PL EN


2016 | 5 (365) | 195-204
Article title

Contemporary Determinants of Sustainable Consumption

Content
Title variants
PL
Współczesne determinanty zrównoważonej konsumpcji
RU
Современные дереминанты устойчивого потребления
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie rosnącej świadomości społecznej o funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa stanowi wiele działań o charakterze prospołecznym i proekologicznym. Taka postawa, związana z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju, wynika z faktu, iż współczesny konsument to podejmujący decyzje z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju konsument, świadomy konsekwencji swoich decyzji, inaczej mówiąc konsument odpowiedzialny. Z tego też względu istotne jest podjęcie rozważań odnoszących się do teoretycznych, jak i praktycznych aspektów zrównoważonej konsumpcji w odniesieniu do odpowiedzialnej postawy zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy. W artykule wykorzystano dostępną krajową i zagraniczną literaturę z zakresu konsumpcji zrównoważonej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji zakupowych, popartą przeprowadzonymi badaniami sondażowymi.
EN
At the time of growing social awareness, the operation of modern enterprises amounts to a range of pro-social and pro-ecological activities. Such an attitude, connected with the implementation of the principles of sustainable development, results from the fact that the present-day consumer is the one making decisions with consideration of the principles of sustainable development, being aware of the consequences of their own decisions, in other words, the responsible consumer. Therefore, it is important to examine both theoretical and practical aspects of sustainable consumption with reference to the sustainable attitude of both the consumer and the entrepreneur. In the paper, there has been used the available domestic and foreign literature in the field of sustainable consumption, with a particular emphasis on responsibility in purchasing decisions, supported by the conducted survey.
RU
В эпохе растущей общественной сознательности вопрос о том, как функционирует современное предприятие, решает много действий просоциального и проэкологического характера. Такое отношение, связанное с осуществлением принципов устойчивого развития, вытекает из факта, что современный потребитель – потребитель, принимающий решения с учетом принципов устойчивого развития, сознательный последствий своих решений, иначе говоря, ответственный потребитель. И потому важно приступить к рассуждениям о теоретических и практических аспектах устойчивого потребления с точки зрения ответственного отношения как потребителя, так и предпринимателя. В статье использовали доступную национальную и зарубежную литературу в области устойчивого потребления, с особым учетом ответственности в при- нятии решений о покупке, обоснованную проведенными зондажными обследованиями.
Year
Issue
Pages
195-204
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Bansal P. (2005), Evolving sustainably: a longitudinal study of corporate sustainable development, “Strategic Management Journal”, No. 26(3).
 • Boczar P., Błażejczyk-Majka L. (2015), Characteristics of vegetable oil consumers in Poland in a view of sustainable consumption principles, “Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, No. 14(3).
 • Brendzel-Skowera K. (2009), Bariery w realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce, „Zeszyty Naukowe Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. No. 14.
 • Briceno T., Stagl S. (2006), The role of social processes for sustainable consumption, “Journal of Cleaner Production”, No. 14.
 • Chabowski B.R., Mena J.A., Gonzalez-Padron T.L. (2011), The structure of sustainability research in marketing,1958–2008: a basis for future research opportunities, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 39, No. 1
 • Dobson A. (2007), Environmental citizenship: towards sustainable development, “Sustainable Development”, Vol. 15.
 • Fuller D.A. (1999), Sustainable Marketing. Managerial-Ecological Issues, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Gotowska M. (2013), Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień.
 • Juscius V., Sneideriene A. (2013), The Research of Social Values Influence on Consumption Decision Making in Lithuania, “Economics and Management”, Vol. 18(4).
 • Kobyłko G. (2007), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kronenberg J. (2007), Making consumption “reasonable”. “Journal of Cleaner Production”, Vol. 15.
 • Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, November-December.
 • Paluch Ł., Sroka W. (2013), Socio-economic and environmental determinants of suistainable development of rural communes in małopolska province, “Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, No. 12(2).
 • Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju (2012), dokument Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8382/Broszura%20konsumpcja.pdf [access: 25.11.2015].
 • Tomski P. (2012), Imperatyw zrównoważonego rozwoju a współdziałanie przedsiębiorstw w sieciach wartości, „Handel Wewnętrzny”, Vol. 1, lipiec-sierpień.
 • Voinea L., Filip A. (2011), Analyzing the main changes in new consumer buying behavior during economic crisis, “International Journal of Economic Practices and Theories”, No. 1(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-758e2082-e38f-4b8f-aa83-c67345d6dcaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.