PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 45-66
Article title

RODZINA MIEJSCEM RADOŚCI I NADZIEI

Content
Title variants
EN
FAMILY IS A PLACE OF JOY AND HOPE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym człowieka. W systemie rodzinnym wszyscy jego członkowie na siebie wpływają i dlatego jednym z najważniejszych składników całokształtu stosunków między członkami rodziny są postawy rodzicielskie. Zarówno kultura osobista i pedagogiczna członków rodziny, jak i kultura życia rodzinnego, wyznacza „kulturę radości”. Przeżywanie radości w rodzinie dokonuje się w toku codziennego życia. W tej aktywności rodzi się nadzieja. Doświadczenie radości i świadectwo nadziei wyrasta także z różnych sytuacji życiowych, które najczęściej mają charakter wyjątkowy i niespodziewany. Nadzieja mobilizuje się do walki z trudami codziennego życia. Nadzieja to moc zmiany życia.
EN
The family is the first and the most important educational environment of man. In the family system, all of its members influence each other, and therefore one of the most important components of the overall relationship between family members are parental attitudes. Both the personal and pedagogical culture of family members as well as the culture of family life determines the „culture of joy”. Experiencing joy in the family is done in the course of everyday life. Hope is born in this activity. The experience of joy and the testimony of hope also arise from various life situations, which are usually unique and unexpected. Hope mobilizes to fight the hardships of everyday life. Hope is the power to change life.
Keywords
EN
hope   joy   family   upbringing  
Contributors
 • Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
References
 • Aubert J.-M., Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku, tłum. E. Braun, T. Braun, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.
 • Benedykt XVI, Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości. Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. na zakończenie V Światowego Spotkania Rodzin 9 lipca 2006, „L`Osservatore Romano” 2006, nr 9-10(286), s. 16-17.
 • Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym darem dla narodów. Homilia Benedykta XVI wygłoszona podczas czuwania modlitewnego 8.07.2006, „L`Osservatore Romano” 2006, nr 9-10(286), s. 14-15.
 • Bergson H., Energia duchowa, przeł. K. Skorulski, P. Kostyło, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Breuer C., Radość. W: Grabner-Haidera A. (red.), Praktyczny słownik biblijny, przekład i opracowanie Mieszkowski T., Pachciarek P., Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1995, kol. 1120-1122.
 • Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1987.
 • Cattaneo A., Społeczna rola rodziny, „Społeczeństwo”, 2014, nr 3, s. 110-116.
 • Cazzago A., Radość Chrystusa i chrześcijanina, tłum. L. Balter, „Communio”, 2004, nr 6(144), s. 45-53.
 • Chrobak S., Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
 • Ferrero B., Rodzice szczęśliwi dzięki metodzie księdza Bosko, tłum. A. Gryczyńska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2005.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, TUM Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2016.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, TUM Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2018.
 • Franciszek, Solidarność między pokoleniami. Przesłanie z okazji 47. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich, L`Ossrervatore Romano” 2013, nr 11(356), s. 32-34.
 • Kaźmierczak M., Plopa M., Błażek M., Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii. W: Rostowska T. (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 216-235.
 • Kłoczowski J. A., Rekolekcje o nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes». W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1986.
 • Kowalczyk M., Teologiczny wymiar radości chrześcijańskiej, „Communio” 2004, nr 6(144), s. 27-44.
 • Kozłowski R., Radość jako dynamizm wewnętrznej przemiany człowieka. W: Grzegorczyk A., Grad J., Szkudlarek P. (red.), Fenomen radości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 115-126.
 • Lavaud L., Radość pełna nadziei, tłum. L. Balter, „Communio” 2004, nr 6(144), s. 11-26.
 • Nagórny J., Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań wobec wyzwań współczesności. W: Nagórny J., Pokrywka M. (red.), Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 63-100.
 • Ożóg K., Radość. W: Chałas K., Maj A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 926-928.
 • Paciorek A., Radość, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 16. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2012, kol. 1107-1108.
 • Pieper J., Nadzieja a historia, tłum. P. Waszczenko, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1981.
 • Piotrowski P., Rozmowa z dzieckiem o śmierci. Kilka uwag o jednej z granic pedagogiki. W: Antoszewska B., Przybyliński S. (red.), Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, s. 115-135.
 • Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 • Skarga B., Kwintet metafizyczny, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2005.
 • Stróżewski W., O radości, [w:] Grzegorczyk A., Grad J., Szkudlarek P. (red.), Fenomen radości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 13-26.
 • Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Editions du dialogue, Paris 1990.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
 • Zavalloni R., Psychologia nadziei. Aby poczuć się zrealizowanym, tłum. M. Radomska. Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1999.
 • Żywczok A., Wychowanie do radości życia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7588cc13-c6ad-415a-b9ab-0d4d5fe1c189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.