PL EN


2017 | 2(44) | 82-107
Article title

Wspólnotowy wymiar polityki imigracyjnej Unii Europejskiej w obliczu wyzwań związanych ze zwiększonym napływem imigrantów w 2015 r.

Title variants
EN
The community level of European common immigration policy in the face of challenges related to the increased influx of immigrants in 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd najistotniejszych prawnych, administracyjno-technicznych i finansowych środków, jakimi dysponuje Unia Europejska na wypadek gwałtownego zwiększenia się napływu imigrantów, a także diagnozę dotyczącą najważniejszych przeszkód w korzystaniu z tych narzędzi, opartą na podstawie obserwacji działań UE i jej państw członkowskich, podejmowanych w związku z wystąpieniem wspomnianej sytuacji w 2015 r. Korzystając z tego przeglądu i analizy odnośnych dokumentów, autor dowodzi, że kryzys migracyjny z 2015 r. ujawnił potrzebę głębokiej instytucjonalizacji wspólnej polityki imigracyjnej UE. Dokonana przez niego analiza prowadzi również do wniosku, że Unia Europejska stoi przed dylematem między zawieszaniem mechanizmu dublińskiego w momentach gwałtownego napływu uchodźców a stworzeniem systemu efektywnego wsparcia dla państw znajdujących się na granicach zewnętrznych UE
EN
The article comprises the overview of the essential legal, administrative and financial means that the EU has at its disposal in case of rapid influx of immigrants, as well as a selection of major obstacles to the use of these tools, based on observation of the activities of the EU and its member states taken up to deal with the aforementioned situation which took place in 2015. Using the abovementioned observation and an analysis of relevant documents, it is argued that the refugee crisis of 2015 has revealed the necessity of a profound institutionalisation of the European immigration policy as the most effective way to overcome difficulties in response to such situations. The analysis leads also to the conclusion that the EU is caught in a dilemma of either suspending the Dublin system in crisis situations or creating a new system of intensive support for border member states.
Year
Issue
Pages
82-107
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • BARIGAZZI Jacopo (2016), 5 deadlines to watch on the EU-Turkey migration deal, http://www.politico.eu/article/5-deadlines-to-watch-on-the-eu-turkey-migration-deal-refugee-crisis-asylum-greece-mediterranean-syria-war/ (20.05.2016).
 • BARKER Alex, ROBINSON Duncan (2016), Brussels unveils overhaul of asylum system, https://next.ft.com/content/fa39a388-fbda-11e5-8e04-8600cef2ca75 (18.05.2016).
 • BREMMER Ian (19.10.2015), Europe Divided. The migrant crisis tests the limits of E.U. cooperation, „Time”, nr 15.
 • CARRERA Sergio, BLOCKMANS Steven, GROS Daniel and GUILD Elspeth (2015), The EU’s Response to the Refugee Crisis. Taking Stock and Setting Policy Priorities, „CEPS Essay”, nr 20, https://www.ceps.eu/publications/eu%E2%80%99s-response-refugee-crisis-taking-stock-and-setting-policy-priorities (16.05.2016).
 • COLLETT Elizabeth (2016), The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal, Migration Policy Institute, http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal (15.04.2016).
 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2002), Communication from the Commission to the Council and the European Parliament towards integrated management of the external borders of the Member States of the European Union, COM(2002) 233, 2002 final, Brussels.
 • COUNCIL DECISION 2000/596/EC of 28 September 2000 establishing a European Refugee Fund.
 • COUNCIL DIRECTIVE 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof, Official Journal of the European Communities, L 212/12, EN, 7.8.2001.
 • CZAPLIŃSKI Władysław (2005), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Warszawa.
 • CZULDA Robert (2014), Zdolności obronne Syrii w kontekście potencjalnej interwencji NATO, w: Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki, Mateusz Piskorski (red.), Fale Tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010-2013, Warszawa.
 • DECYZJA RADY (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. Urz. UE L 248/80 z 24.09.2015.
 • DERNBACH Andrea (2015), Germany suspends Dublin agreement for Syrian refugees, http://www.euractiv.com/section/global-europe/news/germany-suspends-dublin-agreement-for-syrian-refugees/ (26.08.2016).
 • DUSZCZYK Maciej (2011), Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Warszawa.
 • EUROPEAN BORDER guard teams (2016), http://frontex.europa.eu/operations/european-border-guard-teams/ (31.03.2016).
 • European Commission (2016a), Evaluation of the Implementation of the Dublin III Regulation – Final Report.
 • European Commission (2016b), Towards a sustainable and fair Common European Asylum System, IP/16/1620.
 • EU-TURKEY STATEMENT, 18 March 2016 (2016), http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ (29.04.2016).
