PL EN


2016 | 5 (18) nr 1 | 265-291
Article title

Przestępstwo profanacji rzeczy świętej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Authors
Title variants
EN
The Crime of Desecration of Holy Things in the 1983 Code of Canon Law
FR
Le crime de profanation des choses saintes dans le Code de droit canonique de 1983
Languages of publication
Abstracts
PL
Pojęcie rzeczy świętej nie jest opisane przez prawodawcę w KPK/83 w szczegółowy sposób. Prawodawca stanowi tylko, iż kompetentny organ poprzez akt poświęcenia lub błogosławieństwa nadaje rzeczy charakter sakralny. Skutkiem takiego aktu jest wyłączenie rzeczy z użytku publicznego i nadanie jej szczególnego charakteru, a także objęcie jej ochroną. Prawo Kościoła do karania tych wiernych, którzy dopuszczają się czynów przez niego zabronionych nadane jest mu przez jego założyciela i przynależy Kościołowi z uwagi na jego społeczny charakter. Kościół może wymierzać sankcje karne tylko swoim wiernym. Człowiek staje się wiernym Kościoła i podmiotem jego praw i obowiązków w momencie przyjęcia chrztu świętego lub w momencie formalnego do niego wstąpienia. Podmiotem przestępstwa profanacji, w rozumieniu prawa kanonicznego, jest tylko osoba fizyczna, która jest poczytalna, czyli świadoma swojego czynu w chwili jego dokonania i działająca w sposób wolny. Profanacja zaś polega na użyciu rzeczy świętej do celu świeckiego lub niewłaściwego. Karą jaką prawodawca przewidział za profanację rzeczy ruchomej i nieruchomej jest kara sprawiedliwa, która ma być wymierzona przez sędziego lub przełożonego kościelnego zgodnie z zasadą proporcjonalności kary do przestępstwa. Ma ona uwzględniać również okoliczności czynu oraz indywidualne cechy sprawcy.
EN
The concept of holy things is not described by the legislator in 1983 Code in the detailed way. The legislator only determines that the competent body through the act of blessing or sacrifices grants sacred character to the item. In effect of such an act is to exclude the thing from public use and grant it a special nature, as well as protecting it. The right of the Church to punish the faithful who are commit acts forbidden by it is granted by its founder and belongs to the Church due to its social nature. The Church can impose criminal sanctions only on its faithful. The man becomes one of the faithful of the Church and subject to its rights and obligations in the moment of accepting holy baptism, or in the moment of formal admission to it. The subject regarding the crime of desecration can only be a natural person who is sane, i.e. conscious of their act in the moment of doing it as defined in the Canon Law and acting freely way. Whereas the profanation consists in using the thing, for secular or improper acts. The penalty which the legislator has provided for desecration of mobile and fixes things is a fair punishment, which is to be imposed by a judge or ecclesiastical superior in accordance with the principle of proportionality of punishment to the crime. It also take into account the circumstances of the act and the individual characteristics of the perpetrator.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Kozubszczyzna 141, 21-030 Motycz, Poland
References
 • Bakalarz, Józef. 1986. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 3, Miejsca i czasy święte. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 3, wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.
 • Gajda, Piotr M. 2008. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Gniewek, Edward. 2014. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ignatowicz, Jerzy, i Krzysztof Stefaniuk. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Jankowska, Hanna. 1998. Nowa Encyklopedia Powszechna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lempa, Florian. 1987. „Sankcje w Kościele. Część szczegółowa.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 219-280. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kopaliński, Władysław. 2002. Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • Krukowski, Józef. 1987. „Sankcje w Kościele. Część ogólna.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 119-218. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Krukowski, Józef. 2011. „Miejsca i czasy święte.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część. I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 428-476. Poznań: Pallottinum.
 • Leszczyński, Grzegorz. 2004. „Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła.” Prawo Kanoniczne 47, nr 1-2:93-110.
 • Michiels, Gommar. 1934. De delictis et de poenis. Commentarius Libri V Codicis Iuris Canonici. Vol. 1, De delictis. Canones 2195-2213. Lublin–Brasschaat.
 • Miziński, Artur G. 2005. „Poczytalność subiektywnym elementem przestępstwa.” Roczniki Nauk Prawnych 15, nr 1:417-435.
 • Miziński, Artur G. 2009. „Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego.” W Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. Stanisław Janeczek, Wanda Bajor, i Michał Maciołek, 573-591. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Miziński, Artur G. 2014. „Zasada celowości w ustanawianiu kar w przepisach Kościoła łacińskiego.” W Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. Jan Walkusz, i Marzena Krupa, 371-380. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Myrcha, Marian. 1974. „Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 17, nr 3-4:141-205.
 • Myrcha, Marian. 1986. „Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:43-80.
 • Pawluk, Tadeusz. 1986. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pietrzykowski, Krzysztof. 2008. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, i Zofia Łempicka, red. 1974. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Smoktunowicz, Eugeniusz, Cezary Kosikowski, Janusz Borkowski [i in.], red. 2000. Wielka Encyklopedia Prawa. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
 • Sobol, Elżbieta, red. 1993. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Syryjczyk, Jerzy. 1985a. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:85-96.
 • Syryjczyk, Jerzy. 1985b. „Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 28, nr 3-4:41-64.
 • Syryjczyk, Jerzy. 1991. „Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 34, nr 3-4:147-164.
 • Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne, część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele, część ogólna, komentarz. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Sztafrowski, Edward. 1970. Miejsca i czasy święte. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztafrowski, Edward. 1986a. Podręcznik Prawa Kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztafrowski, Edward. 1986b. Podręcznik Prawa Kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Tymosz, Stanisław. 2004. „Ewolucja karania w Kościele katolickim.” Prawo – Administracja – Kościół 16-17, nr 1-2:131-147.
 • Witczak, Hanna, i Agnieszka Kawałko. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f2026d-c95e-42b4-9674-c600a0421e5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.