PL EN


2016 | 26 | 4 | 163-182
Article title

Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych w kanonicznym prawie karnym

Authors
Title variants
EN
Delict of the Profanation of the Eucharistic Species in Canon Penal Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii. Pomimo tego faktu, ludzie dopuszczają się przewinień wobec niej. Artykuł traktuje o jednym przestępstwie wobec Najświętszej Ofiary: profanacji postaci eucharystycznych. Jest to czynność zabroniona. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r., kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego. Krótki opis profanacji znajduje się w normach Kongregacji Nauki Wiary De delictis reservatis. Dokument ten był promulgowany w 2010 r.. W artykule znajdują się szczegółowe opisy sprawcy, czynności wykonawczej, znamion subiektywnych oraz kary za to przestępstwo.
EN
The most August sacrament is the Most Holy Eucharist in which Christ the Lord himself is contained, offered, and received and by which the Church continually lives and grows. The Christian faithful are to hold the Most Holy Eucharist in highest honor. In spite of this fact, people commit crimes against it. The article dealing with one delict against Holy Eucharist: a profanation of the Eucharistic species. It is forbidden act. According to 1983 Code of Canon Law, a person who throws away the consecrated species or takes or retains them for a sacrilegious purpose incurs a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See; moreover, a cleric can be punished with another penalty, not excluding dismissal from the clerical state. A brief synopsis of profanation is in norms of the Congregation for the Doctrine of the Faith De delictis reservatis. This document was promulgated in 2010. In the article are detailed descriptions of perp, executive function, subjective aspect and punishment for this delict.
Year
Volume
26
Issue
4
Pages
163-182
Physical description
References
 • Adamczyk Jerzy: Nadużycia przeciwko Najświętszej Eucharystii według instrukcji Redemptionis Sacramentum, Prawo–Administracja–Kościół 28 (2006), nr 4, s. 7-32.
 • Arias Juan: Księga VI. Sankcje w Kościele, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2011, s. 983-1046.
 • Bączkowicz Franciszek, Baron Józef, Stawinoga Władysław: Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. III, Opole: Nakładem Księży Misjonarzy 1958.
 • Borek Dariusz: Delicta graviora contra mores w normach De delictis reservatis z 2010 roku, Prawo Kanoniczne 57 (2014), nr 2, s. 53-70.
 • Borek Dariusz: Ordynariusz a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004), nr 3-4, s. 97-145.
 • Borek Dariusz: Przestępstwa przeciwko sakramentom w normach De delictis reservatis z 2010 roku, Prawo Kanoniczne 55 (2012), nr 4, s. 111-158.
 • Borras Alphonse: C. 1367, [w:] Comentario exegético al código de Derecho Canónico, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/1, wyd. 3, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1996, s. 488-490.
 • de Paolis Velasio, Cito Davide: Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, t. VI, Roma: Urbaniana University Press 2001.
 • Góralski Wojciech: Komentarz do listu Kongregacji Doktryny Wiary o poważniejszych przestępstwach zastrzeżonych tejże kongregacji z 18 maja 2001 r., Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 1 (2002), s. 4-9.
 • Góralski Wojciech: Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Prawo Kanoniczne 27 (1984), nr 3-4, s. 77-87.
 • Green Thomas: Book VI. Sanctions in the Church [cc. 1311-1399], [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. Beal, J. Coriden, T. Green, New York: Paulist Press 2000, s. 1527-1605.
 • Herranz Julian: Commentatio ab Excellentissimo Preside parata: Tutela della Santissima Eucaristia, Communicationes 31 (1999), s. 42-49.
 • Kaczor Adam: Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne, Kościół i Prawo 15 (2013), nr 2, s. 133-163.
 • Krajczyński Jan: Kapłańska cześć dla Eucharystii, Prawo Kanoniczne 51 (2008), nr 3-4, s. 227-250.
 • Krukowski Józef: Księga VI. Sankcje w Kościele. Część ogólna, [w:] Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1987, s. 119-218.
 • Lempa Florian: Księga VI. Sankcje w Kościele. Część szczegółowa, [w:] Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1987, s. 219-280.
 • Leszczyński Grzegorz: Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, Prawo Kanoniczne 47 (2004), nr 1-2, s. 93-110.
 • Mały słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2001.
 • Miziński Artur G.: Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005), nr 1, s. 417-435.
 • Myrcha Marian A.: Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kościelnym, Prawo Kanoniczne 29 (1986), nr 1-2, s. 43-80.
 • Pastuszko Marian: Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo Jedność 1997.
 • Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn: Warmiński Wydawnictwo Diecezjalne 2009.
 • Rapacz Józef: Ochrona Eucharystii w prawie karnym (KPK, kan. 1367), Annales Canonici 1 (2005), s. 45-57.
 • Rybak Ryszard: Ekskomunika latae sententiae za popełnienie przestępstwa apostazji, herezji i schizmy, Prawo i Kościół 1 (2006), s. 37-58.
 • Sitarz Mirosław: Słownik prawa kanonicznego, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2004.
 • Skonieczny Piotr: Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii. Komentarz do art. 2 norm Kongregacji Nauki Wiary De gravioribus delictis z 2001 r., Prawo Kanoniczne 54 (2011), nr 3-4, s. 247-286.
 • Stasiński Piotr: Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego, Prawo Kanoniczne 40 (1997), nr 1-2, s. 147-173.
 • Steczkowski Piotr: Normy De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis – wybrane aspekty, Annales Canonici 3 (2007), s. 245-263.
 • Stokłosa Marek: Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, Prawo i Kościół 3 (2011), s. 101-129.
 • Stokłosa Marek: Ochrona Najświętszej Eucharystii w świetle motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sancitatis tutela, Studia Redemptorystowskie 8 (2010), s. 204-224.
 • Syryjczyk Jerzy: Kanoniczne prawo karne: część szczegółowa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2003.
 • Syryjczyk Jerzy: Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 33 (1990), nr 3-4, s. 173-196.
 • Syryjczyk Jerzy: Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 29 (1986), nr 3-4, s. 173-208.
 • Syryjczyk Jerzy: Wymiar kar latae sententiae w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prawo Kanoniczne 28 (1985), nr 3-4, s. 41-64.
 • Syryjczyk Jerzy: Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku Prawo kanoniczne, Prawo kanoniczne 51 (2008), nr 1-2, s. 75-112.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75b7fc10-afc6-4ab4-81f6-d74a27896728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.