PL EN


2020 | 1(57) | 53-63
Article title

Controlling jako koncepcja zorientowana na wynik

Authors
Content
Title variants
EN
Controlling as a result – oriented concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu była dogłębna analiza literatury dotycząca problematyki związanej z koncepcją zarządzania jaką jest controlling oraz prezentacja wniosków z przeprowadzonych badań pilotażowych dotyczących stosowania tej koncepcji w Siłach Zbrojnych. W artykule opisano historię controllingu, zaprezentowano różne podejście do definicji tej koncepcji oraz wskazano jej zalety. W dalszej części przedstawiono rodzaje controllingu opisane w literaturze przedmiotu oraz wskazano zasadnicze narzędzia tej koncepcji. Podane zostały wnioski z przeprowadzonego badania pilotażowego. W pracy zastosowano metodę badawczą – analizę materiałów źródłowych i aktów prawnych oraz wywiad otwarty. Wywiady otwarte przeprowadzono z pracownikami księgowości w wojsku oraz moderatorami Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON), który opary jest na oprogramowaniu SAP Business One. Celem zwiadu badawczego było pozyskanie wstępnej wiedzy o wykorzystaniu controllingu w Siłach Zbrojnych RP. Badanie było niezbędne do precyzyjnego określenia problematyki oraz celowości prowadzenia dalszych badań.
EN
The main goal of the article was an in-depth literature analysis on issues related to the management concept of controlling and presentation of conclusions from pilot studies on the application of this concept in the Armed Forces. The article describes the history of controlling, presents a different approach to the definition of this concept and indicates its advantages. The next part presents the types of controlling described in the literature and points out the basic tools of this concept. The conclusions of the pilot study are given.
Year
Issue
Pages
53-63
Physical description
Contributors
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
References
 • Abt S., Zarządzacie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 • Antczak J., Controlling w systemie rachunkowości finansowej, [w:] T. Kamiński, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Controlling, [w:] M. Hopej, Z. Kral, Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Chachuła D., Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2009.
 • Duda-Piechaczek E., Controlling – wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Helion, Gliwice 2007.
 • Golisewski J., Controlling strategiczny – część 2, Przegląd Organizacji, 1991, nr 6.
 • Jarugowa A., Nowak W., Sztychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODiDK, Gdańsk 1998.
 • Jasińska A., Metodyczne aspekty wybranych sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym, „Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wrocław 2006, nr 1114.
 • Juźwicka, Lachowicz S., Controlling w organizacjach gospodarczych, [w:] K. Szymańska, Kompendium metod i technik zarządzania, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Kowalska K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 • Kozioł K., Implementacja strategii i kontrola strategiczna. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
 • Kuc R., Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa 2006.
 • Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, PWN, Warszawa 2003.
 • Major R., Controlling, Absolwent, Łódź 1999.
 • Marciniak S., Controlling: teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2008.
 • Nesterak J., Controlling: zarys idei, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, nr 560.
 • Nesterak J., Controlling zarządczy – projektowanie i wdrażanie, Wolter Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Nita, Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak, Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Nowak E.,, System controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Płóciennik-Napierałowa J., Controlling – nowoczesne narzędzie zarządzania, „Rachunkowość”, 2001, nr 6.
 • Sekuła Z., Istota controllingu, Organizacja i kierowanie, 1998, nr 3.
 • Siegwart H., Stander S., Stand des Controlling in der Schweiz: Konzept, Entwicklung und Verbreitung, [w:] Handbuch Controlling, red. E. Mayer.
 • Sierpinska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Sierpińska M., Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Szymoniak R., Controlling finansowy, [w:] Organizacja controllingu w jednostce gospodarczej” – materiały konferencyjne, Szczecin 2001.
 • Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Wacławik L., Controle de Gestion, czyli francuski controlling, Przegląd Organizacji, 1993, nr 4.
 • Weber J., Poeschel C. E., Stuttgart 1990.
 • Wierzbiński J., Metody controllingu w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 1998, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-754ca10d-92ef-43b7-8e3c-c8164255f48a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.