PL EN


Journal
2019 | 14 | 55-81
Article title

Wielokulturowe stanowisko 59-60 w Sanoku w świetle badań wykopaliskowych z lat 2017-2018

Content
Title variants
EN
Multicultural Site 59-60 in Sanok in the light of excavations in the years 2017-2018
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the results of rescue excavations carried out at multicultural site 59-60 in Sanok. In the years 2017-2018, archaeological rescue excavations were carried out over an area of 562.06 ares in connection with the construction of the Sanok ring road as part of national road 28 (Zator-Medyka). The discoveries include: traces of Mierzanowice culture settlement, a Lusatian culture settlement, some objects of the La Tène culture, and a large settlement from the late Roman Influence period and the early phase of the Migration period. Additionally, materials from the early modern period and traces from the times of World War II were identified. The results of the excavations are important to understanding the cultural situation in the Upper San basin, especially near the end of the ancient period.
Journal
Year
Volume
14
Pages
55-81
Physical description
References
 • Barłowska A. 1984. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Lesku, woj. Krosno. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, 51-101.
 • Bednarczyk J. 1998. Życie codzienne w czasach rzymskich. W: M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak (red.), Gazociąg pełen skarbów archeologicznych. Katalog wystawy zorganizowanej pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Wnuk – Nazarowej i Sekretarza Generalnego Rady Europy Pana Daniela Tarschysa, Poznań: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a., Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, 95-93.
 • Blajer W. 2009. Uwagi o stanie i perspektywach badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w dorzeczu Sanu. Rocznik Przemyski 45, 85-104.
 • Bober J. 1992. Sprawozdanie z badań na stanowisku z epoki brązu w Sanoku w 1989 roku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, 151-154.
 • Bohr M. 2015. Piece garncarskie z Ligoty Woźnickiej, pow. lubliniecki i Mściwojowa, pow. jaworski. Przyczynek do badań nad garncarstwem warsztatowym kultury przeworskiej. Silesia Antiqua 50, 59-81.
 • Budinský-Krička V., Miroššayová E. 1992. Terňa – Lysá Stráž – sídlisko z nieskorej doby bronzovej a halštatskej. Slovenská Archeologia 40, 47-76.
 • Bulas J. 2019. Late Roman Period and early Migration period in upper San basin. Acta Archaeologica Carpathica 54 (w druku).
 • Bulas J., Kotowicz P. N. 2018. New Coin Finds from the Upper San River Basin. Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne 13 (w druku).
 • Cabalska M., Madyda-Legutko R., Tunia K. 1990. Wyniki badań stanowiska z epoki brązu, początków epoki żelaza i z późnego okresu rzymskiego w Nowym Sączu-Biegonicach. Acta Archaeologica Carpathica 29, 162-214.
 • Czopek S. 2007. Grodzisko Dolne, stanowisko 22 – wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem. Część I. Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 4). Rzeszów: Mitel.
 • Czopek S. 2009. Die frűhe Eisenzeit im őstlichen Teil der polnischen Karpaten – Diskussionsbemerkungen. Acta Archaeologica Carpathica 44, 73-96.
 • Czopek S., Poradyło W. 2008. Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 10). Rzeszów: Mitel.
 • Dobrzańska H. 1990. Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie, część II. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Gancarski J. 1989. Badania sondażowe na stanowisku nr 3 w Niepli, gmina Jasło i na stanowisku nr 2 w Sieklówce Górnej, gmina Kołaczyce, woj. krośnieńskie. Acta Archaeologica Carpathica 28, 183-194.
 • Gancarski J. 1992. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 14 we Wrocance, gm. Tarnowiec. W: A. Muzyczuk, J. Ginalski (red.), Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991. Krosno: Agencja Wydawniczo Reklamowa Alfred Kyc, 14-19.
 • Gedl M. 1962. Kultura łużycka na Górnym Śląsku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Gedl M. 1994. Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gedl M. 1998. Młodsza epoka brązu we wschodniej części polskich Karpat. Kraków: Oficyna Cracovia.
