamiński A., (1982), Funkcje pedagogiki społecznej: praca socjalna i kulturalna, PWN, Warszawa.
 • Kane N.M., (1999), Factor affecting social work students’ willingness to work with elders with Al-thaimer’s disease, „Journal of Social Work and Education”, 35, s. 71–85.
 • Kite M.E., Johnson B.T., (1988), Attitudes toward older and younger adults: A metaanalysis, „Psychology and Aging”, nr 3, s. 233–244.
 • Konieczna E., (2016), Seniorzy i film. Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych przez uczestnictwo w kulturze filmowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kostal J.W., Wiernik B., (2017), Meta-analytic investigation of demographic differences in protean, boundaryless, and proactive career orientations, „Career Development International”, Vol. 22, nr 5, s. 520–545.
 • Kwong See S.T., Heller R.B., (2004), Judging older targets’ discourse: How do age stereotypes in-fluence evaluation?, „Experimental Aging Research”, nr 30, s. 63–73.
 • Miłkowska G., (2014), Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Rocznik Polsko-Ukraiński, t. 16, s. 177–192.
 • O’Hanlon A.M., Camp C.J., Osofsky H.J., (1993), Knowledge of and attitudes toward aging in young middle aged and older college students, „Educational Gerontology”, nr 19, s. 753–766.
 • Palmor E.B., (1998), The Facts on Agism Quiz, Springer, New York.Pasupathi M., Lockenhoff C.E., (2002), Ageist behavior, [w:] Ageism: Stereotyping and prejudice against older person, Nelson T.D. (red.), MIT Press, Cambridge, s. 201–246.
 • Pindera P., (2006), Wpływ rodziny i szkoły na postawy społeczno-moralne uczniów szkoły pod-stawowej, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4(32–33), s. 158–170.
 • Ron P., (2007), Elderly people’s attitudes and perceptions of aging and old age: The role of cogni-tive dissonance?, „International Journal of Geriatric Psychiatry”, nr 22, s. 656–662.
 • Rosencrantz H., Mc Newin T.A., (1969), Factor analysis of attitudes toward the aged, „The Gerontologist”, nr 9(1), s. 55–59.
 • Rubin K.H., Brown I., (1975), A life span look at person perception and its relationship to communicative interaction, „Journal of Gerontology”, nr 30(2), s. 461–468.
 • Rudnik A., (2016), Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości – perspektywa pedagogiczna, [w:] Obiektywny i Subiektywny wymiar starości, Dubas E., Muszyński M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sims R.L., Boytell J.J., (2014), The relation between goal orientation and occupational withdra-wal, „Leadership and Orientation Development Journal”, Bradford, Vol. 36, s. 816–832.
 • Stasiuk K., Maison M., (2014), Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.Stefaniuk T., (2015), Starość w ujęciu Islamu – stanowisko tekstów źródłowych: Koranu i Hadisów, „Theologica Wratislaviensia”, t. 10, s. 117–127.
 • Straś-Romanowska M., (2014), Sytuacja psychologiczna osoby starszej we współczesnej rodzinie, „Studia Salvatoriana Polonica”, t. 8, s.143–156.
 • Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., (2008), Potoczne przekonania na temat starzenia się w świetle badań psychologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Suikkala A., Kivela E., Kayhko P., (2016), Collaborative learning in gerontological clinical setting: The students’ perspective, National Center for Biotechnology Information, Bethesda.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75174a23-4ee9-47ba-a2a6-a8046d493fac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.