Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 (373) | 41-53

Article title

Akceptacja procesów konsolidacyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego w świetle badań

Content

Title variants

EN
The Approval of Consolidation Processes in the Higher Education Sector in the Light of Research
RU
Одобрение консолидационных процессов в секторе высшего образования в свете исследований

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu badawczego jest identyfikacja i prezentacja opinii pracowników naukowo-dydaktycznych polskich uczelni na temat konsolidacji w sektorze szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem implikacji praktycznych oraz społecznych omawianego procesu. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2016 na 682 respondentach przy wykorzystaniu elektronicznego kwestionariusza ankietowego. Pozyskane informacje wskazują na fakt, iż opór środowiska akademickiego nie stanowi istotnej bariery realizacji procesów konsolidacji szkół wyższych.
EN
The purpose of the research article is to identify and present the opinion of Polish research and teaching staff on consolidation in the higher education sector also taking into consideration practical and social implications. There is shown in the text a report of a survey conducted in 2016 among 682 respondents by means of an online survey questionnaire. The information obtained shows that the resistance of the academic environment is not the main barrier to the higher education consolidation process. The respondents showed many advantages of consolidation. Therefore, higher education institution unions may be established in the sector to use its potential more effectively.
RU
Цель исследовательской статьи – выявить и представить мнения научно-дидактических работников польских вузов с учетом практических и социальных импликаций обсуждаемого процесса. В разработке представлены результаты опросов, проведенных в 2016 г. с 682 респондентами с использова- нием электронного вопросника. Полученная информация указывает факт, что сопротивление академической среды не представляет собой существенного барьера для осуществления процессов консолидации вузов.

Year

Issue

Pages

41-53

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

References

 • Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa (2011), Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa.
 • Domagała-Szymonek K. (2016), GWSH i Ziętek się łączą: Fuzja dwóch prywatnych uczelni na Śląsku, „Dziennik Zachodni”, http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomości/Katowice [dostęp: 07.07.2016].
 • Frąckowiak W. (2015), Konsolidacja sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. Kierunki i uwarunkowania przełomu jakościowego, (w:) Zygarłowski P., Łobos K. (red.), Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym – stan i perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
 • GUS (1989-2016), Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa.
 • Leja K. (2015), Ku zarządzaniu humanistycznemu uniwersytetami, (w:) Sztompka P., Matuszek K.
 • (red.), Idea Uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Pabian A. (2016a), Od konwergencji sektorów poprzez konkurencję wśród polskich uczelni publicznych i niepublicznych po rozwiązania hybrydowe, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Pabian A. (2016b), Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce – uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Janczyk-Strzała E. (2015), Procesy konsolidacji polskiego szkolnictwa wyższego na tle doświadczeń zagranicznych – stan i perspektywy, (w:) Zygarłowski P., Łobos K. (red.), Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym – stan i perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
 • Szapiro T. (2006), Ryzyko i szansa konkurencji edukacyjnej, (w:) Dietl J., Sapijaszka Z. (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej: materiały konferencyjne, FEP, Łódź.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • Waltoś S. (2009), Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego – ścieżki tradycji, (w:) Waltoś S., Rozmus A. (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – Prawo – Organizacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Wojciechowski T. (2006), Zmiany w oddziaływaniu czynników i możliwości osłabiania wpływu konkurencji na rynku edukacji wyższej, (w:) Dietl J., Sapijaszka Z. (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej: materiały konferencyjne, FEP, Łódź.
 • Woźnicki J. (2014), Związki uczelni w nowej formule, „Forum Akademickie”, nr 6.
 • Zygarłowski P. (2015), Koncentracja, konsolidacja i dekonsolidacja w polskim szkolnictwie wyższym, (w:) Zygarłowski P., Łobos K. (red.), Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym – stan i perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
 • http://www.perspektywy.pl [dostęp: 30.12.2015].
 • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408046,gowin-konsolidacja-uczelni-i-instytutowbylaby-PAP − Nauka w Polscew-interesie-wszystkich.html [dostęp: 30.12.2016].
 • http://polon.nauka.gov.pl [dostęp: 30.12.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7543fba5-89c3-450d-959e-6893f126d3c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.