PL EN


2015 | 31 | 27-44
Article title

The Flexible Integration in the European Integration Process. Selected Issues

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Elastyczna integracja w europejskim procesie integracyjnym. Wybrane zagadnienia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
After the Second World War the question of the unified Europe became the central point of attention. However, it has been a difficult (sometimes even impossible) task to develop and implement a common concept concerning the integrity of Europe. Over the years, the intensification of integration processes and an increase in the number of the EU members states have diversified the Union’s structure as well as enhanced its internal diversity. In such circumstances, the application of the flexible integration concept, defined as one of the EU basic principles, became crucial. The flexible integration elements were introduced to the primary law in the form of an enhanced cooperation mechanism relatively late, namely via the Treaty of Amsterdam. Nevertheless, the European initiatives in which not all of the member states took part (for instance, the Schengen Agreement. or the Economic and Monetary Union) already existed. In the current considerations attention is drawn to the fact that certain forms of “flexibility” existed since the beginning of the integration process and continued through the subsequent stages of the Union’s broadening and deepening; the developments which, to an extent, facilitated the acceptance of the flexible solutions. Although the flexibility policy is inconsistent with the European integration paradigm, it has accompanied this process since the beginning and is now vital for its continuation of the integration process. The issue of the flexible integration fits well in between two competing theoretical concepts – these of federalism and intergovernmentalism – whose theoretical approaches recognise and respect the diverse European reality.
PL
Po II wojnie światowej problem jedności Europy znalazł się w centrum uwagi. Jednak wypracowanie wspólnej koncepcji integracji Europy i jej realizacja była niezwykle trudnym zadaniem. Z biegiem lat wzrost liczby członków doprowadził do skomplikowanej liczby struktury Unii Europejskiej i wzmocnienia jej wewnętrznej różnorodności. W tych okolicznościach zastosowanie elastycznej integracji, która na pewnym etapie zdefiniowana została jako jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej, stało się istotne. Elementy elastycznej integracji zostały wprowadzone jako mechanizm wzmocnionej współpracy do prawa pierwotnego, stosunkowo późno, bo dopiero przez Traktat Amsterdamski. Jednak już wcześniej istniały inicjatywy europejskie, w których nie wszystkie państwa członkowskie uczestniczyły, jak choćby porozumienia z Schengen czy unia gospodarczo-walutowa. W tych rozważanych zwraca się uwagę na fakt, że pewne formy elastyczności istniały już od początku procesu integracyjnego i były wprowadzane przez kolejne etapy poszerzania i pogłębiania. Pomimo, iż polityka elastyczności jest niezgodna z podstawowym paradygmatem integracji europejskiej, towarzyszy temu procesowi od początku i jej zwiększenie staje się koniecznością. Problematyka elastycznej integracji wpisuje się między dwie rywalizujące koncepcje teoretyczne federalizmi międzyrządowość, które w swych podejściach teoretycznych dostrzegają i respektują różnorodną rzeczywistość europejską.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
References
 • Barcz Jan, Międzyrządowe obszary współpracy w UE – II i III filar UE, w: Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska, Warszawa 2007.
 • Borkowski Paweł Janusz, Federalizm a budowanie jedności Europy, „Studia Europejskie” nr 2/ 2006.
 • Borkowski Paweł Janusz, Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2013.
 • Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002.
 • Czachór Zbigniew, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wrocław 2004.
 • Commissariat Général du Plan.L’Europe les vingt prochains années. La Documentation Française 1980.
 • Dahrendorf Ralf, A Third Europe? Third Jean Monnet Lecture by Professor Ralf Dahrendorf, Director of the London School of Economics. Florence,26 November 1976. Archive of Europen integration http://aei.pitt.edu/11346/
 • Federalizm. Teorie i koncepcje, (red.) Wiesław Bokajło, Wrocław 1998.
 • Flexible Integration. Towards a More Effective and Democratic Europe, London 1995
 • Hambura Stefan, Muszyński Mariusz, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 • Junge Kerstin, Integracja zróżnicowana, w: Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, (red.) Michelle Cini, Warszawa 2007.
 • Kinsky Ferdinand, Federalizm model ogólnoeuropejski, Kraków 1999.
 • Kinsky Ferdinand, Federalism - A Global Theory. The Impact of Proudhon and the Personalist Movement on Federalism.Presses d'Europe. Nice 1995.
 • Konopacki Stanisław, Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 4/1998.
 • Konopacki Stanisław, Od Europy „á la carte” do „integracji elastycznej”, w: „Przegląd Politologiczny” 3-4/1998.
 • Kowalski Jerzy, Ślusarczyk Zenon, Unia Europejska. Proces integracji i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań 2006.
 • Krasuski Jerzy, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne1945-1993, Warszawa 1995.
 • Łastawski Kazimierz, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006.
 • Mouffe Chantal, Przyszłość Europy podejście agonistyczne, w: „Krytyka Polityczna” nr 34/2013.
 • Podstawy prawa Unii Europejskiej, (red.) Jan Glaster, Paulina Justyńska, Marek Kolasiński, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski, Toruń 2006.
 • Popowicz Krzysztof, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006.
 • Ruszkowski Janusz, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007.
 • Schuman Robert, Dla Europy, Kraków 2009.
 • Stubb Alexander, Categorization of Differentiated Integration, “Journal of Common Market Studies”,vol. 34, No 2 ,
 • Szwarc Monika, Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Szymczyński Tomasz, Modelowe założenia zasady oraz próba kategoryzacji, w: Unia Europejska po traktacie Nicejskim, pod red., Z Czachóra, Warszawa 2002.
 • Wallace Helen, Ridley Adam, Europe: The Challenge of Diversity, London 1985.
 • Woźniak Wieslawa, Kompromis jako wartość w sferze publicznej, w: Strefa publiczna. Konfrontacja-przejawy-przemiany, (red.) Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak, Lublin 2006.
 • Zięba Ryszard, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-752678f0-e3c9-4d38-86a5-e97137757f1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.