PL EN


2018 | 3 (374) | 151-161
Article title

Innowacje w zakresie promocji na przykładzie rynku mięsa wieprzowego

Content
Title variants
EN
Innovations of Promotion on the Example of Pork Market
RU
Инновации в области продвижения на примере рынка свинины
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przykłady innowacyjnych działań promocyjnych na rynku mięsa wieprzowego w Polsce. Odniesiono je do kwestii uwarunkowań popytowych i podażowych na tym rynku. Omówiono podmiotową i przedmiotową strukturę działań promocyjnych oraz wielkość i kierunki rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na promowanie wieprzowiny. Podkreślono rolę promocji oraz wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych dróg przepływu informacji. Złożoność struktury kanału marketingowego oraz znaczne oddalenie od siebie ogniwa początkowego (producentów) i końcowego (konsumentów) rodzi liczne problemy w zakresie przepływu informacji, zwłaszcza zwrotnej, utrudnia też szybką reakcję na zapotrzebowanie nabywców. Zminimalizowanie tych problemów na rynku wieprzowiny umożliwia rozwój mediów społecznościowych, który ponadto sprzyja wzrostowi zainteresowania spożyciem tego mięsa, zwłaszcza wśród młodych konsumentów. Niezależnie jednak od tempa rozwoju i skuteczności mediów społecznościowych dla skutecznej promocji na rynku wieprzowiny konieczne jest wykorzystanie wszystkich możliwych form i narzędzi służących skomunikowaniu jego uczestników.
EN
The article presents examples of innovative promotion activities in the pork market in Poland. The demand and supply issues were considered. The objective and subjective structure of promotional activities as well as the size and the direction of the distribution of funds given for pork promotion were discussed. The role of promotion, using traditional and modern communication methods, including internet and social media was stressed. The complexity of the marketing channel structure and the considerable distance between consumers and producers creates various problems for information flow, especially feedback, and hinders quick implementation of buyer’s demand. The development of social media in the pork market allows minimising those problems and facilitates the growth of interest in pork consumption, especially among young consumers. Regardless of the development of social media for effective promotion in the pork market, it is necessary to use all possible/most appropriate forms and tools of communication among participants.
RU
В статье представили примеры инновационных мер по продвижению на рынке свинины в Польше. Их соотнесли с вопросами обусловленностей на стороне спроса и предложения на этом рынке. Обсудили предметную и субъ- ектную структуру мер по продвижению, а также объем и направления распределения финансовых средств на поощрение продажи свинины. Подчеркнули роль продвижения и использования традиционных и современных путей потока информации. Сложность структуры маркетингового канала, а также значительное отдаление друг от друга начального (производителей) и конечного (потребителей) звеньев порождают многие проблемы в области потока информации, особенно обратной связи, затрудняют тоже быструю реакцию на запросы покупателей. Минимизации этих проблем на рынке свинины способ- ствует развитие социальных медиа, которое, кроме того, повышает интерес в потреблении этого мяса, особенно среди молодых потребителей. Однако, независимо от темпов развития и результативности социальных медиа для действенного продвижения на рынке свинины, необходимо использование всевозможных форм и инструментов общения его участников.
Year
Issue
Pages
151-161
Physical description
Contributors
References
 • Bujoczek K. (2013), Rynek świń: historia upadku!, „Top Agrar Polska”, nr 3.
 • Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 • Food and Agricultural Policy Research (2012), World Agricultural Outlook, http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/ [dostęp: 30.08.2016].
 • Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Regan Press, Gdańsk.
 • Goryńska-Goldmann E., Gazdecki M. (2013), Wykorzystanie niestandardowych promocji na rynku żywnościowym, (w:) Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania, SGGW, Warszawa.
 • Kondraciuk P. (2011), Doświadczenia Polski w zakresie promocji żywności, http://www.arr.gov.pl/data/00050/02_29112011_PL.pdf] – materiały ARR [dostęp: 19.09.2016].
 • Kopiński J. (2014), Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 361.
 • Kossakowska J. (2013), Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji mięsa wieprzowego w Polsce (1990-2012), „Biuletyn Informacyjny ARR”, nr 2.
 • Kozera M. (2007), Łańcuch marketingowy mięsa wieprzowego w Polsce na tle państw UE-25, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 9(4).
 • Mikinovic S. (2011), Nowoczesne narzędzia promocji mięsa, AMA Agrarmarket Austria, Promocja Rolnictwa Europejskiego, Warszawa.
 • Połom A., Baryłko-Pikielna N. (2004), Analiza czynników decydujących o preferencjach polskich konsumentów mięsa wieprzowego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(40).
 • Stępień S. (2010), Perspektywy rozwoju rynku żywca wieprzowego w skali światowej, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr 12(4).
 • Szyfter J. (2005), Public relation w Internecie, Helion, Gliwice.
 • Szymańska E. (2007), Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE, „Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 2.
 • Świątkowska M. (2014), Promocja towarowa na rynku mięsa wieprzowego – doświadczenia, efekty, rekomendacje, „Roczniki Naukowe SERiA”, T. XVI, nr 4.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 799 z pózn. zm.).
 • http://www.miesnaarena.pl/ [dostęp: 28.10.2017].
 • http://www.trzoda-chlewna.com.pl/ [dostęp: 28.10.2017].
 • http://www.polsus.pl [dostęp: 28.10.2017].
 • http://polskie-mieso.pl/efekty-kampanii-informacyjnej-pork-quality-system-pqs/ [dostęp: 28.10.2017].
 • http://www.farmer.pl/ [dostęp: 28.10.2017].
 • http://wieprzowinapqs.pl/strona-glowna [dostęp: 28.10.2017].
 • http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Krajowe-systemy-jakosci-zywnosci [dostęp: 28.10.2017].
 • http://www.qafp.pl/) [dostęp: 28.10.2017].
 • http://www.wykop.pl/link/1690726/makro-sprzedaje-cale-zafoliowane-prosieta-klienci-w-szoku/ [dostęp: 28.09.2016]
 • http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/kampania-pqs-zwiekszyla-wiedze-ntjakosci-wieprzowiny,46085.html [dostęp: 28.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7582e8e6-98d1-4535-8b5e-cc9c461a4f6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.