PL EN


2015 | 4(38) | 811-820
Article title

Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zależności od położenia wobec miast

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneurship level diversity depending on location to the towns in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie zależności między poziomem przedsiębiorczości a położeniem obszarów wiejskich wobec miast w województwie zachodniopomorskim. Poziom przedsiębiorczości oraz wskaźnik położenia wobec sieci miejskiej wyznaczono za pomocą cechy syntetycznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zgodnie z głównym założeniem bliskość miast pozytywnie wpływa na poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.
EN
The aim of this article was to discuss the dependence between entrepreneurship level and location to the towns in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship. Entrepreneurship level and location to the towns were determined using the synthetic index. Based on the results of the analyses it can be concluded that proximity to towns infl uences positively the entrepreneurship level in rural areas of the Zachodniopomorskie voivodeship.
Contributors
  • Politechnika Koszalińska
References
  • GUS (b.d.). Bank Danych Lokalnych. Pobrano w dniach od 20 lutego do 20 marca 2015 z: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
  • Bański, J. (2004). Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. W: E. Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Stud. Obsz. Wiej., 4, 9–22.
  • Heffner, K. (2002). Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red. nauk.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (s. 81–85). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Kłodziński, M. (2005). Dywersyfi kacja gospodarki wiejskiej. W: A. Rosner (red. nauk.). Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno – gospodarczych na obszarach wiejskich (s. 29–40). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Kłodziński, M., Fedyszak-Radziejowska, B. (2002a). Cele i sposoby badania wiejskiej przedsiębiorczości. W: M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red. nauk.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej (s. 9–24). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (2002b). Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju. W: M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red. nauk.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej (s. 25–40). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red. nauk.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce (s. 15–29). Warszawa: Difin.
  • Mapy Google (b.d.). Pobrano w dniach od 20 lutego do 20 marca 2015 z: http/:google.maps.
  • Ossowska, L. (2012). Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce (s. 49). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75cb2f45-31a2-4860-94f0-791bd5c28d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.