PL EN


2015 | 1 | 13-16
Article title

Wpływ wartości skali NYHA i akceptacji choroby na jakość życia w przewlekłej niewydolności serca.

Title variants
EN
Influence of the NYHA scale and acceptance of illness on quality of life in chronic heart failure.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Niewydolność serca (NS) dotyczy niemal 2% populacji europejskiej i uznaje się ją za epidemię XXI wieku. Mimo postępu medycyny NS stanowi istotny problem kliniczny i społeczno-ekonomiczny, gdyż wiąże się ze wzrastającym rozpowszechnieniem, wysokimi kosztami leczenia i hospitalizacji oraz niekorzystnym rokowaniem. Cel pracy. Ocena wpływu wartości skali NYHA i akceptacji choroby na jakość życia w przewlekłej niewydolności serca. Materiał i metody. Badaniem objęto 100 chorych na niewydolność serca (64 mężczyzn, 36 kobiet). Do zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano kwestionariusz socjodemograficzny własnego autorstwa oraz dwa standaryzowane narzędzia badawcze: kwestionariusz SF-36 oraz skalę AIS. Pacjentów zakwalifikowano do określonej klasy czynnościowej według NYHA na podstawie danych zebranych z dokumentacji medycznej. Za istotne statystycznie przyjęto p < 0,05. Wyniki. Stwierdzono znamienną dodatnią korelację między wartościami skali NYHA a wymiarem fizycznym (R = 0,406; p < 0,001) i mentalnym jakości życia (R = 0,370; p < 0,001) oraz indeksem jakości życia (R = 0,410; p < 0,001) oraz znamienną odwrotną korelację między wartościami skali akceptacji choroby a wymiarem fizycznym (R = -0,292; p = 0,003) i mentalnym jakości życia (R = -0,400; p < 0,001) oraz indeksem jakości życia (R = -0,323; p = 0,001). Analiza regresji wielorakiej wykazała, że wyższe wartości skali NYHA i niższy poziom AIS są niezależnymi czynnikami warunkującymi obniżenie jakości życia. Wnioski. Wyższe wartości skali NYHA i niższy poziom akceptacji choroby są niezależnymi czynnikami determinującymi niższy poziom jakości życia. Wartości skali NYHA wywierają silniejszy wpływ na wymiar fizyczny jakości życia i globalną jakość życia, a stopień akceptacji choroby – na wymiar mentalny jakości życia.
EN
Background. Heart failure (HF) applies to almost 2% of the European population and is considered the epidemic of the XXI century. Despite advances in medicine HF is an important clinical problem and socioeconomical because it is linked with increasing prevalence, high costs of treatment and hospitalization and poor prognosis. Objectives. The aim of the study was to show an influence of the NYHA scale and acceptance of illness on quality of life in chronic heart failure. Material and methods. The study included 100 patients with HF (64 men, 36 women). To gather research material used the socio-demographic questionnaire and two standardized research tools: questionnaire SF-36 and the AIS scale. Patients were enrolled in a NYHA functional class based on data gathered from medical records. Considered statistically significant at p < 0.05 Resluts. There was a significant positive correlation between the NYHA scale, and the physical dimension (R = 0.406; p < 0.001) mental quality of life (R = 0.370; p < 0.001), and an index of quality of life (R = 0.410; p < 0.001) and significant inverse correlation between the scale values of acceptance of the disease and the physical dimension (R = -0.292; p = 0.003) and mental quality of life (R = -0.400; p < 0.001), and an index of quality of life (R = -0.323; p = 0.001). Multiple regression analysis showed that higher NYHA class and lower levels of AIS are independent determinants of decreased quality of life. Conclusions. Higher values NYHA scale and lower level of acceptance of the disease are independent determinants of lower quality of life. NYHA scale value exert a stronger influence on the physical dimension of quality of life and overall quality of life, and the degree of acceptance of the disease on the mental dimension of quality of life.
Year
Issue
1
Pages
13-16
Physical description
Contributors
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
author
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-757716d9-9de6-4a75-a073-73f610eb222b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.