PL EN


2013 | 2(69) |
Article title

Obiektywne środowisko edukacyjne seniorów w Polsce

Content
Title variants
EN
Objective educational environment of seniors in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat środowiska edukacyjnego osób starszych. Na wstępie omówiono pojęcie środowiska edukacyjnego oraz wyróżniono elementy składające się na obiektywne środowisko edukacyjne seniorów. Następnie opisano każdy z wyodrębnionych elementów, posługując się przykładami uwzględniającymi specyfikę warunków polskich.
EN
The article analyses the educational environment of the elderly. First, the term of educational environment is discussed and the elements constituting the objective educational environment of seniors are highlighted. Next, each of the distinguished elements is described with the use of examples taking into account the specifics of Polish conditions.
Year
Issue
Physical description
Contributors
 • Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
References
 • Boguszewski R. (2009), Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, Komunikat z badań CBOS, dostępny na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF (otwarty: 22.08.2013).
 • Boguszewski R. (2010), Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998–2010, Komunikat z badań CBOS, dostępny na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_016_10.PDF (otwarty 5.08.2013).
 • Borczyk W., Wnuk W. (2012), Edukacja w starości i do starości, [w:] B. Szatur-Jaworska (red.) Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, dostępny na: http://brpo.gov.pl/sites/default/files/13541772380.pdf (otwarty 15.07.2013).
 • Decyzja Nr 940/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 września 2011 w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (Dz. Urz. UE PL.L.246).
 • Feliksiak M. (2012), Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań CBOS, dostępny na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF (otwarty 3.08.2013)
 • Halicka M., Kramkowska E. (2012), Uczestnictwo ludzi starych w życiu społecznym, [w:] J. Hrynkiewicz (red.) O sytuacji ludzi starszych, Tom III, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 33–50.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
 • Kozerska A. (2010), Uczenie się człowieka dorosłego w kontekście doświadczenia krytycznego wydarzenia życiowego jako przedmiot badań, [w:] A. Gofron, B. Łukasik (red.) Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 253–261.
 • Kozerska A. (2012), Metodologiczne koncepcje badań nad środowiskiem edukacyjnym, [w:] A. Gofron, A. Kozerska (red.) Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 169–182.
 • Majnert P., Machul R., Batorski D. (2012), Internet dla użytkowników w wieku 50+.Raport Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, dostępny na: http://www.dojrzaloscwsieci.pl/dla-mediow.html?file=tl_files/pliki/Raport_Internet_dla_Uzytkownikow_50_plus.pdf (otwarty 3.08.2013).
 • Omyła-Rudzka M. (2012), Sposoby spędzania czasu na emeryturze, Komunikat z badań CBOS, dostępny na: www.cbos.pl (otwarty 1.03.2013).
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie. Projekt dokumentu strategicznego opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrow nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r., dostępny na: http://bip.men.gov.pl/images/stories/Karolina/plll2011_02_04.pdf (otwarty 3.08.2013).
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf, (otwarty 11.07.2013).
 • Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, dostępny na: http://www.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/zaangazowanie2010.pdf (otwarty 5.08.2013).
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012––2013 (Program ASOS), dostępny na: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf (otwarty 2.08.2013).
 • Sobiesiak-Penszko P. (2013), Seniorem być. Sytuacja i aktywność osób starszych w Piekarach Śląskich i w Tarnobrzegu – raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, dostępny na: http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/Seniorzy/raportdiagnozaPologowany.pdf (otwarty 26.11.2013).
 • Sroczyński W. (2007), „Środowisko niewidzialne” w andragogice. Środowisko z punktu widzenia andragogiki humanistycznej, [w:] B. Juraś-Krawczyk (red.) Wybrane obszary badawcze andragogiki, Wydawnictwo WSHE, Łódź,s. 23–45
 • Styl życia polskich seniorów. Raport z badania zrealizowanego przez KB PRETENDENT, dostępny na: http://www.seniorzy.pl/index.php/informacje/939-styl-ycia-polskich-seniorow (otwarty 19.08.2013).
 • The 2012 ageing report: underlying assumptions and projection methodologies. Wspólne sprawozdanie przygotowane przez Komisję Europejską (DG ECFIN) i Komitet Poiltyki Gospodarczej (AWG). European Economy 4/2011, dostępny na: http://ec.europa./economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf, (otwarty 11.07.2013).
 • WHO: Active Ageing: A Policy Framework World Health Organization, Geneva 2002, dostępny na: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf (otwarty 1.08.2013).
 • Zaidi A., Zolyomi E., Active Ageing, Research Note 6/2011, Social Situation Observatory (European Commission), dostępny na: http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/Diskusne_forum/active_ageing/zaidi_zolyomi.pdf (otwarty 1.08.2013).
 • Znaniecki F.(1988), Wstęp do socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa. (1 wydanie:1922).
 • Zoom na UTW. Raport z badania, dostępny na: http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf (otwarty 1.08.2013).
 • http://www.dojrzaloscwsieci.pl
 • http://www.seniorzywakcji.pl
 • http://www.seniorzy.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-760d6ac6-9b21-4113-9bfa-7e58489a9d47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.