PL EN


2016 | 1(95) | 61-67
Article title

Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia angielskie

Content
Title variants
EN
Housing Policy at the Municipal Level – The English Experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kapitałochłonność inwestycji z zakresu budownictwa komunalnego powoduje, że większości jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie stać, aby dostarczać mieszkania komunalne w tempie umożliwiającym ograniczenie liczby gospodarstw domowych oczekujących na przydział mieszkania. Wzmocnienie oraz rozwój sektora mieszkalnictwa komunalnego lub o umiarkowanym czynszu jest jednym z kluczowych wyzwań, z którym polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym w Polsce powinna się zmierzyć. Zdaniem autora ciekawym rozwiązaniem, jest włączenie partnerstwa publiczno-prywatnego do zestawu narzędzi realizacji polityki mieszkaniowej. Rozwiązanie tego typu stosowane jest od dłuższego czasu w Anglii, gdzie ciężar dostarczania mieszkań gospodarstwom domowym o niskich dochodach, przeniesiony został z JST na prywatne podmioty działające na zasadzie non-profit.
EN
Municipal housing is highly capital-intensive and therefore the majority of local government units (LGUs) in Poland cannot afford to provide council housing fast enough to shorten the waiting lists. Strengthening and development of municipal or affordable rent housing sector is one of the key challenges that housing policy at the municipal level in Poland has to face. According to the author, an interesting solution in this respect is to incorporate public-private partnership into the toolkit for implementing housing policy. This solution has been used for a long time in England, where the burden of providing housing to low income households was passed from LGUs to private non-profit organisations.
Year
Issue
Pages
61-67
Physical description
Dates
published
2016-03-01
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Frontier Economics Ltd, Assessing the social and economic impact of affordable housing investment, Londyn 2014.
 • Główka G., Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” (80), SGGW, Warszawa 2010.
 • Główka G., System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Doświadczenia i kierunki zmian, SGH, Warszawa 2012.
 • Heywood A., The Housing Finance Corporation. Investing in Social Housing. A Guide to the Development of the Affordable Housing Sector, Londyn, 2013.
 • Homes and Communities Agency, Policy Paper 2010 to 2015 government policy: rented housing sector, Londyn 2012.
 • Homes and Communities Agency, 2014 Global Accounts of Housing Providers, Londyn 2015.
 • Instytut Rozwoju Miast, Kierunki rozwoju państwowych instrumentów wsparcia budownictwa dla najuboższych w oparciu o doświadczenia tzw. programu pilotażowego i badania IRM, Warszawa 2005.
 • Local Government Chronicle, <http://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-stay-withbirmingham-city-council/1302641.article>, [dostęp 13.10.2015].
 • Malpass P., Murie A., Housing policy and practice, Palgrave Macmillan; 5th Edition edition 2002.
 • Michalski M., Obligacje przychodowe, jako alternatywne źródło finansowania budownictwa komunalnego, „Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego”, 2014, Nr 4 (42).
 • Ministerstwo Budownictwa, Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005–2015, Warszawa 2005.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Monitor Regionalny 30.06.2014r., Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Podsumowanie Ankiety dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, Departament Mieszkalnictwa, Warszawa 2012.
 • Polak A., Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej, „Rocznik Żyrardowski”, 2010, VIII.
 • Stone M. E., Social housing in the UK and US: Evolution, issues and prospects, Goldsmiths College, Centre for Urban Community Research, 2003.
 • Szelągowska A. Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75216de6-503b-4cb0-8844-eafa6bd78b6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.