PL EN


2015 | 62 | 6: Teologia pastoralna | 143-157
Article title

Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii pastoralnej

Title variants
Contribution of Rev. Prof. Adam Ludwik Szafrański in the Development of Pastoral Theology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2014 roku przypadła 10 rocznica śmierci Profesora KUL, ks. A.L. Szafrańskiego. Stanowi to okazję do ponownego pochylenia się nad jego dorobkiem naukowo-pisarskim. Ten artykuł ma charakter przeglądowy i prezentuje osiągnięcia Szafrańskiego na temat: historii myśli teologicznej, koncepcji teologii pastoralnej, teologii parafii oraz teologii znaków czasu, czyli kairologii. Uprawiana przez Szafrańskiego teologia pastoralna jawi się jako teologia żywa, dynamiczna, egzystencjalna i stale poszukująca. Jest to teologia człowieka i jego kultury, a także teologia dialogu ze światem współczesnym, problemami współczesnego społeczeństwa i dokonującymi się w nim przemianami. Wracając stale do fundamentalnych źródeł teologii – do Pisma Świętego i Tradycji, ks. Szafrański pozostawał wrażliwy na znaki czasu, w których usiłował usłyszeć głos Boga przemawiającego w historii świata i człowieka, ale także we wspólnocie Kościoła. Wydaje się, że właśnie ten styl uprawiania teologii pastoralnej, jakiego wzór pozostawił swoim uczniom ks. prof. A.L. Szafrański, jest wciąż aktualny i adekwatny do wyzwań, przed jakimi stoi Kościół w Polsce na początku XXI wieku.
EN
In 2014 we celebrated the 10th anniversary of the death of Fr. A.L. Szafrański, professor at the Catholic University of Lublin. This is an opportunity to re-examine his scientific output. This article presents the achievement of Szafrański on the history of theological thought, concept of pastoral theology, theology of the parish, and theology of signs of the times – called kairology. Szafrański's pastoral theology can be defined as alive, dynamic, existential and constantly seeking theology. It is a theology of human beings and human culture, and theology of dialogue with modern world, problems of modern society and its changes. Szafrański was returning permanently to the fundamental sources of theology – the Holy Scripture and the Tradition, but he always remained sensitive to the signs of the times in which he tried to hear the voice of God speaking in the history of the world and man, but also in the community of the Church. It seems this style of pastoral theology, Szafrański left to his disciples as a model, is still up to date and relevant to the challenges facing the Church in Poland at the beginning of the XXI century.
Contributors
 • Katedra Prakseologii Pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
References
 • Bielecki S.: Znaki czasu i ich rozpoznawanie. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin [Wrocław: Atla 2] 2000 s. 223-247.
 • Bielecki S.: Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TNKUL 2006 s. 923-926.
 • Grześkowiak J.: Profesor Adam Ludwik Szafrański – kapłan i teolog. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 30:1983 z. 6 s. 7-43.
 • Fiałkowski M.: Ks. Adam Ludwik Szafrański (1911-2004). W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 39-51.
 • Jankowski A.: Znaki czasu w Piśmie świętym. „Ateneum Kapłańskie” 62:1970 nr 366 s. 7-18.
 • Klostermann F.: Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. Wien: Herder 1965.
 • Majka J.: Sens „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie” 5:1973 z. 1 s. 3-12.
 • Marczewski M.: Ksiądz profesor Adam Ludwik Szafrański. Zaufał drodze. W: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach 1727-2002. Księga jubileuszowa. Red. D. Olszewski, R. Kuligowski, K. Gurda. Kielce: Jedność 2002.
 • Marczewski M.: Szafrański Adam Ludwik. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 832-833.
 • Pawlina K.: Znaki czasu dla Kościoła w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014.
 • Przybylski B.: Znaki czasu. „Ateneum Kapłańskie” 62:1970 nr 366 s. 133-141.
 • Ricci G.: O teologię znaków czasu. „Chrześcijanin w Świecie” 6:1974 z. 2 s. 34-56.
 • Zabłocki J.: U podstaw polskiej odpowiedzi na „znaki czasu”. „Chrześcijanin w Świecie” 5:1973 z. 1 s. 28-39.
 • Żynel A.: Znaki czasu. „Znak” 12:1969 s. 1578-1593.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75dfc8bf-7a5b-4848-a112-4320c9d4fdfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.