PL EN


Journal
2018 | 1 | 25-41
Article title

Jezus Chrystus w tekstach apokryficznych Nowego Testamentu

Content
Title variants
EN
Jesus Christ in the apocryphal texts of the New Testament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Apokryf Nowego Testamentu jest utworem o charakterze biblijnym, opowiada o czasach i osobach związanych z działalnością Jezusa. Autor apokryfu naśladuje biblijne gatunki literackie (zwroty i obrazy), opisując wydarzenia z życia Jezusa. Jednak klimat religijny apokryfu jest odmienny od Ewangelii. Artykuł próbuje ukazać wizerunek Jezusa Chrystusa w tekstach apokryficznych pochodzących z chrześcijańskiej starożytności. Część pierwsza przedstawia ogólne informacje o apokryfach i prezentuje je przez pryzmat próby uzupełniania przez nie wiadomości o Jezusie, których brakowało w Ewangeliach kanonicznych. W części drugiej zaprezentowano wizerunek Jezusa na podstawie pism niekanonicznych. Ostatnia część (trzecia) zestawia oba wizerunki – kanoniczny i apokryficzny – i próbuje zdefiniować znaczenie apokryfów dla poznania historycznego Jezusa.
EN
The New Testament apocrypha is a biblical work containing issues related to time and people associated with the activity of Jesus. The author of the apocrypha imitates biblical literary genres (phrases and images) describing events in the life of Jesus. However, the religious ambience of the apocrypha is different from the Gospel. The article attempts to show the image of Jesus Christ in the apocryphal texts of Christian antiquity. The first part offers general information about apocrypha and presents it as an attempt to supplement the information about Jesus that was missing in the canonical Gospels. The second part presents the image of Jesus on the basis of non-canonical writings. The last part (the third one) collates both images – canonical and apocryphal – and attempts to define the meaning of apocrypha to know historical Jesus. Although the apocryphal meaning for knowing Jesus Christ is debatable.
Journal
Year
Issue
1
Pages
25-41
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • G. O’Collins, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym, tłum. K. Franek, K. Chrzanowska, Kraków 2008
 • A. di Berardino, Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie, [w:] A. di Berardino i B. Studer (red.), Historia teologii. Epoka patrystyczna, tłum. M. Gołębiowski, Kraków 2003
 • M. Starowieyski, Barwny świat apokryfów, Poznań 2015
 • M. Starowieyski, Wstęp ogólny do apokryfów Nowego Testamentu, [w:] M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, t. 1, Kraków 2003
 • H. Langkammer, Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989
 • K. Sordyl, Ojcowie Kościoła i Manichejczycy wobec apokryfów na tle kryzysu pryscyliańskiego, „Vox Patrum”, nr 33, 2013
 • A. di Berardino, Apokryfy chrześcijańskie i ich znaczenie, [w:] A. di Berardino, B. Studer (red.), Historia teologii. Epoka patrystyczna, tłum. M. Gołębiowski, Kraków 2003
 • M. Starowieyski, Ewangelie apokryficzne - wstęp ogólny, [w:] M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, t. 1, Kraków 2003
 • M. Starowieyski, Protoewangelia Jakuba. Przekład i opracowanie, [w:] M. Starowieyski, (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, t. 1, Kraków 2003
 • E. Testa, Le „grotte dei misteri”, „Liber annuus”, nr 14, 1963-1964
 • Ch. Perrot, Les récits d’enfance dans la Haggada antérieure au IIe siècle de notre ère, „Recherches de Science Religieuse”, t. 55, 1967
 • M. Starowieyski, Dzieciństwo Pana, Ewangelia Tomasza (Dzieciństwa). Przekład i opracowanie, [w:] M. Starowieyski, (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, t. 1, Kraków 2003
 • H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010
 • W. Myszor, Ewangelia Tomasza. Opracowanie, [w:] M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, t. 1, Kraków 2003
 • M. Mikołajczak, Ewangelia Judasza. Wstęp, przekład i komentarz, Poznań 2011
 • W. Myszor, Ewangelia Judasza. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz, Katowice 2006
 • K. Wojciechowska, Śmierć i Zmartwychwstanie - wielkanocne wątki w apokryfach, „Pinezka” [on-line], http://www.pinezka.pl/pryzmat-archiwum/2014-smierc-i-zmartwychwstanie-wielkanocne-watki-w-apokryfach, kwiecień 2006, [dostęp: 1.10.2017]
 • K.H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, tłum. M. Lew-Dylewski, t. II, Kraków 1985
 • F.P. Szymański, Poranek zmartwychwstania według św. Łukasza (24,1-12) w polskim przepowiadaniu posoborowym, „Kieleckie Studia Teologiczne” nr 1, 2002
 • M. Starowieyski, Ewangelia Piotra. Przekład i opracowanie, [w:] M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, t. 1, Kraków 2003
 • A. Szostek, Chrystofanie w apokryfach, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr XVIII, 1985
 • M. Wojciechowski, Chrystologia Nowego Testamentu. Próba podsumowania, [w:] W. Chrostowski (red.), Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”, Warszawa 2001
 • H. Langkammer, Męka i zmartwychwstanie Chrystusa w świetle literatury apokryficznej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, nr 19, 1963
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-753f87db-6c7c-4046-8ecb-1231ed0d8b51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.