PL EN


2012 | 1(24) | 171–183
Article title

Doktryna suwerenności Parlamentu brytyjskiego po Traktacie z Lizbony

Authors
Title variants
EN
The doctrine of Parliamentary Sovereignty after the Treaty of Lisbon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca bada wpływ implementacji Traktatu Lizbońskiego i kolejnych brytyjskich regulacji prawnych na jedną z podstawowych zasad systemu konstytucyjnego Wielkiej Brytanii – zasadę suwerenności parlamentarnej. Esej jest podzielony na trzy główne części. Pierwsza bada doktrynę suwerenności parlamentarnej i określa jej znaczenie. Druga skupia się na wstąpieniu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej w 1973 roku oraz wpływie tego wydarzenia na omawianą zasadę. Ostatnia traktuje o brytyjskich przepisach inkorporujących Traktat Lizboński do systemu prawnego Wielkiej Brytanii, jak również ostatnio uchwaloną Ustawę o Unii Europejskiej z 2011 roku.
EN
This paper examines the influence of the incorporation of the Lisbon Treaty to the UK law and subsequent British legal regulations on one of the fundamental principles of the UK constitutional system – the doctrine of Parliamentary Sovereignty. The essay is divided in three main sections. The first explores the doctrine of parliamentary sovereignty and defines its meaning. The second one focuses on the accession of the UK to the European Communities in 1973 and its impact on the discussed principle. The last one treats on the British regulations incorporating the Lisbon Treaty to the UK law as well as recently enacted European Union Act 2011.
Year
Issue
Pages
171–183
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Barber N.W., The Afterlife of Parliamentary Sovereignty, “International Journal of Constitutional Law” 2011, t. 9, nr 1.
 • Biskup P., Instytucja referendum w brytyjskiej praktyce konstytucyjnej, „Przegląd Sejmowy” 2007, t. 78, nr 1.
 • Biskup P., Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, Warszawa 2007.
 • Bogdanor V., The New British Constitution, Oxford–Portland, Oregon 2009.
 • Bradley A., The Sovereignty of Parliament: form or Substance?, [w:] The Changing Constitution, J. Jowell, D. Oliver (red.), Oxford 2004.
 • Dicey A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London 1959.
 • European Communities Act 1972, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents.
 • European Union (Amendment) Bill and the Lisbon Treaty: Implications for the UK Constitution, House of Lords, Constitution Committee, 6th Report of Session 2007-08, TSOL, London 2008.
 • Flaminio Costa v. ENEL [1964], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri-=CELEX:61964J0006:en:html.
 • Gebethner S., Wielka Brytania, [w:] S. Gebethner, J. Stembrowicz, Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych: Wielka Brytania i Francja, Warszawa 1971.
 • Gifford Ch., The UK and the European Union: Dimensions of Sovereignty and the Problem of Eurosceptic Britishness, “Parliamentary Affairs” 2010, t. 63, nr 2.
 • Goldsworthy J., Parliamentary Sovereignty: History and Philosophy, Oxford 2001.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4169177.
 • http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:PL:HTML.
 • http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/7/contents.
 • http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/7/section/5.
 • http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/7/section/6.
 • http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/contents.
 • Jennings I., The Law and the Constitution, London 1959.
 • Lyon A., Constitutional History of the United Kingdom, London 2003.
 • Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.
 • NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration [1963], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962J0026:EN:html.
 • Page A., Balancing Supremacy: EU Membership and the Constitution, [w:] Britain in the European Union: Law, Policy and Parliament, P. Giddings, G. Drewry (red.), Basingstoke 2004.
 • The Coalition: Our Programme for Government, tekst programu: http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/coalition_programme_for_government.pdf.
 • The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame (No 1) [1989], http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1989/1.html.
 • The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame (No 2) [1991], http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1990/13.html.
 • Wyjaśnienia do Ustawy o Unii Europejskiej z 2011 r.: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmbills/106/en/2011106en.htm.
 • Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, t. 85, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75d1c619-df63-48be-9ad4-9d8c95a3b9bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.