PL EN


2018 | 4(2) | 257-293
Article title

GLOBALIZACYJNE I NORMATYWNE DETERMINANTY PROCESU DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA BANKOWYM RYZYKIEM KREDYTOWYM W POLSC

Content
Title variants
EN
GLOBALIZATIONAL AND NORMATIVE DETERMINANTS OF THE IMPROVEMENT OF THE BANKING CREDIT RISK MANAGEMENT IN POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od początku lat 90. procesy globalizacyjne coraz szybciej postępują także w Polsce. Jednym z sektorów polskiej gospodarki, w których globalizacja postępuje stosunkowo najszybciej jest sektor finansowy, a szczególnie bankowość komercyjna. Jest to związane z przejmowaniem polskich banków przez zagraniczne instytucje finansowe, tj. proces który najintensywniej dokonał się w latach 90. ubiegłego wieku. Poza tym akcesja Polski w 2004 roku w struktury Unii Europejskiej oraz rozwój elektronicznej bankowości, rozwój technologii i usług internetowych to czynniki, które przyśpieszyły procesy globalizacyjne w Polsce w ostatnich latach. Wysoki poziom zglobalizowania dotyczy już także rynku kapitałowego, zarówno od strony organizacji jak i charakteru dokonywanych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skutkiem tego wysokiego poziomu zglobalizowania rynków finansowych w Polsce było szybkie pojawienie się negatywnych rynkowych i koniunkturalnych skutków globalnego kryzysu finansowego na jesieni w 2008 roku. Źródłem tego kryzysu była akceptacja zbyt wysokiego poziomu ryzyka kredytowego w bankach inwestycyjnych w USA. Jednak negatywne ekonomiczne skutki tego kryzysu szybko pojawiły się także w Polsce. Poza zna-czącą deprecjacją wycen rynkowych akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie pojawiły się także znaczące skutki makroekonomiczne w postaci spadku wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki. Zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę kontynuacji doskonalenia bankowych regulacji ostrożnościowych i instrumentów zarządzania ryzykiem kredytowym w insty-tucjach finansowych.
EN
Since the beginning of the nineties, globalization processes have also been progressing faster in Poland. One of the sectors of the Polish economy in which globalization is proceeding relatively quickly is the financial sector, especially commercial banking. This is related to the acquisition of Polish banks by foreign financial institutions, i.e. the process that most intensively occurred in the 90s of the last century. In addition, Poland's accession in 2004 to the structures of the European Union and the development of electronic banking, the development of technologies and Internet services are factors that have accelerated globalization processes in Poland in recent years. The high level of globalization also applies to the capital market, both from the side of the organization and the nature of transactions made at the Warsaw Stock Exchange. The result of this high level of globalization of financial markets in Poland was the rapid appearance of negative market and cyclical effects of the global financial crisis in the autumn of 2008. The source of this crisis was the acceptance of an excessively high level of credit risk in US investment banks. However, the negative economic consequences of this crisis also quickly appeared in Poland. In addition to the significant depreciation of market valuations of shares of companies listed on the War-saw Stock Exchange, significant macroe-conomic effects have also appeared in the form of a decline in the economic growth of the Polish economy. The existing situation indicates the need to continue the improvement of banking prudential regulations and credit risk management instruments in financial institu-tions.
Year
Issue
Pages
257-293
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
 • Cardinal Stefan Wyszynski University inWarsaw
 • Military University of Technology in Warsaw
References
 • 1. ALIŃSKA A., PIETRZAK B. (2012). Stabilność systemu finansowego instytucje, instru-menty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 2. BARANOWSKA-SKIMINA A. (2012). Czy shadow banking wymaga regulacji?, (w:) Portal finansowy „eGospodarka”, 29.06.2012, (www.egospodarka.pl).
 • 3. BUKOWSKI S. red. (2010). Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 4. BIS Quarterly Review (2012). Bank for International Settlement, raporty za okresgrudzień 2001 – wrzesień 2012, www.bis.org.
