PL EN


2020 | 108(164) | 23-40
Article title

Kapitał ludzki jako obszar raportowania niefinansowego na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Human capital as an area of non-financial reporting on the example of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Upowszechnienie się koncepcji zrównoważonego rozwoju spowodowało, że ważnym obszarem raportowania niefinansowego jest kapitał ludzki. Złożoność i wielowymiarowość tej kategorii powoduje jednak, że raportowanie kwestii pracowniczych i stosowane do tego wskaźniki są bardzo zróżnicowane. Celem artykułu jest ocena porównywalności ujawnień niefinansowych na temat kapitału ludzkiego w raportach wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niniejszy artykuł uzupełnia istniejący dorobek naukowy związany z raportowaniem niefinansowym, identyfikując obszar dysfunkcyjny, jakim jest porównywalność. Na potrzeby niniejszego opracowania zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę regulacji prawnych, analizę danych wtórnych w postaci raportów niefinansowych oraz metody indukcji i syntezy użyte podczas formułowania wniosków. Do badania wybrano 10 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20. Przebadano raporty niefinansowe za rok 2019. Badanie zostało podzielone na pięć etapów, które odzwierciedlają pięć kategorii ujawnień na temat kwestii pracowniczych, tj. poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzeń, relacje z pracownikami i wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozwój i edukację oraz różnorodność i równość szans. W ramach każdej kategorii zdefiniowane zostały maksymalnie trzy mierniki niefinansowe. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że poddane analizie raporty niefinansowe w żadnej kategorii nie były w pełni porównywalne.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75876150-a812-44bd-aaa9-2c4c43beee88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.