PL EN


2017 | 3(34) | 91-104
Article title

Prawo piłkarza (sportowca) do obrony w świetle przepisów FIFA i PZPN

Authors
Content
Title variants
EN
The football player’s (athlete) right to defence in the light of FIFA and PZPN (the Polish Football Association) regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawo do obrony należy do podstawowych praw człowieka. Jest ono realizowane w sytuacjach zagrożenia oskarżeniem jednostki przed sądem, a także przed komisją dyscyplinarną w powiązaniu z konkretnymi zawodami czy aktywnościami sportowymi. Prawo człowieka do obrony zostało zdefiniowane w dokumentach prawa międzynarodowego, dotyczącego praw człowieka. Konsekwentnie znalazło ono swoje odzwierciedlenie w Konstytucji RP. Przedmiotem opracowania jest prawo do obrony piłkarza grającego w piłkę nożną. Podstawowymi regulacjami prawa sportowego, a w konsekwencji i postępowań dyscyplinarnych w piłce nożnej są ustawa o sporcie, statut PZPN, a w końcu regulamin dyscyplinarny PZPN. Regulacje statutowe i regulaminowe są zsynchronizowane z regulacjami FIFA. Prawo obwinionego piłkarza materializuje się poprzez możliwość czynnego udziału w postępowaniu od samego jego początku, i to już na etapie rozpatrywania sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego. Zawodnik ma prawo do wglądu do akt sprawy, wskazywania na osobowe i materialne dowody swojej niewinności, a w końcu może ustanowić swojego zastępcę procesowego lub żądać ustanowienia takiego zastępcy z urzędu. Ważnym elementem obrony piłkarza jest dwuinstancyjność postępowania dyscyplinarnego. Pozytywnie należy ocenić projekt znowelizowania ustawy o sporcie i wprowadzenia do niej Trybunału Arbitrażowego oraz możliwości wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.
EN
The right to defence is one of the fundamental human rights. It is implemented in the situation of being accused in the front of court and in the front of disciplinary committee in connection with the specific occupations or sport activities. The human right to defence had been defined in the documents of international law on human rights. Consequently, it is reflected in the Constitution of the Republic of Poland. The subject of study is the football player’s right to defence. The basic regulations of sports law, and consequently of disciplinary proceedings in football is the Act on sport, the statutes of PZPN and finally disciplinary regulations of PZPN. The Statutory regulations are synchronized with the FIFA regulations. The right of the accused football player is materialized in the opportunity of active participation in the proceedings from its beginning, and it is already at the stage of case examination by the disciplinary prosecutor. The player has the right to access the case file, to indicate the personal and material evidence of his innocence, and finally, he may appoint the legal representative or demand the establishment of the legal representation from office. Two stages of the disciplinary proceedings are an important element of the player’s defence. The draft of amendment of the Act on sport and the introduction to this Act the Court of Arbitration and the possibility of bringing an appeal to the Supreme Court should be assessed positively
Year
Issue
Pages
91-104
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325540951.
 • Bentkowski, S. (2012). Uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej, „Journal of Modern Science” nr 4/14, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 415–432.
 • Dajczak, W., Giaro, T., Longchamps de Berie, F. (2013). Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa. ISBN 9788364427008.
 • Fundowicz, S. (2013). Prawo sportowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326442384.
 • Gniatkowski, M. (2004). Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – kary dyscyplinarne i ich charakter prawny, „Studia Prawnicze”, nr 2(160), s. 110–137.
 • Grzegorczyk, T., Tylman, J. (2003). Polskie postępowanie karne, wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 8373342184.
 • Kruszyński, P. (1983). Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rossi, R. (1972). Observaciones sobre la figura del abogado en derecho Romano, [w:] Studi in onore di Giuseppe Grosso, Torino, s. 269 i n.
 • Sitek, B. (2003). Proces świętego Pawła. Przyczynek do studiów nad rzymskim procesem karnym na pograniczu, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, [w:] A. Lityński, P. Fiedorczyk (red.), Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów, 15–18 września 2002 r., Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 163–177. ISBN 8389031566.
 • Sitek, M. (2014). Human rights versus a football player’s rights, [w:] M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.), Human rights between war and peace, vol. I i II, Olsztyn: Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury, s. 88–99. ISBN 9788362383542.
 • Szafrańska, E., Szafrański, J. (2013). Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego, „Journal of Modern Science” nr 3/18, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 175–189.
 • Wach, A. (2005). Alternatywne formy rozwiązywania sporów sądowych, Warszawa: Liber.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7519896b-aac6-4781-adc3-8a181a111a5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.