PL EN


2018 | 528 | 205-214
Article title

Finansowanie samorządowych programów polityki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Content
Title variants
EN
Financing of local health policy programs with the use of the National Health Fund
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowywanie, finansowanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej (PPZ) znajduje się wśród licznych zadań z zakresu zdrowia publicznego, właściwych dla władz publicznych. Wszystkie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) w latach 2017-2018 rozpatrzyły pozytywnie 290 wniosków jednostek samorządu terytorialnego (JST) o dofinansowanie działań w ramach PPZ na kwotę ponad 8,7 mln zł. W roku 2018 w skali kraju najwięcej środków OW NFZ zostanie przeznaczona na dofinansowanie PPZ w obszarze szczepień ochronnych. Analiza danych finansowych uwidoczniła różnice regionalne w zakresie wysokości środków przeznaczanych na ten cel przez poszczególne OW NFZ, a wśród ich przyczyn znajdują się zarówno te natury ekonomicznej, jak i formalnej. Odnosząc się do opisanych w opracowaniu zmian legislacyjnych w obszarze możliwości dofinansowania PPZ, należy wskazać z dużym prawdopodobieństwem, iż spowodują one zmniejszenie zaangażowania JST w realizację samorządowych programów zdrowotnych.
EN
The development, financing and implementation of health policy programs is among numerous public health tasks. All branches of the national health fund (NHF) in 2017- 2018 considered positively 290 applications of local self-government (LSG) units for co-financing activities carried out under health policy programs (HPP) for the amount of over PLN 8.7 million. In 2018, the most funds of the NHF will be spent on co-financing the HPP in the area of preventive vaccination. The analysis of financial data revealed regional differences in the amount of funds allocated for this purpose by individual NHF branches, and among their causes are both economic and formal ones. Referring to the legislative changes described in the study in the area of the possibility of co-financing the HPP, it should be indicated with high probability that they will result in a decrease in the involvement of local government units in the implementation of self-government health programs.
References
 • Informacje o wynikach kontroli NIK, Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego, KZD.430.001.2016, Nr ewid. 10/2016/P/15/063/KZD.
 • Opinie AOTMiT o projektach programów polityki zdrowotnej, bipold.aotm.gov.pl (dostęp: 25.08.2018).
 • Plan finansowy NFZ na 2017 rok, nfz.gov.pl/bip (dostęp: 22.08.2018).
 • Plan finansowy NFZ na 2018 rok, nfz.gov.pl/bip (dostęp: 22.08.2018).
 • Plan finansowy NFZ na 2019 rok, nfz.gov.pl/bip (dostęp: 12.09.2018).
 • Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej,
 • AOTMiT, Warszawa 2016, aotm.gov.pl (dostęp: 22.05.2018).
 • Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Nr z wykazu UD 151, legislacja.rcl.gov.pl (dostęp: 22.05.2018).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych, Dz.U. 2018, poz. 469.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, Dz.U. 2017, poz. 9.
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Uzasadnienie. Druk nr 1791, sejm.gov.pl (dostęp: 22.05.2018).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.
 • Wysocki M.J., Miller M., 2003, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, Przegląd Epidemiologiczny, 57, s. 505-512.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-754c3a75-e2ee-4fd5-85ed-f1bd29f513b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.