PL EN


2018 | 21 | 165-182
Article title

Niektóre problemy strony podmiotowej deliktu dyscyplinarnego

Authors
Title variants
EN
Some problems of the subjective disciplinary tort
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka strony podmiotowej deliktu dyscyplinarnego. Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego i struktury deliktu dyscyplinarnego. Jego zrealizowanie wymaga odpowiedzi na pytanie, czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem odpowiedzialności umownej, czy też realizacją zadania zleconego przez państwo lub realizacją państwowego prawa karania (a więc jest odpowiedzialnością o charakterze publicznoprawnym). W pracy omówiono podstawowe założenia związane z deliktami dyscyplinarnym sensu largo (w szerokim tego słowa znaczeniu).
EN
The subject of this article is the subject matter of the subjective disciplinary tort. The aim of the article is to determine the legal nature and structure of the disciplinary tort. Attaining such an aim requires answering a question whether disciplinary responsibility is a kind of a contractual responsibility (therefore it is a responsibility incorporated in the private law) or whether it is an implementation of a task commissioned by state, realization of state penalty law (hence it is a responsibility of a public legal nature). The study discusses the fundamental assumptions related to sport disciplinary torts of the largo sense (in the broad sense).
Year
Issue
21
Pages
165-182
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
References
 • Błaszyk M., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 32–116, t. 2, red. R. Zawłocki, M. Królikowski, Warszawa 2010.
 • Bobkowski A., Istota prawna przepisów dyscyplinarnych. Dokończenie, „Przegląd Policyjny” 1937, nr 5.
 • Bojańczyk A., Razowski T., Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego przestępstwem, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 11–12.
 • Bojarski M., Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, w: Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, red. A.J. Szwarc, Poznań 2001.
 • Bougle C., Idea równości. Studium socyologiczne (przekład Zygmunta Poznańskiego), Lwów 1903.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.
 • Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.
 • Byczyk M., Kowalewska M., Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności, w: Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2013.
 • Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
 • Gardocki L., Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Zakamycze 2006.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.
 • Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.
 • Gniatkowski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie na tle pokrewnych rozwiązań prawnych, „Studia Prawnicze” 2004, z. 1.
 • Gniatkowski M., Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – kary dyscyplinarne i ich charakter prawny, „Studia Prawnicze” 2004, z. 2.
 • Jóźwiak P., Naruszenie zasad etyki zawodowej w służbach mundurowych jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej w kontekście zasady nullum crimen sine lege, w: Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2013.
 • Jóźwiak P., Zasada nullum crimen sine lege w postępowaniu dyscyplinarnym, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013.
 • Jóźwiak P., Odpowiedzialność dyscyplinarna w adwokaturze – de lege lata i de lege ferenda, w: Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka, red. A. Bodnar, P. Kubaszewski, Warszawa 2013.
 • Jóźwiak P., Korupcja w sporcie jako przewinienie dyscyplinarne, „Themis Nova” 2013, nr 2.
 • Jóźwiak P., Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2014.
 • Jóźwiak P., Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, w: Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych, red. P. Jóźwiak, W. Kozielewicz, K. Opaliński, Piła 2015.
 • Jóźwiak P., Odpowiednie stosowanie w postępowaniu zawodowym lekarzy przepisów Kodeksu karnego, w: Medyczne prawo karne, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2016.
 • Jóźwiak P., Odpowiednie stosowanie w sprawach dyscyplinarnych policjantów niektórych instytucji wykształconych w prawie karnym, w: Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych, red. W. Kozielewicz, P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2017.
 • Kaczmarek T., Spory wokół charakteru odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw popełnionych w warunkach zawinionej niepoczytalności, „Państwo i Prawo” 2004, z. 1.
 • Kardas P., Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, „Rejent” 2010 (wydanie specjalne „Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza”).
 • Korczyński D., Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb mundurowych, w: Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2012.
 • Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Kozielewicz W., Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów (zarys problematyki), w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005.
 • Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012.
 • Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015.
 • Krzemiński Z., Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Warszawa 2008.
 • Kubiak J.R., Kubiak J., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 4.
 • Leoński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959.
 • Maj S., Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 2008.
 • Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914.
 • Marek A., Konarska-Wrozsek V., Prawo karne, Warszawa 2016.
 • Melichar A., Uwagi odnośnie zmiany przepisów U.S.P o odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Czasopismo Sędziowskie” 1937, nr 5.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
 • Razowski T., Zakres podstawy faktycznej odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12.
 • Sawicki J., Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym: uwagi co do zasadności jej stosowania, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, nr 100, t. C/1.
 • Siuchniński A., Ramotowska I., Problematyka zbiegu realnego przewinień dyscyplinarnych w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych w 2006 r., w: Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych 2006, Warszawa 2007.
 • Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
 • Szczygieł G.B., Kara dyscyplinarna umieszczenia w celi izolacyjnej a standardy międzynarodowe, w: Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, red. K. Indecki, Łódź 2004.
 • Szwarc A.J., „Karny” charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, w: Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999.
 • Szwarc A.J., Znaczenie i problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, w: Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, red. A.J. Szwarc, Poznań 2001.
 • Śliwiński S., Prawo karne materialne, Warszawa 1946.
 • Świda W., Prawo karne, Warszawa 1989.
 • Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2009.
 • Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Kraków 2010.
 • Wróbel W., Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i winy nieumyślnej, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Zakamycze 2006.
 • Zawadzki K., Kara łączna w postępowaniu dyscyplinarnym, „Palestra” 1968, nr 2.
 • Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7599e4eb-7a45-4787-9a73-3952c27b366f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.