 • FARGUES Philippe (2016), Who are the million migrants who entered Europe without a visa in 2015?, „Population & Societies”, nr 532.
 • FOURTH REPORT on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement (2016), https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf (04.04.2017).
 • FRONTEX (2015), Annual information on the Commitments of Member States to the European Border Guard Teams and the Technical Equipment Pool. Report 2015.
 • FRONTEX ACCEPTS Greece’s request for rapid border intervention teams (2015), http://frontex.europa.eu/news/frontex-accepts-greece-s-request-for-rapid-border-intervention-teams-amcPjC (17.05.2016).
 • GRANIC ZEWNĘTRZNYCH Europy będzie chronić europejska straż graniczna i przybrzeżna (2015), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_pl.htm (01.04.2016).
 • HANSEN Randall (2003), Migration to Europe since 1945: Its History and its Lessons, w: Sarah Spencer, The Politics of Migration. Managing Opportunity, Conflict and Change, Malden.
 • HIGH COMMISSIONER welcomes Turkish work permits for Syrian refugees (2016), http://www.unhcr.org/569ca19c6.html (05.05.2016).
 • INSTRUMENT POMOCY dla Uchodźców w Turcji: państwa członkowskie zgodne co do szczegółów finansowania (2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/02/03-refugee-facility-for-turkey/ (03.04.2017).
 • KACA Elżbieta (2015), Unijna służba graniczna: potencjał i ryzyko, „Biuletyn PISM”, nr 111 (1348).
 • KACA Elżbieta (2016), Schengen’s Future in Light of the Refugee Crisis, „PISM Strategic File”, nr 2 (83).
 • KLEPP Silja (2010), A Contested Asylum System: The European Union between Refugee Protection and Border Control in the Mediterranean Sea, „European Journal of Migration and Law”, No. 12.
 • LEBOR Adam (18.09.2015), Europe’s conscience, „Newsweek”, nr 10.
 • MITROVIC Olga (2015), Used during the Balkan crises, the EU’s Temporary Protection Directive may now be a solution to Europe’s refugee emergency, http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/12/22/the-eus-temporary-protection-directive-as-a-solution-to-europes-refugee-crisis/ (25.03.2016).
 • MORAES Claude (2003), The Politics of EU Migration Policy, w: Sarah Spencer, The Politics of Migration. Managing Opportunity, Conflict and Change, Malden.
 • MUNGIANU Roberta (2013), Frontex: Towards a Common Policy on External Border Control, „European Journal of Migration and Law”, No. 15.
 • OLEKSIEWICZ Izabela (2006), Uchodźcy w Unii Europejskiej, Bydgoszcz.
 • PISKORSKI Mateusz (2014), Zasoby stron konfliktu syryjskiego i ich dynamika w latach 2011-2013, w: Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki, Mateusz Piskorski (red.), Fale Tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010–2013, Warszawa.
 • REFUGEE CRISIS: Commission welcomes Member States' agreement on Emergency Assistance instrument for faster crisis response within the EU (2016), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-706_en.htm (26.03.2016).
 • REGULATION (EU) No 1168/2011 of The European Parliament and of the Council of 25 October 2011amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 Establishing A European Agency For The Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, Official Journal of the European Union L 304/1, 22.11.2011.
 • REGULATION (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office, Official Journal of the European Union L 132/112, 09.5.2010.
 • REGULATION (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC, Official Journal of the European Union L 150/168, 20.05.2014.
 • RESOLUTION (2015) of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on relocating from Greece and Italy 40 000 persons in clear need of international protection, 11131/15, ASIM 63, 22 July 2015.
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, PE-CONS 29/16, 13 września 2016.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dz. U. UE L 50/1 z 25 lutego 2003.
 • SASNAL Patrycja (2012), Początki wojny domowej w Syrii, „Biuletyn PISM”, nr 6 (871).
 • SASNAL Patrycja (2015) (red.), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Warszawa.
 • SIDORENKO Ferguson Olga (2007), The common European asylum system: background, current state of affairs future direction, the Hague.
 • SKORZYCKI Michał (2004), Miejsce ugrupowań nacjonalistyczno-populistycznych w wybranych zachodnioeuropejskich systemach partyjnych, w: Danuta Walczak-Duraj, Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, Polska 2004, Łódź.
 • SYRIA REGIONAL Refugee Response (WWW), http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (16.05.2015).
 • WROŃSKI Paweł (2016), Pani premier gra imigrantami, http://wyborcza.pl/1,75968,19814141,pani-premier-gra-imigrantami.html (24.03.2016)
 • ŻORNACZUK Tomasz (2015), Bałkańskie domino: niepewna przyszłość nowego szlaku migracyjnego przez Chorwację i Słowenię, „Biuletyn PISM”, nr 92 (1329).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-75fe89b0-ea52-4a7c-92c7-0d11519350fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.