PL EN


2014 | 3(9) | 31-41
Article title

Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki

Content
Title variants
EN
To understand women’s migration – when aiging Europe is in need of help
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problemy migracji zarobkowej kobiet. Problemy te związane są z przemianami współczesnych rodzin, a szczególnie z ograniczeniem ich potencjału opiekuńczego w krajach bogatych z powodu pracy zawodowej kobiet i zmniejszonej dzietności, przy równoległym starzeniu się ludności w tych krajach. Powstały tam deficyt opieki przyciąga kobiety z biedniejszych krajów, które nie znajdują pracy w kraju pochodzenia, i jednocześnie zwiększa deficyt opieki w kraju pochodzenia emigrujących kobiet. W artykule przedstawiono również indywidualne aspekty migracji kobiet, obejmujące ich obciążenia emocjonalne związane z wyjazdem, rozłąką z dziećmi i z rodziną oraz trudne warunki pracy i życia. Wskazano także niekorzystne skutki wyjazdu matek dla pozostawionych w kraju dzieci, szczególnie dla ich zdrowia psychicznego i rozwoju oraz dla trwałości rodziny.
EN
The article addresses problems of women’s labour migration. They are connected with the transformation of modern families, in particular with the restriction of their caring potential in rich countries as a result of professional work of women and decreased fertility, while at the same time the population in these countries is aging. The care deficit which emerged there attracts women from poorer countries who face difficulties in finding jobs in their countries of origin. The article also discusses individual aspects of women’s migration including their emotional burden relating to leaving the country, separation from their children and family as well as difficult working and living conditions. The adverse effects of migration of mothers on the children left behind in their countries, particularly on their mental health and development as well as the stability of the family, are also discussed.
Year
Issue
Pages
31-41
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Balcerzak-Paradowska B. 2003, Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Baldwin S. 1995, Love and Money: the Financial Consequences of Caring for an Older Relative, w: The Future of Family Care for Older People, red. I. Allen, E. Perkins, HMSO, Londyn, s. 119–140.
 • Balicki J. 2012, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Bryk D. 2010, Reemigrantka i jej rodzina w kontekście migracji i readaptacji, w: Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 110–122.
 • Butrym M. 2010, Reemigrantki jako kobiety i matki o sobie, w: Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 123–130.
 • Czepulis-Rutkowska Z. 2013, Nowe ryzyka socjalne, „Polityka Społeczna”, nr 11–12, s. 9–14.
 • Dahl H.M., Spanger M. 2010, Sex Workers’ Transnational and Local Motherhood: Presence and/or Absence?, w: Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies, red. L.W. Isaksen, Nordic Academic Press, Lund, s. 117–136.
 • Danilewicz W. 2007, Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, w: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 152–166.
 • Dereszak-Kozanecka E. 1994, Sytuacja rodzinna pacjentów młodzieżowych z jednym rodzicem na emigracji zarobkowej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, nr 3, s. 465–467.
 • Family Care of Older People in Europe. Biomedical and Health Research 2001, red. I. Philips, Amsterdam.
 • Family Caregiving for the Elderly in Poland 2006, red. B. Bień, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Fjell T.I. 2010, Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes, w: Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies, red. L.W. Isaksen, Nordic Academic Press, Lund, s. 97–114.
 • Głąbicka K. 1996, Migracje wyzwaniem dla polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 11–12, s. 10–14.
 • Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies 2010, red. L.W. Isaksen, Nordic Academic Press, Lund.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic Minorities 2012, vol. 1–2, red. D. Ingleby, A. Ciarenza, W. Deville, I. Kotsioni, Garant Publishers, Antwerpia.
 • Iglicka K. 2013, Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, „Polityka Społeczna”, r. XL, nr 466 (1), s. 1–5.
 • Isaksen L.W. 2010, Introduction. Global Care Work in Nordic Societies, w: Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies, red. L.W. Isaksen, Nordic Academic Press, Lund, s. 9–19.
 • Isaksen L.W., Devi S.U., Hochschild A.R. 2008, Global Care Crisis: A Problem of Capital, Care chain, or Commons?, „American Behavior Scientist”, vol. 52, nr 3, s. 405–425.
