PL EN


2018 | 531 | 159-168
Article title

Ekonomiczne determinanty obrotu bezgotówkowego na przykładzie wybranych państw europejskich

Content
Title variants
EN
Economic determinants of non-cash circulation on the example of selected European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest wskazanie istotnych determinant o charakterze ekonomicznym obrotu bezgotówkowego mierzonego za pomocą kart płatniczych (wartością transakcji dokonanych z użyciem kart płatniczych i liczbą tych kart) na przykładzie wybranych krajów w Europie. Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej czynników wpływających na płatności bezgotówkowe postawiono cztery hipotezy badawcze. Hipotezy badawcze zweryfikowano, opierając się na empirycznej analizie danych panelowych zgromadzonych dla lat 2004-2015 dla 24 państw europejskich. Wyniki badania empirycznego potwierdzają istotny statystycznie wpływ stopnia zurbanizowania społeczeństwa, liczby bankomatów i wolności handlu na wybrane zmienne opisujące poziom płatności kartami. Wartością dodaną niniejszego opracowania jest przeprowadzona aktualna analiza literatury dotycząca determinant płatności kartami oraz analiza empiryczna. Badanie potwierdziło, że dodatkowa determinanta zaprezentowana przez autorów, czyli wolność handlu, istotnie wpływa na obrót bezgotówkowy.
EN
The purpose of the article is to indicate determinants which are of economic nature of cashless payment measured using payment cards on the example of chosen European countries. Four research hypotheses were proposed based on literature review concerning factors influencing non-cash payments. The hypotheses were verified based on empirical panel data analysis collected for 2004-2015 for 24 European countries. The results of empirical research prove statistically significant influence of the degree of society urbanization, the number of cashpoints and freedom of trade on chosen variables describing the level of cards payment. The current analysis of literature concerning the determinants of card paymants and empirical analysis are value added. The study confirm that additional determinant presented by the authors, that is freedom of trade, significantly influences non-cash payment.
References
 • Arnold W., 2007, E-Payment-Systeme: Geld für den elektronischen Markt, Die Bank – Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, s. 574-581.
 • BIS, 2003, A glossary of terms used in payment and settlement systems, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements.
 • Bank Światowy – klasyfikacja państw wg dochodu, https://data.worldbank.org/products/wdi-maps [dostęp: 05.04.2018].
 • Goczek Ł., Witkowski B., 2015, Analiza czynników wpływających na liczbę transakcji kartami, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, nr 39, s. 203.
 • Goczek Ł., Witkowski B., 2015, Card Payments in Poland: Determinants and Prospects, Gospodarka Narodowa, vol 3, s. 159-177.
 • http://www.indsocdev.org/data-access.html [dostęp: 27.02.2018].
 • Humphrey D., Pulley L., Vesala J., 2000, The check’s in the mail: why the United States lags in the adoption of cost saving electronic payments, Journal of Financial Services Research, vol. 17 (1), s. 17-39.
 • Jonker N., 2007, Payment instruments as perceived by consumers: results from a household survey, De Economist 155(3), s. 271-303.
 • Kosse A., 2010, The safety of cash and debit cards: a study on the perception and behaviour of Dutch consumers, DNB Working Paper, nr 245.
 • Koźliński T., 2013, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, s. 258-259.
 • Kuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M., Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Łódź 2014.
 • Maison D., 2017, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku, NBP, Warszawa, s. 1-112.
 • Marzec J., Polasik M., Fiszeder P., 2013, Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona, Bank i Kredyt, nr 44/4, s. 375-402.
 • Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, 2008, Grupa Robocza ds. Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Obrót bezgotówkowy. Zalety i korzyści wynikające z jego upowszechniania, Warszawa, s. 9.
 • Paul A.B., Friday O., 2012, Nigeria’s cashless economy: The imperatives, International Journal of Management & Business Studies, no. 2, s. 31-32.
 • Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., 2012, Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, Materiały i Studia, z. 265, Warszawa, s. 1-91.
 • Stavins J., 2001, Effect of Consumer Characteristics on the Use of Payment Instruments, New England Economic Review, Number 3/2001, s. 19-31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76059297-272f-41a9-8e76-55064f1f0647
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.