PL EN


2012 | 3 | 47-58
Article title

Rozwój miast – spójność, integracja, rewitalizacja

Content
Title variants
EN
Urban Development: Cohesion, Integration, and Revitalization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono problem rozwoju miast w trzech popularnych ostatnio kontekstach: polityki spójności, zarządzania i planowania zintegrowanego oraz rewitalizacji. We wstępie zwrócono uwagę na istotną rolę miast w procesach rozwoju całej cywilizacji, stawiając tezę, że gospodarowanie przestrzenią miast staje się kluczową dla rozwoju cywilizacji dyscypliną wiedzy. W pierwszej części artykułu omówiono ideę spójności, która jest ważną przesłanką formułowania celów rozwoju miast – standardów do osiągnięcia, zarówno w kontekście wewnętrznym (spójność w przestrzeni miasta), jak i zewnętrznym (spójność miast w przestrzeni regionu, kraju, kontynentu, świata), przy czym idea spójności nie jest sprzeczna z ideą rozwoju – prowadzi do zrównoważenia procesów rozwoju. Drugą część poświęcono problemowi zintegrowanego planowania i zarządzania miastami. Zwracając uwagę na złożoność przedmiotową, podmiotową i proceduralną zarządzania miastami, postawiono tezę, że rozwój miasta należy utożsamiać ze wspólnotą celów. Kluczowym zagadnieniem jest wzajemne porozumienie zainteresowanych rozwojem miasta podmiotów, traktujących rozwój miasta jako wspólną szansę. Istotnym elementem jest także finansowy i ekonomiczny bilans zmian. Trzecią część poświęcono rewitalizacji, będącej przykładem realizacji polityki rozwoju miasta. Sumując wskazano, że dobrym wzorcem podejścia do rozwoju miast zgodnie z polityką spójności oraz w sposób zintegrowany jest rewitalizacja rozumiana zgodnie z jej definicją (co nie zawsze jest stosowane we wdrożonych w Polsce programach rewitalizacji).
EN
This paper discusses the issue of urban development in three contexts which became fashionable recently: cohesion policy, integrated management and planning, and revitalization. In the introduction, the author pointed out the essential role of cities in the civilization development processes, claiming that urban space management becomes a key discipline in the development of development. In the first part of the paper, the author discusses the idea of cohesion which is an important premise for the formulation of urban development: the standards to be achieved, both in the internal context (cohesion in urban space) and in the external one (urban cohesion in the region, the country, the continent, and the world), when the conception of cohesion is not contradictory to that of development and then it leads to sustainable development processes. The second part of the paper is devoted to the issue of integrated urban planning and management. Pointing out the objective, subjective, and procedural complexity of urban management, the author claims that urban development should be identified with the community of objectives. Mutual agreement of the stakeholders participating in urban development, who treat urban development as their common opportunity, is a key issue. The third part of the paper is dedicated to revitalization as an example of urban policy implementation. It is indicated in conclusions that revitalization understood in accordance with its definition (which is not always present in the Polish revitalization programmes) is a good model for approaching urban development, in accordance with the cohesion policy in an integrated manner.
Year
Issue
3
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
2012-09
References
 • A new strategy for Social Cohesion, Revised strategy for Social Cohesion, 2004, Committee of Ministers of the Council of Europe, Strasburg.
 • Baścik J., Goras E., Staniszkis M., Węglowski M., Ziobrowski Z., 2007, Standardy urbanistyczne, raport niepublikowany, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Findeisen W. (red.), 1985, Analiza systemowa – podstawy i metodologia, PWN, Warszawa. Heywood A., 2008, Politologia, PWN, Warszawa.
 • Korzeniak G., 2011, Główne cechy i elementy modelu zintegrowanego planowania miast, [w:] Korzeniak G. (red.), Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., 2011, GUS, Warszawa.
 • Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, 2010, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
 • stawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. nr 84 z 2009 r., poz. 712, tekst jednolity z późniejszymi zmianami. remonty), odśnieżanie dróg, dostarczanie wody wodociągami, dostarczanie wody beczkowozami, zapewnienie opieki zdrowotnej itp. 58
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.
 • Wańkowicz W., 2004, Wspomaganie procesów rewitalizacji, nowy kierunek poszukiwań, Problemy Rozwoju Miast nr 1/2, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W., 2007, Plany rewitalizacji – miejsce w systemie zarządzania miastem, [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce, pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty, Warszawa.
 • Wańkowicz W., 2008, Odnowa miast, doświadczenia projektu COURBIT, [w:] Kleczkowski P. (red.), Metody zarządzania odnową miast, Interreg IIIB CADSES, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków.
 • Wańkowicz W., 2011a, Planowanie przestrzenne miast – finanse gminy, [w:] Korzeniak G. (red.), Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W., 2011b, Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych, Poradnik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W. (red.), 2011c, Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, 2012, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75cae488-5f79-44af-b673-93aec91e251d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.