PL EN


2015 | 2(938) | 45-57
Article title

Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Title variants
EN
The Influence of Profitability on an Enterprise’s Capital Structure – The Example of Joint-stock Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstwa a jego rentownością. Funkcjonujące teorie struktury kapitału wskazują na istnienie takiego związku, nie ma jednak zgodności co do jego kierunku. Według teorii hierarchii źródeł finansowania wysokiej rentowności towarzyszy mniejszy poziom zadłużenia. Zgodnie z teorią sygnalizacji zależność między rentownością podmiotu a jego zadłużeniem jest dodatnia. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o to, która z wymienionych teorii znajduje potwierdzenie w polskich realiach, jeżeli chodzi o rentowność przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych 196 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie poddano dwa makrosektory: przemysłu oraz handlu i usług w latach 2005–2010. W badaniach empirycznych wykorzystano miary statystyki opisowej oraz metodę regresji liniowej. Wykazano dodatnią zależność między rentownością a strukturą kapitału spółek makrosektora handlu i usług.
EN
The paper presents an analysis of the relationship between a company’s capital structure and its profitability. Current theories of capital structure suggest that such a relationship exists, but there is no agreement as to where it may lead. The Pecking Order Theory predicts that high profitability is accompanied by a lower level of debt. Signalling Theory, on the other hand, holds that the relationship between a company’s profitability and its debt will be positive. The paper attempts to determine which of these two theories is supported by the Polish circumstances through the prism factor: the profitability of the company. The study uses the financial statements of 196 companies listed on the Stock Exchange in Warsaw and was carried out for two macro-sectors: industry, and trade and Services. Multiple linear regression method was used for the empirical analysis. A positive relationship is shown between the capital structure and profitability of companies in the Trade and Services macro-sectors.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland
 • Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 83-87, 81-225 Gdynia, Poland
References
 • Abor J. [2008], Debt Policy and Performance of SMEs: Evidence from Ghana and South African Firms, „The Journal of Risk Finance”, vol. 8, nr 4, http://dx.doi.org/10.1108/15265940710777315.
 • Aczel A.D. [2000], Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Alves P.F.P., Ferreira M.A. [2011], Capital Structure and Law around the World, „Journal of Multinational Management”, nr 21, http://dx.doi.org/10.1016/j.mulfin.2011.02.001.
 • Antoniou A., Guney Y., Paudyal K. [2008], The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented vs. Bank Oriented Institutions, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 43, nr 1, http://dx.doi.org/10.1017/s0022109000002751.
 • Aviral K.T., Raveesh K. [2010], Determinants of Capital Structure: Comparison of Empirical Evidence for the Use of Different Estimators, MPRA Paper, nr 48612.
 • Booth L., Aivazian V., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. [2001], Capital Structures in Developing Countries, „The Journal of Finance”, vol. 56, nr 1, http://dx.doi.org/ 10.1111/0022-1082.00320.
 • Cambell K., Jerzemowska M. [2001], Capital Structure Decisions Made by Companies in a Transitional Economy: The Case of Poland [w:] Financial Management. Objectives – Organization – Tools, red. D. Zarzecki, FRR w Polsce, Warszawa.
 • Cespedes J., Gonzales M., Molina C.A. [2010], Ownership and Capital Structure in Latin America, „Journal of Business Research”, vol. 63, nr 3, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres. 2009.03.010.
 • Chen J., Strange R. [2005], The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies, „Economic Change and Restructring”, vol. 38, nr 1, http://dx.doi.org/10.1007/s10644-005-4521-7.
 • Chojnacka E. [2012], Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Czaja B. [2005], Zastosowanie teorii struktury kapitału na polskim rynku kapitałowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2, Gdańsk.
 • Delcoure N. [2007], The Determinants of Capital Structure in Transitional Economies, „International Review of Economics and Finance”, nr 16, http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2005.03.005.
 • Donaldson G. [1961], Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and Determination of Debt Capacity, Harvard Graduate School of Business Administration, Boston.
 • Duliniec A. [2001], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Emery D.R., Finnerty J.D. [1991], Principles of Finance with Corporate Applications, West Publishing Company, St Paul.
 • Franc-Dąbrowska J. [2009], Does Dividend Policy Follow the Capital Structure Theory? „Managing Global Transitions”, nr 7(4).
 • Frank M.Z., Goyal V.K. [2009], Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important, „Financial Management”, vol. 38, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-053x.2009. 01026.x.
 • Gajdka J. [2002], Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gajdka J., Walińska E. [2000], Zarządzanie finansowe – teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gruszczyński M. [2012], Mikroekonometria, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Grzywacz J. [2012], Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hajduk A. [2009], Problemy pomiaru struktury kapitałowej [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hamrol M., Sieczko J. [2006], Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, „Współczesne problemy analizy ekonomicznej”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Gdańsk.
 • James Ch. [1987], Some Evidence on the Uniqueness of Bank Loans, „Journal of Financial Economics”, nr 19, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405x(87)90003-1.
 • Jerzemowska M. [1999], Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kościelniak H. [2008], Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Seria: Monografie nr 150, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Leland H.E., Pyle D.H. [1977], Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation, „Journal of Finance”, nr 32, http://dx.doi.org/10.2307/2326770.
 • Mazur K. [2007], The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, „International Atlantic Economic Society”, nr 13.
 • Miarecka A. [2004], Dostępność kapitału jako ważna determinanta rozwoju organizacji gospodarczych [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Difin, Warszawa.
 • Modigliani F., Miller M.H. [1958], The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review”, nr 48.
 • Moyer R.Ch., McGuigan J.R., Kretlow W.J. [1992], Contemporary Financial Management, West Publishing Company, St Paul.
 • Myers S.C. [1984], The Capital Structure Puzzle, „Journal of Finance”, vol. 39, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x.
 • Myers S.C., Majluf N. [1984], Corporate Financing and Investment When Firms Have Information that Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics”, nr 13, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0.
 • Oyesola R.S. [2007], An Empirical Analysis of the Capital Structure of Selected Quoted Companies in Nigeria, „The International Journal of Applied Economics and Finance”, vol. 1, nr 1, http://dx.doi.org/10.3923/ijaef.2007.16.28.
 • Ozkan A. [2001], Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data, „Journal of Business Finance and Accounting”, vol. 28, nr 1–2, http://dx.doi.org/10.1111/1468-5957.00370.
 • Pułaska-Turyna B. [2005], Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 • Rajan R.G., Zingales L. [1995], What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, „Journal of Finance”, nr 5, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x.
 • Ross S.A. [1977], The Determination of Financial Structure. The Incentive-signalling Approach, „Bell Journal of Economics”, vol. 8, http://dx.doi.org/10.2307/3003485.
 • Shapiro A.C. [1997], Modern Corporate Finance, MacMillan Publishing Company, London.
 • Skowroński A. [2002], Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [w:] Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Sobczyk M. [2007], Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szudejko M. [2013], Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 62, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Weston J.F., Copeland T.F. [1991], Managerial Finance, The Dryden Press, New York.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M. [2010], Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, t. II, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 • Wolak-Tuzimek A. [2010], Analiza kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-757c37f3-f3fe-4c0b-bb48-b1405cd681f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.