PL EN


2020 | 2 | 175-186
Article title

Aktywność zawodowa a jakość życia osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Professional activity and the quality of life of people with various degrees and types of disability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest jakość życia osób aktywnych zawodowo z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Zbadano łącznie 119 osób, wśród których wyodrębniono grupy badanych z niepełnosprawnością ruchową, somatyczną i psychiczną oraz lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zastosowano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia Schalocka w polskiej adaptacji Jurosa. Uzyskane wyniki badań pokazują, iż badane grupy cechuje podobny, przeciętny poziom ogólnej jakości życia, natomiast w ramach poszczególnych jego wymiarów najniżej oceniają jakość życia osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
EN
The subject of the research is the quality of life of people with various degrees and types of disabilities who are professionally active. A total of 119 people took part in a survey. The respondents comprised of people with physical, somatic and mental disabilities as well as mild and moderate disabilities. Schalock’s Sense of Life Quality Questionnaire was used in the Polish adaptation of Juros. The obtained results show that the studied groups experience a similar average level of overall quality of life. However, within its individual dimensions, the quality of life of people with mobility disabilities and people with moderate disabilities was assessed the lowest.
References
 • Akranavičiūtė D., Ruževičius J. (2007). Quality of Life and its Components’ Measurement. Engineering Economics, 2 (52), s. 44–49.
 • Becker-Pestka D. (2012). Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – problemy i wyzwania. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik, nr 4, 29–50.
 • Bericat E., Jiménez-Rodrigo M.J. (2019). The Quality of European Societes. A Compilation of Composite Indicators. Springer, Cham.
 • Bullinger M. (1997). Gesundheitsbezogene Lebensqualität und subjektive Gesundheit. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 47, 76–91.
 • Borek J. (2011). Rynek pracy jako czynnik determinujący dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia. W: J. Plak (red.). Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Warszawa, Wyd. WSP. Borkowska M. (2012). Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Warszawa, Wyd. PZWL.
 • Charlton J. (2000). Nothing abouts us without us. Disibility opression and empowerment. Lo Angeles, Wyd. University of California Press.
 • Chykhantsova O. (2020). The relationship between quality of life and happiness. Happiness And Contemporary Society: Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20–21, 2020). Lviv: SPOLOM, p. 60–62.
 • Dyszkowska J. (2010). Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Kraków: Wyd. Impuls.
 • Gorczycka E. (2005). Psychologiczne i społeczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: Kurzynowski (red.), Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Grabek-Kozera J. (2015). Trudności wewnętrzne utrudniające osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy. Lublin AZFFM..
 • Juros A. (1997). Poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością a obraz gminy. W: A. Juros, W. Otrębski (red.), Integracja osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. Lublin: FSCEDS.
 • Kolman R. (2000). Zespoły badawcze jakości życia. Problemy Jakości, 2, 2–5.
 • Kowalik S. (2005). Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. 2. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Maj. K. (2007). O potrzebie badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością. W: A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Warszawa, Wyd. SWPS ”Academica”, s. 13–22.
 • Majewski T. (2007). Osoby niepełnosprawne – problemy, potrzeby i możliwości zawodowe. W: T. Majewski, C. Miżejewski, W. Sobczak (red.), Gmina a niepełnosprawność praca zbiorowa. Podręcznik dla samorządów gminnych z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, ZESZYT 43. Warszawa, s. 11–21.
 • Ochonczenko H. (2008). Gotowość pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W: B. Pietrulewicz, M.A. Paszkowicz., H. Ochonczenko (red.), Zielona Góra, Wyd. „JM” UZ, s. 82.
 • Parchomiuk M., Byra S. (2006). Rodzaj niepełnosprawności a poczucie jakości życia. W: Z. Palak i in. (red.), Jakość życia a niepełnosprawność. Lublin, Wyd. UMCS.
 • Peterman A.H, Cella D. (2000), Quality of life. W: A.E. Kazdin (red.), Encyclopedia of Psychology. Vol 6., Oxford.
 • Polaczek E. (2017). Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce. Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, XIII (3), s. 86–112.
 • Poliwczak I. (2007). Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Warszawa, KIGR.
 • Ruževičius J. (2014). Quality of Life and of Working Life: Conceptions and Research, Excellence in Services, Conference Proceedings, UJM Liverpool, ISBN 9788890432743, s. 318–334.
 • Sieńko-Awierianów E., Trubiłko J., Chudecka M. (2019). Wpływ pracy na jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie zatrudnionych w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XX, Zeszyt 10, s.257–272.
 • Sękowski A. (2006). Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Lublin, Wyd. UMCS.
 • Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., (2007). Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia a doświadczanie niepełnosprawności. W: M. Flanczewska-Wolny (red.), Jakość życia w niepełnosprawności – mity a rzeczywistość. Gliwice–Kraków, Wyd. Impuls, s. 15–24.
 • Theofilou P. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. Europe’s Journal of Psychology, Vol. 9 (1), 150–162.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7524f933-486f-4017-ad27-2c6cca234b7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.