Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 35 | 105-122

Article title

Wiersze i wypowiedzi epistolarne Norwida o Rzymie i Papiestwie w kontekście polemik francuskich

Title variants

EN
Norwid’s poems and letters about Rome and the papacy in the context of French polemics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Norwid interesował się żywo losami Państwa Kościelnego w drugiej połowie XIX wieku. Świadczą o tym zarówno niektóre jego listy, jak i wiersze. Znajdujemy w nich wiele śladów lektury (zwłaszcza francukich) gazet i innych tekstów publicystycznych. Z punktu widzenia poety osoba papieża odgrywała ważną rolę dziejową. Właśnie Pius IX miał stanąć na czele federatywnie zorganizowanego państwa włoskiego. Głównym przeciwnikiem władcy Watykanu był Giuseppe Garibaldi, który w latach sześćdziesiątych XIX wieku przyczynił się w decydujący sposób do zjednoczenia Włoch, choć Francja Napoleona III nie dopuściła do zajęcia samego Rzymu. W odróżnieniu od dużej części polskiej emigracji, Norwid miał negatywny stosunek do włoskiego republikanina. Nie uważał go (w czasie poprzedzającym powstanie styczniowe) za wzór do naśladowania. Przyczyną tej negatywnej oceny była Norwidowska koncepcja historii świętej zakładającej konieczną relację między dziejami a sacrum. Prowadzonej przez Garibaldiego zbrojnej walki o założenie nowoczesnego państwa narodowego nie można było – zdaniem Norwida – umieścić w kontekście historii świętej (zupełnie inaczej miała się zaś sprawa z pokojowymi manifestacjami na ulicach Warszawy w 1861-1862). Włoski patriota zlekceważył przede wszystkim kapłańską charyzmę władcy Rzymu. Właśnie na niej, czyli na „patriotyzmie-chrześcijańskim”, polega[ło] uniwersalistyczne posłannictwo stolicy świata (pogański Rzym był jej prefiguracją). Autor wiersza Do władcy Rzymu był przekonany, że owa zakorzeniona w historii świętej wizja Rzymu, mimo chwilowych niepowodzeń, miała w końcu zwyciężyć.
EN
Norwid was very much interested in the fate of the Papal State in the second half of the 19th century, which is testified in some of his letters and poems. Many traces of his reading newspapers and essayistic texts (particularly in French) can be found in these texts. From Norwid’s point of view the Pope played an important, historical role. He believed that Pius IX should head a federation-based Italian state. The Pope’s main opponent was Giuseppe Garibaldi who in the 1860s decisively contributed to the Italian unity, although Napoleon III’s France did not allow him to capture Rome itself. Norwid – unlike the largest part of the Polish emigration – had a negative attitude towards the Italian republican leader. He did not consider him (in the period immediately preceding the January Uprising) a model to follow. The main reason of this negative assessment was Norwid’s concept of sacred history that presumes there must exist a relation between the history and sacrum. According to Norwid, Garibaldi’s armed struggle for the establishment of a modern nation state did not fit in the context of sacred history (by contrast, the peaceful manifestations on the streets of Warsaw in the years 1861-62 took an entirely different course). In particular, Garibaldi failed to appreciate the sacerdotal char-isma of the Rome’s ruler. But it was precisely this “Christian-Patriotism” on which the universal mission of the world capital (prefigured by pagan Rome) was based. Norwid, the author of the poem “Do władcy Rzymu” [To Rome’s ruler], was convinced that this vision of Rome rooted in sacred history would – in spite of temporary setbacks – ultimately triumph.

Year

Volume

35

Pages

105-122

Physical description

Contributors

  • Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Amsterdamie

References

  • DE LA GUERONNIÈRE A., De la politique intérieure et extérieure de la France, Paris 1862.
  • L’Abandon de Rome par M. le Vte de la Gueronnière Sénateur, Paris 1862.
  • PROUDHON P.-J., La Fédération et l’unité en Italie, Paris 1862.
  • RIALL L., Garibaldi: invention of a hero, New Haven 2007.
  • TROJANOWICZOWA Z., DAMBEK Z., CZARNOMORSKA J., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-75af0637-3028-4c23-b2e7-45dda7503d09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.