 • 5. CZARNY E., ŚLEDZIEWSKA K. (2013). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • 6. CHISHOLM A. M. (2013). Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 7. DAVIES H., GREEN D. (2010). Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J. (2005). Podstawy finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 9. DMOWSKI A. PROKOPOWICZ D. (2010). Rynki finansowe, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 10. DOMAŃSKA-SZARUGA B. (2013). Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in busi-ness, WydawnictwoChartridge Books Oxford, Oxford.
 • 11. DOMAŃSKA-SZARUGA B. (2014).Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:)Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (red.),Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • 12. DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D. (2015). Makroekonomiczne zarzą-dzanie antykryzysowe (w:) 34Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humani-stycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wy-dział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce 2015, s. 37-48.
 • 13. FILA J., FILIPIAK B. (2012). System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagroże-nia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 14. GARDZIŃSKI, T. (2016). Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania proble-mów współczesnej gospodarki, (w:) International Journal of New Economics and Social-Sciences 1 (3) 2016, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie, Warszawa.
 • 15. GRZEGOREK J., PROKOPOWICZ D. (2017). The Application Of The MS EXCEL Program And The Informalized Business Intelligence Analytics Platforms In The Man- agement Of The Enterprises (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences",MiędzynarodowyInstytutInnowacjiNauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 222-237.
 • 16. GWIAZDOWSKI R. (2012). A nie mówiłem. Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść?, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa.
 • 17. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2015). Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", International Insti-tute of Innovations "Science-Education-Business" in Warsaw, ZN, nr 2 (2) 2015, s. 203-216.
 • 18. GWOŹDZIEWICZS., PROKOPOWICZ D. (2016). Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki (w:) "Studia Administracji i Bezpieczeństwa. Public Administration and Security Studies", nr 1 (2016), Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 87-98.
 • 19. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZD. (2017). The Big Data technologies as an important factor of electronic data processing and the development of computerized ana-lytical platforms, Business Intelligence (in:) “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, volume 2, issue 4, November 2017, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti in Jakarta, Indo-nesia. University of Social Sciences, Warsaw, Poland, pp. 27-42.
 • 20. HUTERSKA A. (2010). Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredy-towym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 21. Jajuga K. Red. (2008). Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 22. JAJUGA K. (2009). Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funk-cjonowania rynku kapitałowego, Wydawnictwo CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowe-go, Warszawa.
 • 23. JAJUGA K., Jajuga T. (2011). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • 24. JURKOWSKA-ZEJDLER A. (2008). Bezpieczeństwo rynki finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 25. KOLEŚNIK J. (2014). Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Wy-dawnictwo Difin, Warszawa.
 • 26. KOMOROWSKI, P., FILIP, D., (2017). Information and Statistical Efforts of Selected Safety Network Institutions in the Area of Financial System Stability (w:) "Journal of Management and Financial Sciences", Vol. 10, No. 29, s. 143-157.
 • 27. MATOSEK M. (2015). Marketing partnerski w obliczu wielokulturowości (w:) J. Wrób-lewski, „Zarządzanie w czasach kryzysu”, Wydawnictwo WSBI w Dąbrowie Górniczej, rozdział. X, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 111 -120.
 • 28. MATOSEK M., PROKOPOWICZ D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland(w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS),MiędzynarodowyInstytutInnowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, ZN, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 219-231.
 • 29. MILLET D., TOUISSANT E. (2012). Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Seria Biblio-teka Le MondeDiplomatique, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.
 • 30. MORAWSKI I. (2013). Bazylea III: bezpieczniejsze banki, ale większe koszty, (w:) Wi-tryna internetowa „Obserwator finansowy.pl”, październik 2013, (http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/bazylea-iii-banki-regulacje-strefa-euro-trichet/).
