PL EN


2017 | 5 (370) | 130-139
Article title

Związki pomiędzy cechami demograficznymi kobiet a zmiennymi dotyczącymi personalizacji produktu

Content
Title variants
EN
The Relationships between Demographic Characteristics of Women and the Variables Related to Product Personalisation
RU
Связи между демографическими чертами женщин и переменными, касающимися персонализации продукта
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule skupiono uwagę na temacie dotyczącym personalizacji produktu. Celem pracy jest zbadanie zależności między cechami demograficznymi a zmiennymi dotyczącymi personalizacji. Cechy demograficzne obejmują: wiek, wykształcenie, osiągany dochód netto, miejsce zamieszkania, a zmienne dotyczące personalizacji zawierają: znajomość personalizacji, chęć dopasowywania produktów do indywidualnych potrzeb, chęć zakupu spersonalizowanych produktów. W artykule scharakteryzowano personalizację produktu uwzględniając istotną rolę klienta w procesie tworzenia produktu. W pracy wyjaśniono meritum zjawiska i uwypuklono różnice między personalizacją i kastomizacją. W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań, w których zanalizowano zależności między cechami demograficznymi a zmiennymi dotyczącymi personalizacji. Zastosowano współczynnik V-Cramera, który pozwolił określić zależności i ich charakter. Stwierdzono, że silny wpływ na cechy dotyczące personalizacji ma wiek oraz wykształcenie, umiarkowanie na nie oddziałuje dochód, zaś słabe znaczenie ma miejsce zamieszkania.
EN
The article is focused on the subject of product personalisation. The aim of the study is to examine the relationships between demographic characteristics of women and the variables related to product personalisation. The demographic characteristics are: age, education, net income, place of residence, while the variables related to product personalisation are: knowledge of personalisation and the desire to tailor products to individual needs as well as willingness to buy personalised products. The article is based on characterisation of personalisation and it shows an important role of the customer in the product development process. This article is explaining the core of personalisation and shows the difference between personalisation and customisation. The paper presents the results of research which analysed the relationships between demographic features and personalisation variables. In the analysis, there was used Cramer’s V which allowed determining dependencies. It was found that a strong influence on the personalisation variables is attributed to age and education, of a moderate influence is income, while the place of residence has the slightest influence.
RU
В статье сосредоточили внимание на теме, касающейся персонализации продукта. Цель работы – изучить зависимости между демографическими чертами и переменными, касающимися персонализации. Демографические черты включают возраст, образование, получаемый доход нетто, местожительство, а переменные, касающиеся персонализации, включают знание персонализации, желание подобрать продукты к индивидуальным потребностям, желание купить персонализированные продукты. В статье дана характеристика персонализации продукта с учетом существенной роли клиента в процессе создания продукта. В ней выяснили суть явления и подчеркнули разницы между персонализацией и кастомизацией. В статье представлены результаты авторских исследований, в которых провели анализ зависимостей между демографическими чертами и переменными, касающимися персонализации. Применили коэффициент V Крамера, который позволил определить зависимости и их характер. Установили, что сильное влияние на черты, касающиеся персонализации, имеют возраст и образование, умеренно на них воздействует доход, небольшое же значение имеет местожительство.
Year
Issue
Pages
130-139
Physical description
Contributors
References
 • Białecki K. (2006), Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa–Bydgoszcz.
 • Banyte J., Gadeikiene A., Rutelione A., Kakneviciene I. (2016), Expression of Personalization while Developing Long-Term Relationships with Service Customers, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, No. 4.
 • Flis K. (2015), Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja – trzy wymiary dialogu organizacji i konsumenta, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 • Gilmore J., Pine J. (1997), The four faces customization, “Harvard Business Review Press”, No. 1.
 • Hoyer W.D., Chandy R., Dorotic M., Krafft M., Singh S.S. (2010), Consumer cocreation in new product development, “Journal of Service Research”, No. 13.
 • Kasanoff B. (2011), Making it Personal, The Perseus Books Group, Massachusetts.
 • Kotler, P. (2010), Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! MT Biznes, Warszawa.
 • Kramer J. (1994), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Levesque N., Boeck H. (2017), Proximity Marketing as an Enabler of Mass Customization and Personalization in a Customer Service Experience, (w:) Bellemare J., Carrier S., Nielsen K., Piller F.
 • (Eds.) Managing Complexity. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham.
 • Luszniewicz A., Słaby T. (2008), Statystyka. Teoria i zastosowanie, C.H. Beck. Warszawa.
 • Maciejewski G. (2016), Konsument w przestrzeni handlu i usług w perspektywie 2020 roku, „Studia Ekonomiczne”, tom 270.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”, nr 11.
 • Mitręga M, Małecka A. (2016), Konsument jako członek organizacji – szersza perspektywa koprodukcji, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 43.
 • Newell F. (1997), The New Rules of Markeitng, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Nowacki F. (2014), Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Piller F. (2012), Personalization vs Mass Customization – a review of the definitions, http://mass-customization.blogs.com/mass_customization_open_i/2010/10/term-wars-personalizationversus-mass-customization-a-review-of-the-definitions.html [dostęp: 10.03.2017].
 • Pine J. (1993), Mass customization: the new frontier in business competition, “Harvard Business Review Press”.
 • Rogoś-Turek B. (2011), Podobnie, ale nie to samo – personalizacja i dostosowanie, http://uxbite.com/2011/08/podobnie-ale-nie-to-samo [dostęp: 10.03.2017].
 • Szreder M. (2002), Badania opinii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk.
 • Szwarc N. (2010), Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu, „e-mentor”, nr 3.
 • Wang W., Suri R., Feng S. (2016), The Role of Product Personalization in Effects of Self-Congruity Versus Functional Congruity, (w:) Campbell C., Ma J. (Eds.), Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham.
 • Wieczorkowski J., Jurczyk-Bunkowska M. (2017), Big data jako źródło innowacji zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 • Wind J. (2011), Customerization: The next revolution in mass customization, “Journal of Interactive Marketing”, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76028caa-c0b9-41e5-96b6-ca74008d1625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.