PL EN


2005 | 4/2005 (10) | 86-108
Article title

Marketing regionalny na przykładzie Zielonych Płuc Polski

Content
Title variants
Regional marketing, as exemplified by 'Green Lungs of Poland'
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy było przedstawienie koncepcji marketingu regionalnego i sposobu jego wykorzystania na przykładzie regionu znanego pod nazwą Zielone Płuca Polski. Zaprezentowano różne definicje, koncepcje i klasyfikacje marketingu terytorialnego. Marketing terytorialny traktowany jest jako rynkowa koncepcja zarządzania regionem, która może mieć różny charakter i być rozpatrywana w wielu znaczeniach. Zwrócono uwagę, że dla właściwego zaprogramowania działalności marketingowej niezbędna jest odpowiednia informacja, kształtowanie wizerunku regionu oraz produktów terytorialnych. Zielone Płuca Polski są koncepcją porozumienia władz centralnych i regionalnych w dążeniu do realizacji zrównoważonego rozwoju na obszarach szczególnie cennych pod względem środowiskowym. W tej pracy przedstawiono podstawowe cele porozumienia oraz formy jego realizacji, a także powiązania ze strategiami rozwojowymi województw. Zielone Płuca Polski traktowane są jako kompleksowy produkt regionalny rozumiany w kategoriach materialnych, jak i niematerialnych. W końcowej część pracy podjęto analizę działań promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem public relations. Całość została zwieńczona omówieniem problemów zarządzania tym specyficznym regionem Polski.
EN
The aim of this paper is to present the idea of regional marketing and to explain how to make use of it. The region called 'Green Lungs of Poland' is the example. We present different definitions, conceptions and classifications of territorial marketing. Territorial marketing is treated as a market conception of managing a region. It may be of a different character and discussed in various meanings. It has been emphasized that relevant information, creating image of the region and of territorial products are necessary to effectively plan marketing actions. 'Green Lungs of Poland' is a conception of agreement between the central and local authorities, aimed at reaching sustainable development in the areas that are particularly valuable in respect to natural environment. The elaboration shows both the basic aims of the agreement and ways of achieving them as well as their accordance with development strategies of voivodships. 'Green Lungs of Poland' are treated as a complex regional product, both in material and non-material categories. The closing part of the paper includes an analysis of promotional actions, with special attention paid to public relations. The problems related to managing this specific region of Poland have been discussed as a conclusion.
Keywords
Year
Issue
Pages
86-108
Physical description
Dates
published
2005-12-15
Contributors
 • SGGW
References
 • Adamowicz, M. 2004. Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym, Warszawa: SGGW.
 • Alktorn, J. (red.) 2002. Podstawy marketingu, Kraków: Instytut marketingu. Biuletyn Informacyjny Rady Programowej ZPP. 2004, nr 27/1/2004.
 • Borawska. B. 2002. ZPP oczami autorytetów lokalnych. Raport z badań. Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 22/1/2002.
 • Dobrzańska, B. i G. Dobrzański. 1996. Jakość życia na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski. w: Rada Porozumienia ZPP -Ekonomiczne scenariusze wdrażania ekorozwoju na obszarze fankcjonalnym ZPP, Zeszyt 7, Białystok.
 • Domański, T. (red.) 1997. Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Frankowski, Z. 2000. Marketing w zarządzaniu gminą w: Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Ciechanów: WSH.
 • Frankowski, Z. 1997. Rozwój marketingu terytorialnego-dylematy. Człowiek i Środowisko, tom 21, nr 2.
 • Frankowski, Z., W. Siemiński, T. Topczewska i K.Z. Zuziak. 2000 Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Ciechanów: WSH.
 • Gabon -Klas, T. 2000. Media i komunikowanie masowe, Warszawa: PWN.
 • Gralak, A. 2003. Rola marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnym i regionalnym. w: Adamowicz, M. (red.), Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Warszawa: SGGW.
 • Kotler, Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa: Gebethner & Ska.
 • Markowski, T. 2002. Marketing terytorialny, Warszawa: PWN.
 • NFOŚ. 2002. ZPP. 10 lat po Rio, Białystok.
 • Olsztyński Urząd Marszałkowski. 2000. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn.
 • Proniewski, M. (red.) 1996. Uwarunkowania rozwoju regionalnego obszaru funkcjonalnego ZPP, Białystok: BPR CUP.
 • Ptasiewicz, T. 2000. ZPP. Społeczne uwarunkowania rozwoju i promocji. Region -Polityka -Promocja, nr 3.
 • Rada Programowa Porozumienia ZPP. 1999. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego ZPP. Zapis tezozy, Białystok -Bydgoszcz-Toruń -Gdańsk -Olsztyn -Warszawa.
 • Rada Programowa Porozumienia ZPP. 2000. Studium diagnostyczne obszaru funkcjonalnego ZPP, Białystok -Bydgoszcz -Olsztyn -Warszawa.
 • Ramowy program rozwoju Zielonych Płuc Polski na lata 2001-2010. 2001. Białystok.
 • Sadowska-Snarska, C. 2002. Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Białystok: WSE. Sejmik Województwa Mazowieckiego. 2001. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego, Warszawa.
 • Siemiński, W. 2000. Rola public relations oraz lobbingu w kształtowaniu wizerunku i tworzeniu warunków rozwoju ZPP. w: ZPP. Społeczne uwarunkowania rozwoju i promocji, s. 69, Białystok -Ciechanów -Warszawa.
 • Stafiej, L. 1992. Promocja gminy. Studia Regionalne i Lokalne, Uniwersytet Warszawski. nr 7 ( 40). Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego ZPP. 1999, www.zpp.sitech.pl (05.2005).
 • Szromnik, A. 1996. Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. Samorząd Terytorialny, nr 3.
 • Szromnik, A. 2002. Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej. Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 2000. Strategia mzwoju województwa pomorskiego, Gdańsk.
 • US w Białymstoku. 1999. ZPP w liczbach, Białystok.
 • Wolfram, K. 2004. Program ZPP a kreowanie produktu lokalnego i regionalnego. Tereny-Ludzi-Produkty, nr 4.
 • Wawrzyńczak, E. 2005. Marketing regionalny w dobie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Zielonych Płuc Polski (praca magisterska), Warszawa: SGGW.
 • Wyrzykowski, K. 1997. Marketing. Warszawa: WSZ.
 • Wysoka, E. 2000. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego ZPP jako zasadniczy układ odniesieni oraz instrument planowania jego rozwoju i promocji. Region-Polityka-Promocja, nr 3.
 • Zarząd Województwa Kojawsko-Pomorskiego. 2000. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń.
 • Zarząd Województw Podlaskiego. 2000. Strategia rozwoju województwa podlaskiego, Białystok.
 • ZPP. 2000. program zrównoważonego rozwoju powiatów (materiały pokonferencyjne). Środowisko-Rozwój-Kultura, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-758bae69-c4cb-4f8e-97da-41912d62607a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.