PL EN


2012-2013 | 7-8 | 171-186
Article title

„Estetyka możliwości” w jej konkretyzowanym otwarciu na efekt „widzenia binokularnego” ironicznego alegoryka

Content
Title variants
EN
„AESTHETICS OF POTENTIALITY” IN ITS INSTANTIATED OPENING TO THE EFFECT OF „BINOCULAR VISION” OF AN IRONIC ALLEGORIST
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest syntezą założeń, które ustanawiają pryzmat, przez który autorka zamierza przeprowadzić analizę jakościową danych uzyskanych w jej badaniach edukacyjnych nad studentami pedagogiki, którzy występowali jako ironiczni alegorycy. Innymi słowy, badania te wpisują się w „estetykę możliwości”, konkretyzowaną w terminach krytycznego myślenia edukatora, jako otwarcie na: (1) efekty epistemologicznej empatii, do której prowadzą teksty kulturowe mające moc dekonstrukcyjną, czyli poetyckie figury dotyczące „negatywnych możliwości” (2) efekt znany w psychoanalizie jako „widzenie binokularne”, które głównie prowadzi do sublimacji.
EN
The article is a synthesis of preconceptions, which constitute the prism through which the author intended to perform a qualitative analysis of data obtained in her educational research studies with students of pedagogy, who acted as ironic allegorists. In other words, these investigations fit in the „aesthetics of potentiality” which is instantiated in terms of critical thinking of an educator, as the opening to: (i) the effects of epistemological empathy, to which lead cultural texts having the deconstructive power - i.e., the poetic figures about the „negative possibilities”; (ii) the effect known in the psychoanalysis as the „binocular vision” which leads primarily to the sublimation.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Barthes R., Roland Barthes, przekł. T. Swoboda, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
 • Benjamin W., The Origin of German Tragic Drama, London 1985.
 • Bloom H., Lęk przed wpływem, Universitas, Kraków 2002.
 • Carnoy M., Education, State, Culture in American Society, [in:] Giroux H.A., McLaren P., Critical Pedagogy, The State, and Cultural Struggle Empowerment and School Reform, State University of New York, Albany 1989.
 • Cohn J., Miles T. H., The Sublime: In Alchemy, Aesthetics and Psychoanalysis, “Modern Philology” 1977, Vol. 74, No. 3 (Feb.).
 • De Man P., Alegorie czytania, Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2004.
 • Dickson L. L., The Modern Allegories of William Golding, University Press of Florida, Tampa 1990.
 • Fineman J., The Structure of Allegorical Desire, [in:] Allegory and Representation, Selected Papers from the English Institute, 1979–80, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 1981.
 • Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo U J, Kraków 2006.
 • Gołaszewska M., Estetyka możliwości. Eseje filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Hoffman M. L., Empatia i rozwój moralny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Honing E., Dark Conceit. The Making of Allegory, Published by Walker – De Berry, Inc., USA 1960.
 • Hutcheon L., Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony, Routledge & Francis Group, London – New York 2005.
 • Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji ped agogiki. Fragmenty i ogarnięcie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 • Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z., Nurty pedagogiki – naukowe, dyskretne, odlotowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji, zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Keats J., The Letters of John Keats, vol. 1. Edited by Rollins H E. Cambridge, Harvard University Press 1958.
 • Kellner H., The Infatable Trope as Narrative Theory: Structure or Allegory?, “The Johns Hopkins University Press” 1981, Vol. 11, No 1 (Spring).
 • Kierkegaard S., O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, Wydawnictwo K R, Warszawa 1999.
 • Kincheloe J. L., Rigour and Complexity in Educational Research: Conceptualizing the Bricolage, Open University Press, London – New York 2004.
 • Kincheloe J. L., Teachers as Research Qualitative Inquiry as a Path to Empowerment, Routledge, Tylor& Francis Group, London and New York 2003.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W P, Warszawa 1994.
 • Kwieciński Z., Potrzeba alfabetyzacji krytycznej, [w:] Rutkowiak J., Kubinowskiego D. (red.), Edukacja. Moralność. Sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007.
 • Lakoff G., Johnson M., Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago 1980.
 • Lakoff G., Johnson M., Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, Basic Books, New York 1999.
 • Lash S., Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, [w:] Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, U. Beck, A. Giddens, S. Lash, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, przekł. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • Loewald H. W., Sublimation, Inquiries into Theoretical Psychoanalysis, Yale University Press, New Haven – London 1988.
 • Margulies A., Toward Empathy: The Uses of Wonder, “The American Journal of Psychiatry” 1984, No 141: 9.
 • Massumi B., Parables for the virtual: Movement, affect, sensation, Durham, Duke University Press, New York 2002.
 • Miller J. D., Loewald’s “ Binocular Vision” and the Art of Analysis, “Journal of the American Psychoanalytic Association” 2008, 56/4.
 • Muszyńska M., Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2013.
 • Nägele R., Constructions of Allegory/ Allegories of Construction: Rethinking History through Benjamin and Freud, [w:] Whitman J. (ed.), Interpretation and Allegory. Antiquity to the Modern Period, Brill Academic Publishers, INC, Boston – Leiden 2003.
 • Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
 • O’Sullivan S., Aesthetic Paradigm: From the Folding of the Finite Infinite Relation to Schizoanalytic Metamodelisation, “Deleuze Studies” 2010, Vol. 4. 2.
 • Owens C., The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism, “The MIT Press” 1980, Vol. 12 (Spring).
 • Owens C., The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism, Part 2, “The MIT Press” 1980, Vol. 13 (October).
 • Panofsky E., Gothic Architecture and Scholasticism, Meridian Books, New York 1957.
 • Pawliszyn A., Ontologiczne studium metafory, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Peters G., Dissymmetry and Height: Rhetoric, Irony and Pedagogy in the Thought of Husserl, Blanchot and Levinas, “Human Studies” 2004, No 27.
 • Rorty R., Przygodność, ironia solidarność, Warszawa 1996.
 • Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.
 • Seyhan A., Representation in Its Discontents: The Critical Legacy of German Romanticism, Berkeley 1992.
 • Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • Szturc W., Ironia romantyczna. Pojęcie granice i poetyka, PWN, Warszawa 1992.
 • Śliwerski B., Pedagogika krytyczna widziana liberalnie. Glossa do książki H. A. Giroux i L. Witkowskiego, [w:] Giroux H.A., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza” Impuls”, Kraków 2010.
 • Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, Kraków 2013.
 • Witkowski L., Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Zepke S., Art as Abstract Machine. Ontology and Aesthetics in Deleuze and Guattari, Routledge Taylor & Francis Group, New York & London 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75fcb043-e0be-4629-96bb-54e5c76b6e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.