PL EN


2019 | 11/12 | 30-55
Article title

Projekt Wojownik jako forma wsparcia odwołująca się do idei braterstwa -wstęp o ewaluacji

Content
Title variants
EN
The Warrior Project as a support form according of the fraternity idea – the introduction to evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy funkcjonującego od ponad roku Projektu Wojownik, adresowanego do żołnierzy, weteranów misji zagranicznych i rodzin poległych żołnierzy. Działania podejmowane w ramach projektu obejmują wykłady oraz zajęcia sportowe, które mają służyć podnoszeniu sprawności fizycznej, poprawie samopoczucia uczestników, a także integracji środowiska. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród uczestników Projektu, a odnoszących się do wstępnej ewaluacji przedsięwzięcia.
EN
The article refers to The Warrior Project, which has been functioning for over a year. The project is directed to soldiers, veterans of foreign missions and the families of fallen soldiers. The actions taken within the project include lectures and sports activities, which serve to the improvement of physical fitness and well-being of the participants, as well as to integrate the community. The article presents the results of the research conducted among the participants, referring to the initial evaluation of the project.
Year
Issue
Pages
30-55
Physical description
Dates
published
2020-02-17
Contributors
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Burk J., Military culture, [w:] Encyclopedia of violence, peace and conflict, red. L. Kurtz, San Diego–London–Boston–New York–Sydney–Tokio–Toronto 1999.
 • Dojwa K., Wardzała-Kordyś J., Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 73.
 • Groth J., Waszyńska K., Zyszczyk B., Czynniki ryzyka rozwoju stresu pourazowego u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26.
 • Heitzman J., Zaburzenia potraumatyczne – możliwości psychoterapeutyczne, przegląd koncepcji, [w:] Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia, red. J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_ Problemy_Uslug-r2011-t-n73/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2011-t-n73-s321-335/ Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2011-t-n73-s321-335.pdf (dostęp: 15.07.2019).
 • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post-traumatic-stress-disorder/ symptoms-causes/syc-20355967 (dostęp: 9.07.2019).
 • Jarmoszko S., Społeczna tożsamość wojskowych a meandry polskiej transformacji, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, nr 3096, t. XLV, Socjologia.
 • Kolk van der B., Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018.
 • Korolczuk, A. Gołębiewski, M. Tomko-Gwoździewicz, Od nostalgii do PTSD, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2009, nr 3(153).
 • Kuśmirek K., Służba kobiet w siłach zbrojnych, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 1(2).
 • Lee S., Warrior Archetype, http://asoldiersperspective.com/warrior-archetype/ (dostęp: 3.07.2019).
 • Łyszczarz M., Marcinkiewicz S.M., Sokołowski M., Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie, Toruń 2014.
 • McFarlane A., Związek między osobowością z zespołem stresu pourazowego, [w:] Osobowość a ekstremalny stres, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Najavits L., Poszukiwanie bezpieczeństwa. Terapia PTSD i nadużywania substancji psychoaktywnych, Kraków 2010.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych – objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost, „Psychiatria” 2012, t. 9, nr 1.
 • Olkusz K., Portret fantastycznego żołnierza. O postaci i drodze wojownika w powieści Jarosława Grzędowicza Pan lodowego ogrodu, [w:] Fantastyczność i cudowność: wokół źródeł fantasy, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2001.
 • Rothschild B., Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapii osób po urazie psychicznym, Kraków 2014.
 • Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Strelau J., Zawadzki B., Oniszczenko W., Kwestionariusz PTSD – wersja czynnikowa (PTSD-C): konstrukcja narzędzia do diagnozy głównych wymiarów zespołu stresu pourazowego, „Przegląd Psychologiczny” 2002, t. 45, nr 2.
 • VA/DoD Evidence Based Practice Work Group (2017). Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Reaction 2017 Full Guideline, https://www.healthquality.va.gov/guidelines/MH/ptsd/ (dostęp: 3.07.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75d9d6b9-5092-4074-98fe-3ea8a5b5b22d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.