PL EN


2016 | 11 | 308-328
Article title

Między zachwytem a oddźwiękiem - o znaczeniu autentyzmu w edukacji muzealnej

Authors
Content
Title variants
EN
BETWEEN ADMIRATION AND RECEPTION – ON THE MEANING OF AUTHENTICITY IN MUSEUM EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja jest centralnym komponentem wypełniania społecznej misji muzeów od kilku dekad. Jej rozwojowi towarzyszy kształtowanie się treści i zakresu pojęcia „edukacja muzealna”. Poza polem teoretycznych rozważań zmierzających do zdefiniowania tego zjawiska, rozwija się praktyka edukacyjna muzeów. Ważne problemy do rozstrzygnięcia w obrębie tej praktyki mieszczą się m.in. w kategoriach dostosowania oferty do potrzeb odbiorców, właściwego stosowania metod animacji i mediacji kulturalnej, przygotowania zaplecza i narzędzi do realizacji działań oraz współpracy muzeów z instytucjami oświatowymi. Jednym z ważniejszych zagadnień, w tej grupie problemów, jest bez wątpienia miejsce i udział mediów w procesie upowszechniania dziedzictwa i w edukacji muzealnej. Muzealnicy, a z nimi muzealni edukatorzy, animatorzy i mediatorzy stanęli przed bardzo trudnym pytaniem o to, jak kształtować praktykę edukacyjną muzeów; czy poddać się presji „rynku odbiorców oferty muzealnej”, który reaguje wręcz entuzjastycznie na obecność nowych mediów w muzeum podbijając „słupki” frekwencji? czy raczej skupić się na wykorzystaniu muzealium jako centrum i istoty trwania muzeum, a w konsekwencji przedmiotu realizacji praktyki edukacyjnej? Zaproponowane w treści artykułu rozważania stanowią głos wspierający myślenie o zachowaniu równowagi pomiędzy tym co autentycznie obecne a cyfrowo wygenerowane (lub tylko odtworzone).
EN
Since many decades education has been an important component of the social mission carried out by museums. Together with the development of educational practice notion: “museum education” has been discussed and developed. Important problems appearing within the museum education practice concern: adaptation of educational offer to the needs of visitors; use of methods of animation and cultural mediation; providing facilities for implementation of educational projects; cooperation and partnership between museums and different educational institutions. One of the most current problems the museum educators deal with is the place and the importance of media in the process of promoting cultural heritage in museum education. Museum workers altogether with museum educators are facing a difficult dilemma in forming the educational practice of museums: to please the pressure of the market created by recipients of the museum offer, knowing that the market reacts enthusiastically to the use of new media or to focus on musealia in educational work. The paper is a voice promoting the balance between what is actually present and digitally generated (or just recreated) in museum education.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Barańska K., Pożegnanie z edukacją, „Muzealnictwo” 2010, nr 51.
 • Czerner O., Wartość autentyzmu w zabytkach, „Ochrona Zabytków” 1974, nr 3.
 • Folga-Januszewska D., Muzeum – fenomeny i problemy, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015.
 • Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, seria B, t. XIII, Warszawa 1966.
 • Goodman N., Koniec muzeum?, [w:] M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005.
 • Greenblatt S., Poetyka kulturowa, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.
 • http://www.kopernik.org.pl/odwiedz-nas/kopernik-o-co-tu-chodzi
 • Jaskanis P., Test wielu luster. W kierunku muzeum jutra, [w:] I. Kongres Muzealników Polskich. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
 • Kasperowicz R. (przekł. i wstęp), Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, Wyd. „Mówią Wieki”, Warszawa 2011.
 • Klekot E., Zwiedzający w muzeum: strategie, taktyki i kategoria autentyczności, „Etnografia Nowa” 2009, nr 1.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Krajewski W., Przedmiot, który uczłowiecza, „Kultura Współczesna” 2003, nr 3.
 • Rouba B.J., Autentyczność i integralność zabytków, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 4.
 • Selwyn T. (red.), The Tourist Image: Myths and Mythmaking in Tourism, Chichester, John Wiley, New York 1996.
 • Suchan J., Przedmiot znaleziony przypadkiem, [w:] I. Kongres Muzealników Polskich, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
 • Święch J., Muzealium – między kryzysem a potrzebą autentyzmu. Odkrywanie kontekstu, [w:] I. Kongres Muzealników Polskich, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
 • Waltoś S., Misja, etyka, wartości. Pytania o wartościotwórczą rolę muzeów, [w:] I. Kongres Muzealników Polskich, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
 • Wieczorkiewicz A., Apetyt Turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
 • Wilkoszewska K., Muzeum – idea ambiwalentna, [w:] M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006.
 • Witwicki M.T., Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 1.
 • Wojnar I., Perspektywy wychowawcze sztuki, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.
 • Zawojski P., Między muzealium, przestrzenią a multimediami. Co decyduje o atrakcyjności doświadczenia muzealnego?, [w:] I. Kongres Muzealników Polskich, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75fd4b31-c1bc-49c3-90c5-9ccc9f96dfdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.