PL EN


2017 | 1(39) | 30-35
Article title

Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego

Content
Title variants
EN
Critique of values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą ukazania podstawowych rysów krytyki myślenia według wartości, która stanowi ważną część myślenia Martina Heideggera. W celu jasnego przedstawienia jego poglądów zostają one zestawione z krytycznymi uwagami na temat wartości w dziele Fryderyka Nietzschego To rzekł Zaratustra. W artykule stawiam tezę, że myślenie według wartości jest na usługach nowoczesnej podmiotowości o ekspansywnym i egologicznym charakterze. Wbrew Heideggerowi podejmuję jednak próbę namysłu nad pojęciem wartości, które byłoby wolne od takiej egologicznej tendencji. Inspiracją jest myśl Nietzschego, który pisał o „nowych wartościach” i łączył je z twórczością, zmuszającą podmiot do transgresji.
EN
The paper is an attempt to show the basic features of the critique of thinking based on values, which is an essential part of Martin Heidegger’s thought. In order to present his opinions clearly, they are confronted with the critique of values that Friedrich Nietzsche presents in his work “Thus Spoke Zarathustra”. The author argues that thinking based on values is in service of the modern subjectivity, which is expansive and egological. However, unlike Heidegger, the author tries to explore a concept of value which would be free of such an egological tendency. His inspiration is Nietzsche, who wrote about ‘new values’, and related them with creativity which leads the subject to transgression.
Contributors
  • Katedra Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Augustyniak, P. (2009). Inna Boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
  • Heidegger, M. (1994). Bycie i czas, tłum. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Heidegger, M. (1999). List o „humanizmie”, tłum. J. Tischner. W: idem, Znaki drogi (s. 271–312). Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
  • Heidegger, M. (2001). Wyzwolenie, tłum. J. Mizera. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
  • Michalski, K. (1998). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Nietzsche, F. (1999). To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Wodziński, C. (2015). Odys gość. Esej o gościnności. Gdańsk: fundacja terytoria książki
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7590179a-cfd8-4469-be09-1bb0e499cbdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.