 • Giertlová-Kučerová M., Soják M. 2005. Novšie nálezy severokarpatskej skupiny v povodí rieky Poprad. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 38, 113-136.
 • Ginalski J. 1992. Osada wielokulturowa w Ladzinie, gm. Rymanów, st. 12. W: A. Muzyczuk, J. Ginalski (red.), Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990-1991. Krosno: Agencja Wydawniczo Reklamowa Alfred Kyc, 11-13.
 • Godłowski K. 1969. Budownictwo rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku. Wiadomości Archeologiczne 3-4 (34), 305-331.
 • Kaczanowski P., Rodzińska-Nowak J. 2013. The Huns on Polish lands: an attempt to summarise. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 55, 431-450.
 • Kadrow S., Machnik J. 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny (= Prace Komisji Archeologicznej 29). Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 • Karwowski M. 2004. Początki osadnictwa kultury lateńskiej na Podkarpaciu w świetle szklanych importów celtyckich. W: J. Garncarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 135-161.
 • Kemenczei T. 1984. Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Budapest: Akademiai Kiado
 • Kłosowicz M., Leszczyński T. 2017. Wyniki badań osady z okresu wpływów rzymskich w Lipnicy Dolnej, stan. 8, pow. jasielski. W: J. Garncarski (red.), Stan i potrzeby badań w Karpatach, Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 451-519.
 • Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koperski A. 1974. Odkrycie pieca garncarskiego z okresu rzymskiego na terenie Przemyśla. Wiadomości Archeologiczne 39, 266-267.
 • Jankowski J. 1961. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników Muzeum w Krośnie w 1961 roku. Badania konserwatorsko-archeologiczne i stacjonarne na osadzie kultury przeworskiej w Krośnie, dzielnica Zawodzie, prowadzonych od 25 sierpnia do 18 września 1961 roku. Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1961, 22-23.
 • Madej P. 2001. Uwagi o kulturze mierzanowickiej w dorzeczu Sanu. W: J. Gancarski (red.), Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Materiały z sesji naukowej. Krosno: Mitel, 295-303.
 • Madyda-Legutko R. 1995. Sytuacja kulturowa we wczesnej epoce żelaza na terenie polskiej części Karpat Zachodnich. W: J. Szydłowski (red.), Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce (= Śląskie Prace Prahistoryczne 4), Katowice: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego 241-265.
 • Madyda-Legutko R., 1996. Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Madyda-Legutko R., 2004. Polskie Karpaty w okresie późnolateńskim i w okresie wpływów rzymskich. Uwagi dotyczące zróżnicowania kulturowego. W: J. Garncarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 71-92.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J. 2004. Warsztat garncarski z Sanoka, stan. 54, na tle materiałów ceramicznych z terenu górnego dorzecza Sanu. W: J. Garncarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 691-709.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J. 2006. Osada z okresu rzymskiego w Pakoszówce, stan. 1, pow. Sanok. Rocznik Przemyski 2 (40). Archeologia, 69-84.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J. 2008. Ceramika z warsztatu garncarskiego z Sanoka, stan. 54 na tle materiałów ceramicznych z terenu dorzecza górnego Sanu. Próba interpretacji. W: A. Błażejewski (red.), Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 9-23.
 • Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J. 2017. Stan i potrzeby badań nad osadnictwem okresu rzymskiego w górnym biegu Sanu. W: J. Garncarski (red.), Stan i potrzeby badań w Karpatach. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 429-450.
 • Madyda – Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J. 2013. New data concerning the cultural situation in the basin of the Upper San River during the Roman Period. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 55, 409–422.
 • Madyda-Legutko R., Tunia K. 1993. Rytro. Karpacka osada z okresu wędrówek ludów (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 57) Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Masek Z. 2017. A fresh look at Hunnic cauldrons in the light of a new find from Hungary. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68, 75–136.
 • Meduna J. 1980. Die laténezeitlichen Siedlungen in Mähren. Praga: Československá akademie věd.
