PL EN


2016 | 11 | 3(41) | 119-132
Article title

Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka z dysleksją rozwojową – standardowe i „niestandardowe” postępowanie terapeutyczne. Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
Aiding the Psychophysical Development of a Child with Developmental Dyslexia – Standard and “Non-Standard” Therapeutic Procedures. A Case Study.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do teoretycznych podstaw specyficznych trudności w uczeniu się, będących konsekwencją zakłóceń rozwojowych typowych dla dzieci z dysleksją rozwojową. W tekście przedstawiono również analizę indywidualnego przypadku ukazującego wykorzystanie „niestandardowych” działań terapeutycznych realizowanych równolegle z postępowaniem standardowym oraz terapią przez sztukę. Podjęte działania przyczyniły się do ograniczenia skutków specyficznych zaburzeń rozwojowych i ich wpływu na występowanie specyficznych trudności w uczeniu się, doświadczanych przez dziecko, u którego od najmłodszych lat obserwowalne były symptomy dysleksji, a w klasie III zdiagnozowano dysleksję rozwojową typu przestrzennego. Celem analizy było przedstawienie podjętych działań terapeutycznych wykorzystujących dwie wzajemnie uzupełniające się ścieżki terapii – standardową i „niestandardową”. Druga ścieżka zajmowała szczególne miejsce, ponieważ była oparta na zainteresowaniach dziecka, co pozwoliło na ukierunkowanie wsparcia na pokonywanie specyficznych trudności w uczeniu się zgodnie ze spersonalizowanymi potrzebami dziecka. Na tej podstawie stwierdzono, że stosowanie „terapii na miarę” i uwzględniającej profil funkcjonalny dziecka umożliwia stopniowe oraz skuteczne pokonywanie trudności towarzyszących dysleksji rozwojowej i wynikających z wymagań stawianych przez szkołę.
EN
The text refers to the theoretical basis of specific learning difficulties, being a consequence of developmental disturbances typical for children with developmental dyslexia. The text also presents the analysis of an individual case, showing the use of “non-standard” therapeutic actions carried out in parallel with a standard procedure and therapy through art. the implemented procedures contributed to the mitigation of the effects of specific developmental disorders and their impact on the incidence of specific learning difficulties experienced by children in whom the symptoms of dyslexia were observed in early childhood and who were diagnosed with spatial developmental dyslexia in grade III of primary school. The aim of the analysis was to present the therapeutic actions using two complementary paths of therapy – the standard and “non-standard” ones. The second path was particularly interesting because it was based on the interests of a child, which allowed the support to overcome specific learning difficulties in accordance with the personalized needs of the child. On this basis, the use of the “therapy tailored to the child’s needs” taking into account the functional profile of a child, allows us to progressively and effectively overcome the difficulties associated with developmental dyslexia and those stemming from the school’s requirements.
Contributors
References
  • Bogdanowicz K., Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem metody stymulacji wielozmysłowej, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2004.
  • Bogdanowicz M., Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2004.
  • Bogdanowicz M., Psychometryczna czy kliniczna diagnoza dysleksji?, „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD”, nr 6, Wydawnictwo ADAM, Warszawa 1996.
  • Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2011.
  • Bogdanowicz M., Adryjanek A., Różyńska M., Uczeń z dysleksją w domu, Wyd. OPERON, Gdynia 2007.
  • Bogdanowicz M., Borkowska A., Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Warszawa 2010.
  • Głodkowska J., Model Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Materiały szkoleniowe, cz. 1, MEN, Warszawa 2010.
  • Habib M., Zaburzenia nabywania zdolności językowych i pisania: najnowsze osiągnięcia neurobiologii, [w:] Dysleksja – od badań mózgu do praktyki, red. A. Grabowska, K. Rymarczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa 2004.
  • Hatcher J., Snowling M., Hipoteza reprezentacji fonologicznych jako sposób rozumienia dysleksji: od teorii do praktyki, [w:] Dysleksja – teoria i praktyka, red. G. Reid, J. Wearmouth, GWP, Gdańsk 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f23f94-47ea-48ec-9e76-fbb3f983e52a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.