PL EN


2019 | 10 | 2 | 264-269
Article title

Cyberprzemoc w opiniach uczniów szkół średnich

Content
Title variants
EN
The Perception of Cyberbullying by Students
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nasilenie zjawiska cyberprzemocy na tle przemocy tradycyjnej wśród 76 uczniów kończących naukę w szkole średniej zmierzono za pomocą Skali do Badania Przemocy zawierającej 20 opisów przemocy szkolnej (opatrzonych 7-stopniowymi skalami typu self-report), do której dodano 5-itemową podskalę Cyberprzemoc. Ustalono, że badani stosują i doświadczają agresji elektronicznej rzadziej niż tradycyjnej przemocy szkolnej, niemniej uczestniczenie w cyberprzemocy w roli sprawcy lub ofiary dotyczy aż 59,2% badanych. Co trzeci uczeń (32,9%) stosuje albo doświadcza cyberprzemocy systematycznie. Zidentyfikowano 14,4% typowych ofiar biernych i tyle samo ofiar agresywnych, a tylko 3,9% typowych sprawców cyberprzemocy. Zauważono, że badana młodzież dość liberalnie ocenia przemoc elektroniczną i realizowaną w sposób tradycyjny. Wskazano na pedagogiczne implikacje wynikające z uzyskanych wyników.
EN
The intensity of cyberbullying against traditional violence among 76 students graduating from secondary school was measured using the Violence Research Scale, containing 20 descriptions of school violence (with 7-point self-report scales), to which a 5-item Cyberbullying subscale was added. It was established that the respondents use and experience electronic aggression less frequently than traditional school violence, nevertheless, participation in cyberbullying as the perpetrator or victim concerns as many as 59.2% of the respondents. Every third student (32.9%) uses or experiences cyberbullying systematically. 14.4% of typical passive victims and the same number of aggressive victims were identified, and only 3.9% of typical perpetrators of cyberbullying. It was noted that the surveyed youth is quite liberal in evaluating electronic violence as well as being carried out in a traditional way. Pedagogical implications resulting from the obtained results have been pointed out.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
264-269
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0003-1392-9890, profesor doktor habilitowany, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych, Polska
  • ORCID: 0000-0002-4707-0060, doktor, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
  • Bartkowicz, Z., Waśkowicz, W. (2004). Przemoc w percepcji nieletnich. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji (s. 261-269). Lublin: Wyd. UMCS.
  • Pan, Y., Liu, H., Lau, P., Luo, F. (2017). A Latent Transition Analysis of Bullying and Victimization in Chinese Primary School Students. PLoS one, 12(8). Pobrane z: . https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0182802 (14.10.2018).
  • Pyżalski, J. (2010). Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna –zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań. W: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia. Pułtusk–Warszawa: Apra-Jr. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5412/1/ Polscy-nauczyciele-i-uczniowie-a-agresja-elektroniczna%20%281%29.pdf (15.10.2018) .
  • Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls.
  • Pyżalski, J. (2013). Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 12(1), 99–109.
  • Sourander, A., Jensen, P., Rönning, J.A., Elonheimo, H., Niemelä, S., Helenius, H., Kumpulainen, K., Piha, J., Tamminen, T., Moilanen, I., Almqvist, F. (2007). Childhood Bullies and Victims and Their Risk of Criminality in Late Adolescence: The Finnish From a Boy to a Man Study. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161(6), 546–52.
  • Włodarczyk, J. (2013). Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 12(1), 49–68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76069f8a-3b26-4b8e-86ae-f1bfa175b14f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.