PL EN


2017 | 8 | 1 | 222-227
Article title

Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej

Content
Title variants
EN
Reflexive Learning in the Academic Distance Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Społeczeństwo informacyjne wymaga kształtowania kompetencji, które zapewnią sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowiącej synergię świata rzeczywistego i wirtualnego. Jedną z nich jest umiejętność uczenia się rozumiana szeroko nie tylko jako zdolność człowieka do uczenia się, ale również umożliwiająca uzyskanie wiedzy o sobie jako podmiocie uczącym się. W artykule przedstawiono model realizacji edukacji zdalnej w kształceniu akademickim sprzyjający rozwojowi refleksyjności w uczeniu się.
EN
Information society requires shaping competences which provides effective functioning in a dynamically changing reality. This reality constitutes the synergy of real and virtual worlds. One of the competences is the ability to learn. It is broadly understood not only as a skill to learn but also as the competence enabling to obtain knowledge about a learner. In the paper the model of the academic education distance education implementation that fosters the reflexive learning is presented.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
222-227
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych, Polska
References
 • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive domain. New York, Toronto: Longmans, Green.
 • Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier Books, Macmillan.
 • Hegerholm, H. (2015). Wytyczne dotyczące ewaluacji portfolio. W: D. Morańska (red.), Edukacja w cyberprzestrzeni. Nowe wyzwania i problemy badawcze (s. 219–220). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Lewin, K., Cartwright, D. (red.) (1951). FieldT in Social Science. New York: Harper.
 • Mezirow, J. (1998). On Critical Reflection. Adult Education Quarterly, 48, 185–198.
 • Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development. London: Kogan Page.
 • Morańska, D. (2014). Jakość kształcenia z zastosowaniem e-learningu w szkole wyższej. Edukacja – Technika – Informatyka, 5 (2), 284–289.
 • Morańska, D. (2016). Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (17), 115–121.
 • Niemierko, B.(1999). Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa: WSiP.
 • Perkowska-Klejman, A. (2013). Modele refleksyjnego uczenia się. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1 (61). Pobrane z: http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydaw-nictwo/TCE/2013_61_5.pdf (21.12.2016).
 • Perkowska-Klejman, A. Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych. Pobrane z: file:///D:/Arty-ku%C5%82y/WSB%20Artyku%C5%82y/2016/Perkowska-klejmanUczenie%20si%20%20i% 20edukacja%20refleksyjna%20doros%20ych.pdf (21.12.2016).
 • Piaget, J. (1966). Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa: PWN.
 • Tickle, L. (1994). The Induction of New Teachers: Reflective Professional Practice. London: Castell.
 • Tobin, K. (1987). The Role of Wait Time in Higher Cognitive Learning. Review of Educational Research, 69–95.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75c2ccf9-a05a-4765-bbae-f7eabea2d912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.