PL EN


2014 | 40 | 42-54
Article title

Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
Analysis of the Diversification of the Financial Situation of Counties of Świętokrzyskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszystkie procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza. Sytuacja finansowa jest zjawiskiem złożonym, trudnym do zmie-rzenia na podstawie jednej cechy. Celem opracowania była ocena za pomocą metody taksono-micznej kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego i ich zróżnicowania w latach 2005, 2008, 2012. Sytuacja finansowa badanych powiatów była dość zróżnicowana nie-zależnie od ich charakteru gospodarczego: w badanych latach 2005 (opatowski 0,74; kielecki 0,57; starachowicki 0,51; staszowski 0,38; skarżyski 0,34; kazimierski 0,21), 2008 (kielecki 0,77; pińczowski 0,55; opatowski 0,51; staszowski 0,38; buski 0,32; kazimierski 0,16), 2012 (sandomierski 0,65; kielecki 0,51; opatowski 0,48; ostrowiecki 0,32; pińczowski 0,32; kazimierski 0,20; buski 0,19). Analiza kondycji finansowej samorządu terytorialnego wskazuje na wahania udziału środ-ków własnych, dotacji i subwencji w dochodach ogółem. Ogranicza to w znacznym stopniu samo-dzielność finansową powiatów i powoduje rozszerzanie zależności finansowej od organów admi-nistracji rządowej. Czynnikiem oddziałującym na kondycję finansową są wydatki budżetowe, będące wyrazem realizowanych przez gminę zadań.
EN
All the economic processes taking place in economy remain under the direct or indirect influ-ence of money. The financial situation is a complex phenomenon, difficult to measure on the basis of a single characteristic. The aim of the study was to assess financial condition of Świętokrzyskie districts and their differentiation in the years 2005, 2008, 2012 by means of the method of taxon-omy. Financial situation of the districts was quite varied, regardless of their economic nature: in the investigated years 2005 (opatowski 0,74; kielecki 0,57; starachowicki 0,51; staszowski 0,38; skarżyski 0,34; kazimierski 0,21), 2008 (kielecki 0,77; pińczowski 0,55; opatowski 0,51; staszowski 0,38; buski 0,32; kazimierski 0,16), 2012 (sandomierski 0,65; kielecki 0,51; opatowski 0,48; ostrowiecki 0,32; pińczowski 0,32; kazimierski 0,20; buski 0,19). Analysis of the financial condition of the local government indicates fluctuations in their own share, grants and subsidies in total revenue. This reduces significantly the financial autonomy of districts and causes the expan-sion of the financial dependence of the government administration. A factor affecting the financial condition includes budgetary expenditure, reflecting the ongoing municipal tasks.
Year
Issue
40
Pages
42-54
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomii i Administracji Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bobińska B., Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na klien-ta”, http://fir.zpsb.pl/sites/fir.zpsb.pl/files/artykul/pdf/fir_2012_01_bbobinska. pdf (do-stęp 4.04.2014).
 • Bury P., Dziekański P., 2012, Porównanie wybranych elementów budżetów gmin woje-wództwa świętokrzyskiego [w:] Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, red. P. Dziekański, Wyd. Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Bury P., Dziekański P., 2013, Sytuacja finansowa powiatów województwa świętokrzy-skiego w latach 2008–2010 [w:] Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jed-nostek przestrzennych, red. S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk, Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Drwiłło A., Gliniecka J., 1997, Finanse gmin, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dylewski M., 2004, Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego [w:] Analiza finansowa w jednostkach samorządu teryto-rialnego, red. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Municipium SA, Warszawa.
 • Dziekański P., 2013, Ocena bezpieczeństwa finansowego samorządu w Polsce na przy-kładzie powiatów województwa świętokrzyskiego [w:] Zborník vedeckych a odbornych prác, Akademia ozbrojenych sil generała Milana Rastislava Stefanika.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, http://www.dbc.wroc.pl/Content/24484/Dziekanski_Wskaznik_syntetyczny _w_procesie_oceny.pdf (dostęp 4.04.2014).
 • Filipiak B., 2006, Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami [w:] Dy-lewski M., Filipiak B., Gorzalczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Na-rzędzia, decyzje, procesy, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
 • Kleer J., 2005, Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Warszawa.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., Analiza finansowa w jed-nostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy, Środa Wlkp., http:// www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr89_s175.pdf (dostęp 14.04.2014).
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szewczuk A., Zioło M.,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75f9894d-552b-4ea4-90e4-c2b747b0cd68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.