Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 179-191

Article title

Wyzwania znaków czasu dla Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie

Content

Title variants

EN
CHALLENGES FOR THE SIGNS OF TIME FOR THE GREEK CATHOLIK CHURCH IN UKRAINE
DE
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZEICHEN DER ZEIT FÜR DIE GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE IN DER UKRAINE

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące „znaków czasu” na Ukrainie i odczytania sposobu ich rozpoznawania w łonie Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego (UKGK). Pochodną tego tematu jest zagadnienie dynamiki, wyszczególnienie zasadniczych tendencji i zasad funkcjonowania pastoralnej misji Kościoła w kontekście życia Ukrainy. Autorzy skupili się na przedstawieniu i analizie następujących zagadnień: rozpoznawanie i interpretacja znaków czasu; wyjawienie uniwersalnych dla wspólnoty światowej znaków czasu w procesach narodowo-duchowego odrodzenia, transformacji światopoglądowej i stworzenia społeczeństwa pluralistycznego na Ukrainie, a także osobliwości ukraińskich znaków czasu; aktualnego stanu działalności UKGK i przedstawienie, w jaki sposób odpowiada on na znaki czasu. Wydaje się, że odpowiedź UKGK na znaki czasu polega na realizacji dynamicznego i integralnego procesu — od teologicznego uświadomienia znaków Opartności Bożej w historii drogą poszukiwania tożsamości eklezjalnej i nowych form duszpasterstwa do ukształtowania na Ukrainie koinonii dzieci Bożych.
EN
On the basis of the theological pastoral analysis peculiarities of the time signs in Ukraine and their influence on the dynamics of the pastoral activity of the Ukrainian Greek-Catholic Church has been researched in the article. The article contains the criteria of signs of time distinguishing and interpretation; the universal signs of time in the process of national spiritual revival and transformation of ideological priorities and the development of pluralistic society in Ukraine; this research points out the peculiarities of the Ukrainian signs of time and analyzes the actual state of Ukrainian Greek-Catholic Church activity and its understanding and response to the signs of time. The author's concept of the Ukrainian Greek-Catholic Church response to the signs of time underlies the realization of dynamic and integral process — from the depth of theological understanding of the signs of God Providence in history through the search of his own ecclesiastical identity to the pastoral care, able to create a renewed Christian community.
DE
Auf der Grundlage der theologischen Epistel werden in dem Artikel die Besonderheiten der Zeichen der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine und deren Einfluss auf die Dynamik der Priestertum Aktivität der UGKK analysiert. Der Artikel enthält die Zeichen, die die Zeit charakterisieren und erklären und die universellen Zeichen der Zeit im Prozess der nationalen geistigen Erneuerung und Verwandlung von ideologischen Prioritäten und der Entwicklung der pluralistischen Gesellschaft in der Ukraine. Diese Arbeit erforscht die Besonderheiten der ukrainischen Zeichen der Zeit und analysiert die heutige Tätigkeit der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche sowie ihr Verständnis und ihre Reaktion. Im Grunde der Autorenkonzeption der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche liegt die Realisierung des dynamischen und integralen Prozesses aus der Tiefe des theologischen Verständnisses der göttlichen Symbole in der Geschichte durch die Suche nach der eigenen kirchlichen Identität des eingeborenen Priestertums. Dadurch wird es ermöglicht, die erneuerte christliche Gemeinschaft zu schaffen.

Year

Issue

53

Pages

179-191

Physical description

Contributors

  • Parafia Najświętszej Eucharystii we Lwowie, ul. Muzealna 3, 79-007 Lwów
  • Katedra politologii i stosunków międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika”, ul. Metropolity Andrzeja 5, 79-013 Lwów

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-75ac0463-5a67-411d-b6fc-d70b125cde15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.