PL EN


2015 | 95 :Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej | 225-244
Article title

Teoretyczne podstawy nowego podejścia do polityki regionalnej

Authors
Title variants
EN
Teoretical Basis for a New Approach to Regional Policy.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowe ujęcie polityki regionalnej wynika z chęci zwiększenia efektywności podejmowanych działań. Szuka się dróg zwiększenia skuteczności wydatkowania środków. Prace koncentrują się wokół polityki spójności powiązanej z koncepcją rozwoju terytorialnego. Tak rozumiany rozwój wiąże się ze specyfiką danego obszaru oraz jego wewnętrznym potencjałem. Kluczowe znaczenie przypisano uaktywnieniu tego endogenicznego potencjału. Podjęte działania koncentrują się wokół zjawiska sieci, wspierania działalności badawczo-rozwojowej, czy pomocy dla małych i śred-nich przedsiębiorstw. W procesie rozwoju niezbędna jest stała współpraca między różnymi szczeblami władzy, przedsiębiorstwami oraz lokalnymi społecznościami.
EN
A new approach to regional policy derives from a desire to increase the effectiveness of actions taken. Looking for a way to enhance the effectiveness of spending means. The works are focused on cohesion policy associated with the concept of territorial development. Thus understood development associates with the specificity of an area and its inner potential. The key importance is assigned to activation of the endogenous potential.Taken measures are focused on the phenomenon of the network, research and development activities support and assistance to small and medium-sized enterprises.In the development process, constant cooperation between different levels of government, businesses and local communities is needed.
References
 • Barca F., An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009.
 • Barca F., McCann P., Rodriguez-Pose A., The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, Journal of Regional Science, vol. 52, no 1.
 • Camagni R., The Concept of Innovative Milieu and its Relevance for Public Policies In European Lagging Regions, „Papers for Regional Science Association”, 1995, no. 4.
 • Castells M., Galaktyka internetu. Reflaksje nad internetem, biznesem i społe-czeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 • Castells M., Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Castells M., The Rise of The Network Society, Blackwell, Oxford 1996.
 • Final Report of the Expert Group Clusters and Networks, European Commission DG-Enterprise, Brussels 2003.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A. J., The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, The MIT Press, Cambridge Mass 1999.
 • Gancarczyk M., Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach, „Organizacja i kierowanie” 2005, nr 4.
 • Góra J., Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjno-rozwojowych, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauk o regionach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 • Jewtuchowicz A., Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, red. K. B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych środowisk, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Kładź K., Kowalski A., Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Krugman P., Development Geography Economic Theory, MIT Press, Cambridge-London 1998.
 • Krugman P., Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, “America Economic Review”, vol. 70.
 • Marshall A., Principles of Economics, The MacMillan Press, London 1920.
 • Myrdal G., Against the stream. Critical essays on economics, Pantheon Books, New York 1973.
 • Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • World development report 2009: Reshaping Economic Geography, The World Bank, Washington D.C.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-758cfb44-e02b-462c-87b0-d5b0081adf24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.