 • Kalliomaa-Puha L. 2010, Czy Finlandia poradziła już sobie z nowymi ryzykami społecznymi, „Polityka Społeczna” 2013, nr 11/12, s. 38–43.
 • Karl-Trummer U., Sardadvar S. 2012, Interplay of Health, Migrant Status, and Socioeconomic Status in Eight UE Countries, w: Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic Minorities, vol. 1, red. D. Ingleby, A. Krasnik, V. Lorent, O. Razum, Garant Publishers, Antwerpia, s. 79–92.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2008, Wyzwania rodziny – zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Makmed, Lublin.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2010, Migracja zarobkowa i powroty kobiet, w: Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 81–92.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2009, Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Ogryzko-Wiewiórowska M., Butrym M. 2012, Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kawiński M. 2006, Ubezpieczenia na wypadek niedołęstwa starczego w Polsce – możliwości implementacji, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź, s. 371–379.
 • Kinder M. 2008, Niewidoczna praca – ukraińskie migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce, w: Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 209–219.
 • Kobiety i młodzież w migracjach 2005, red. J.E. Zamojski, Migracje i Społeczeństwo t. 10, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 • Kouta Ch., Kaite Ch. 2012, Health Issues Among Female Migrants Domestic Workers, w: Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic Minorities, vol. 2, red. D. Ingleby, A. Krasnik, V. Lorent, O. Razum, Garant Publishers, Antwerpia, s. 135–149.
 • Krasnodębska A. 2013, Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego, „Opuscula Sociologica”, nr 2, s. 47–64.
 • Krzyżowski Ł. 2013, Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kubitsky J. 2012, Psychologia migracji, Engram–Difin, Warszawa.
 • Lasota E. 2008, Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek, w: Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Kraków, s. 221–238.
 • Małek A. 2011, Migrantki – opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Markowski K. 2010, Ekonomiczne uwarunkowania emigracji kobiet, w: Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 66–80.
 • Migracja – wartość dodana? 2008, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Migracje jako nowa kwestia społeczna 2008, red. J. Balicki, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 • Migracje kobiet – przypadek Polski 2010, red. M. Kindler, J. Napierała, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Migracja kobiet. Perspektywa wielowymiarowa 2008, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny 2009, red. G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska, Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk.
 • Migracja zarobkowa do Włoch 2008, red. D. Bryk, B. Rożnowski, M.S. Zięba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Moreaux L. 1998, Polityka społeczna we Francji, w: Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, red. M. Kolankiewicz, A. Zielińska, Wydawnictwo Żak, Warszawa, s. 113–121.
 • Osipowicz D. 2001, Marginalizacja społeczna migrantów, w: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jadźwińska, M. Okólski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 382–409.
 • Plewko J. 2009, Rodzina w procesie migracji zarobkowych – konsekwencje rozłąki migracyjnej dla dzieci migrantów, w: Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny, red. G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska, Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk, s. 153–167.
 • Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej 2004, red. P. Kaczmarczyk, W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego 2010, red. K. Markowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Szweda-Lewandowska Z. 2013, Logika systemu opieki nad osobami starszymi, „Polityka Społeczna”, r. XL, nr 475 (10), s. 1–5.
 • Szczygielska I. 2013, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Święćkowska T. 2010, Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Uścińska G. 2013, Ryzyko jako przesłanka w systemie zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna”, nr 11/12, s. 3–9.
 • Wojaczek K. 2009, Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, w: Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny, red. G. Koszałka, J. Plewko, M. Stopikowska,Ateneum Szkoła Wyższa, Gdańsk, s. 169–178.
 • World Migration Report 2010, The Future of Migration, Building, Capacities for Change, IOM, Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-752bb56a-0aa2-48c1-a526-3a60dcd31b44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.