 • Michalski J. 1983. Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 135-195.
 • Michałowski A. 2011. Budownictwo kultury przeworskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Miroššayová E. 2007. Súčasný stav poznania doby halštatskej na východnom Slovensku. Východnoslovenský Pravek 8, 141-142.
 • Muzyczuk A., Pohorska-Kleja E. 1994. Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskie w latach 1981-1985. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, 55-154.
 • Nierychlewska A., Tyszler L. 2009. Badania w Witowie na stanowisku 14-15, gm. Piątek, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, na trasie autostrady A1 (st. A1 72-73): zarys problematyki badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 44, 103-124.
 • Nowakowski A., Waluś A. 1986. Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski. Światowit 36, 43- 64.
 • Parczewski M. 1997. Trzynasty sezon badań wykopaliskowych w Bachórzu na stanowisku 16. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 18, 195-209.
 • Parczewski M. 1999. Czternasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 20, 339-350.
 • Parczewski M. 2000. Piętnasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 21, 271-283.
 • Piotrowska M. 2015. Studnia koło rzeki czyli o zasadności budowy i funkcji sztucznych ujęć wody w przestrzeni osad kultury przeworskiej. Szkic do problemu. W: L. Tyszler, E. Drobejrar (red.), Barbari svperiores et imferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014. Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum, Łódź: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 329-342.
 • Podaryło W. 2013. Kultura przeworska. W: Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 28 (A4/9) w Rozborzu gm. Przeworsk 2. Rzeszów (niepublikowane opracowanie w archiwum Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego).
 • Pohorska-Kleja E., Zielińska M. 1993. Osada z epoki brązu w Sanoku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, 159-161.
 • Poleska P. 2006. Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2). Kraków: Muzeum Archeologiczne.
 • Poleska P. 2008. Die frűheisenzeitliche Siedlung in Korczyna, powiat Gorlice, Fundstelle 13. Acta Archaeologica Carpathica 42-43, 59-107.
 • Przybyła J. M. 2004. Nowe znaleziska kultury lateńskiej z obszaru Pogórza Rzeszowskiego. W: J. Garncarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 217-235.
 • Schuster J. 2012. Długie domy na późnorzymskiej osadzie w Konarzewie koło Poznania. Przyczynek do badań nad budownictwem kultury przeworskiej w okresie rzymskim. W: A. Janiszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 427–460.
 • Siciński W. 2008. Zespół urządzeń do wstępnej obróbki lnu z osady kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Kolonii Orenice na stan. 3, pow. Łęczyca. W: A. Buko, W. Duczko (red.), Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. H. Gieysztora, 79-87.
 • Siciński W., Stasiak W. 2004. Sprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Kolonia Orenice, stan. 2-4, gm. Piątek, woj. łódzkie (nr 57-59 na mapie zbiorczej) w 2002 roku. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Raport 2001-2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B: Materiały Archeologiczne), Warszawa, 95-106.
 • Wielowiejski J. 1973. Okres późnolateński i rzymski w Polsce południowo-wschodniej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969, 33-44.
 • Woźniak Z. 2004. Rola Karpat Zachodnich w okresie lateńskim. W: J. Garncarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 43-67.
 • Wilk M. 2005. Późnorzymskie naczynia zasobowe (w typie Krausengefässe) na obszarze południowo-wschodniej Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, 305-372.
 • Zielińska M. 2005. Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, 165-202.
 • Żychliński D. 2010. Roszarnia lnu ze stanowiska 21 w Daniszewie, pow. Koło, woj. wielkopolskie jako przyczynek do poznania gospodarki ludności kultury przeworskiej z początków młodszego okresu przedrzymskiego. W: J. Beljak, G. Březinová, V. Varsik (red.), Archeólogia Barbarov 2009. Hospodárstvo Germánow. Síedliskové e ekonomickéštruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek (= Archaeologica Slovaca Monographiae 10). Nitra: Archeologický ústav SAV, 537-543.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75895d67-ce7f-41c5-9152-84f7c150a625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.