PL EN


2014 | 62 | 1: Literatura Polska | 129-146
Article title

„Precyzja mistyki”. Uwięzienie – kilka uwag o motywie (Janusz St. Pasierb)

Title variants
EN
„Precision of Mysticism”. Imprisonment – a Few Remarks on the Motif (Janusz St. Pasierb)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą odkrycia w twórczości Pasierba głównych wyznaczników kondycji poety, jego doświadczeń, poczucia społecznego i kulturowego statusu. Autorka rozprawy poprzez analizy konkretnych tekstów i ich relacji z obrazami sztuki wizualnej pokazuje modelującą wtym zakresie semantycznym funkcję takich pojęć jak wygnanie, uwięzienie czy zniewolenie. Odwołanie do hermeneutyki spod znaku Paula Ricoeura umożliwiło dodatkowo postawienie ważnych tez, odnoszących się do całości dzieła poety, a wskazujących na istotną dla niego problematykę odpowiedzialności i istnienia prawdziwego (tożsamości). Artykuł dowodzi, że poezja Pasierba jest korektą kulturowego stereotypu.
EN
The article is an attempt at discovering the main determinants of Pasierb’s condition, his experiences, his social sense and cultural status in the poet’s works. By analyzing actual texts and their relations with pictures of visual art the author of the paper shows the function of such concepts as exile, confinement or constraint that is a modeling one in the semantic range. Referring to hermeneutics of the Ricoeur type has additionally made it possible to put forward important theses concerning the whole of the poet’s work, and pointing to the issue of responsibility and true existence (identity) that is important to him. The article proves that Pasierb’s poetry is a correction of the cultural stereotype.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f87d65-0778-4bf1-9ba9-51fee2870adc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.