 • 31. NIEDZIÓŁKA P. (2011). Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • 32. OKANE D. (2011). Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 33. OSTROWSKA D. (2013). System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 34. ORZEŁ J. (2012). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochod-nych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 35. PAXFORD B. (2013). Bazylea III – na drodze do większej stabilności banków, (w:) „Przegląd Finansowy Bankier.pl”, październik 2013, witryna internetowa Portalu finan-sowego Bankier.pl, (http://www.bankier.pl/wiadomosc/BAZYLEA-III-na-drodze-do-wiekszej-stabilnosci-bankow-2230043.html).
 • 36. PERA J. (2012). Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowe-go w Europie, (w:) Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31/2012.
 • 37. PROKOPOWICZ D. (2003). Jakość portfela kredytowego banków polskich na tle sytua-cji makroekonomicznej kraju i oceny akcjonariuszy (w:) Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA „Wiek XXI. The 21st Century”, Nr 3 (13) 2004, Prywatna Wyższa Szkoła Bu-sinessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2003, s. 97-116.
 • 38. PROKOPOWICZ D. (2005). Konsolidacja w polskim systemie bankowym w kontekście internacjonalizacji rynków finansowych (w:) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarzą-dzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Rok X. Nr 5 (21)/2005, s. 13-29.
 • 39. PROKOPOWICZ D. (2012). Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagra-niczny. Sięgając w przeszłość (w:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1 (10) 2012, Sty-czeń 2012, Rok wyd. IV, s. 37-48.
 • 40. PROKOPOWICZ D. (2015). Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście rynku instrumentów pochodnych (w:) "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Economics and Organization of Enterprise" Zeszyty Naukowe. Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Indeks 357022, nr 12 (791), grudzień 2015, s. 112-130.
 • 41. RAKOWSKI J., PROKOPOWICZ D. (2017). Jubilee's Report Of The 14th Congress Of The Polish Economy For The 15th Annual Of The Commercial-Industry Congregation Of The Polish Chamber Of Community,(w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), MiędzynarodowyInstytutInnowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, s. 371-389.
 • 42. PRUCHNICKA-GRABIAS I. (2011). Pochodne instrumenty kredytowe. systematyka, wycena, zastosowanie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 43. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W. red. (2013). Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 44. SARNOWSKI J. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 45. SARNOWSKI J., PROKOPOWICZ D. (2015). Zastosowanie innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce (w:) M. Sitek, T. Graca (red.), "Nowe wyzwania dla Eu-ropy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji", wydanie pokonferencyjne, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2015, s. 135-156.
 • 46. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2012.
 • 47. SURESHS. (2014). Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Seria Finanse i Inwestycje, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 48. ŚWIDERSKA J. (2013). Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydaw-nictwo Difin, Warszawa.
 • 49. SZYBOWSKI D., PROKOPOWICZ D., GWOŹDZIEWICZ S. (2016). Activating interventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System(w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", International Institute of Innovations "Science-Education-Business" in Warsaw, ZN, nr 2 (4) 2016, s. 138-146.
 • 50. WEREDA W., PROKOPOWICZ D. (2017). Economic and financialsituation of house-holds in Poland – analysis and diagnosis, (w:)"Polityki Europejskie, Finanse i Marke-ting”, Zeszyty Naukowe SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-wie, Warszawa 2017, nr 18/2017, s. 240-258.
 • 51. WOJCIECHOWSKI J. (2009). Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo GPW, Warszawa.
 • 52. W 2007 r. Fed nie dostrzegał sygnałów kryzysu, (w:) Portal finansowy „eGospodarka”, 19.01.2013, (www.egospodarka.pl).
 • 53. ZAWADZKA Z. (2003). Wpływ globalizacji na przemiany w bankowości. Katedra Ban-kowości SGH, (w:)M. Dębniewska (red.), Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • 54. ZYGIEREWICZ M. (2007). Zarządzanie kryzysowe w bankowości europejskiej – defini-cja problemu i aktualny stan prawny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 77, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 55. ŻABIŃSKA J. RED. (2011). Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, Wy-dawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75947c65-2bc3-444d-9422-fd158e740cf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.