PL EN


2010 | Nr 2,3 (2,3) | 281-290
Article title

Kilka uwag o przedmiocie i funkcjach kontroli konstytucyjności prawa w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje temat przedmiotu kontroli konstytucyjności prawa i jej funkcji w przyjętym w Polsce modelu, w kontekście stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w Uchwale o sygn. akt III PZP 2/09 odnośnie do negatywnych wyroków interpretacyjnych wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Punktem wyjścia są polemiczne (w stosunku do wskazanej Uchwały) uwagi teoretyczne o pojęciach „przepisu prawnego”, „normy prawnej ogólnej” i „normy prawnej szczegółowej”, relacjach między nimi, a także ich stosunku do przedmiotu kontroli dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny. Kolejno omówiona została (także w formie polemicznej) ustrojowa funkcja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich ogólnych, jak też szczegółowych skutków dla porządku prawnego.
EN
The article brings up the theme of the Polish model of constitutional audit’s subject and its functions, in context of the Supreme Court Judgment – case III PZP 2/09 – related to the Constitutional Tribunal “negative and interpretational” rulings. The first part contains some theoretical (and polemical) comments on these kind of rulings in view of the meaning of terms like “law regulation”, “general legal norm” and “specific legal norm” and also relations between them. The remaining part takes into consideration legal functions of the Constitutional Tribunal rulings and also its general and specific consequences for the Polish legal system.
Year
Issue
Pages
281-290
Physical description
Dates
published
2010-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
 • Czeszejko - Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Florczak - Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 • Gdulewicz E., Zakrzewski W., Źródła prawa konstytucyjnego [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2008.
 • Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010.
 • Jamróz A., Norma prawna i przepis prawny w pracy Trybunału Konstytucyjnego. Kilka refleksji, [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50 - lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pod red. W. Czaplińskiego, Warszawa 2006.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001.
 • Pietrzykowski K., O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy”, nr 3, 2004.
 • Trzciński J., Glosa do uchwały SN z dnia 17 grudnia 2009 r. III PZP 2/09, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 2, 2010.
 • Trzciński J., Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, ”Państwo i Prawo”, z. 1, 2002.
 • Wiącek M., Glosa do uchwały SN z dnia 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09), ”Przegląd Sejmowy”, nr 3, 2010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-753e6df7-dad9-400b-94c9-1f70503e0f90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.