PL EN


2013 | 1 | 3 | 197-211
Article title

Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej zagadnienia ogólne

Authors
Content
Title variants
EN
Outsourcing of the banking operations and the banking risk general issue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich lat znaczenie ryzyka operacyjnego w bankach znacznie wzrosło, głównie w wyniku postępującej globalizacji finansowej w gospodarce wolnorynkowej, ekspansji nowych produktów i usług bankowych, rozszerzenia aktywności banków w różnych obszarach działalności. Wzrost ten uwarunkowany jest także nieustającym postępem informatycznym i wykorzystywaniem coraz to nowocześniejszych technologii. W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy zawieraniem przez banki umów outsourcingu bankowego a ryzykiem operacyjnym w banku. Umowy outsourcingowe stosowane przez banki, stwarzają pewne zagrożenia w działalności bankowej i jednocześnie utrudniają ocenę ryzyka. Z uwagi na rozszerzenie katalogu czynności, jakie mogą być przedmiotem umowy powierzenia, zwiększył się zakres działalności bankowej, która może być wykonywana poza bankiem, przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Mając na uwadze podstawowy cel działalności bankowej, czyli zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych przez nie środków pieniężnych, świadomość, jakie sytuacje stwarzają zagrożenie ma ogromne znaczenie. W tym zakresie istotną rolę odgrywa ocena ryzyka działalności bankowej. W artykule przedstawiono także znaczenie i zasady kontroli umów outsourcingowych. Zwrócono uwagę na treść Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, która objęła swym zakresem również outsourcing bankowy.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
197-211
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Byrski J. (2012), Uprawnia KNF w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 1.
 • Czech T. (2008), Zasada swobody outsourcingu działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 17.
 • Czech T. (2012), Podoutsourcing w działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 2.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. (2002), Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Janiak A. (2001), Glosa do uchwały SN z dnia 11 lipca 2000 r., III CZP 22/00, „Prawo Bankowe", Nr 1.
 • Juchno R., Kaszubski R. (2001), Outsourcing w działalności bankowej, „Glosa", Nr 6.
 • Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok.
 • Ofiarski Z. (2011), Prawo bankowe, Lex, Warszawa.
 • Olszak M. (2006), Outsourcing w działalności bankowej, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Piwko M. (2007), Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku, http://www.zbp.pl/photo/ftb/Marek_Piwko_Outsourcing_elemente m_zarzdzania_ryzykiem_w_banku2.pdf, dostęp dnia 18.01.2013.
 • Rekomendacja M KNB z 2004 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Now a_rekomendacja_M_projekt_tcm75-31515.pdf, dostęp dnia 20.12.2012.
 • Robaczyński W. (2010), System Prawa Prywatnego, C.H. BECK, Warszawa.
 • Skopiec D. (2010), Problem ryzyka operacyjnego w kontekście dynamicznych przemian w działalności banków, „Studia Ekonomiczne", Nr 2.
 • Sound Practices Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk (2003), Committee on Banking Supervision, Basel.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. z 2004 r., nr 91, poz. 870.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, Dz. U. z 2001 r., nr 201, poz. 1181.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2012 r., poz. 1149 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2012 r., poz. 1376.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-759af7e6-0909-481c-bc6f-4edc577d5b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.