PL EN


2018 | 538 | 234-243
Article title

Alternatywy dla sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych, w warunkach parentyfikacji ról, na przykładzie rodzinnej firmy inwestycyjnej

Content
Title variants
EN
Alternatives for succession in the family business in the conditions of parentification of roles on the example of family investment company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu wykorzystując studium przypadku rodzinnej firmy inwestycyjnej, podejmuje problematykę zamiany ról przywódczych w firmie rodzinnej, pomiędzy dziećmi i rodzicami, oraz konsekwencji takiej roszady w sferze strategii i sukcesji. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza konsekwencji takiej zamiany ról. Prezentując studium przypadku, posłużono się wynikami obserwacji uczestniczącej oraz wynikami wywiadów przeprowadzonych wśród członków rodzin stanowiących zarząd przedsiębiorstwa oraz ich rodziców. Stwierdzono, że taki układ władzy kwestionuje typowy zamiar strategiczny założycieli tego typu przedsiębiorstw, tj. sukcesję. Wykluczając tradycyjnie pojmowaną sukcesję, w firmie rodzinnej pozostają do wykorzystania trzy opcje, które konstytuują jej strategię, tj. sukcesja zewnętrzna, sukcesja odwrócona oraz aprecjacja wartości firmy i jej sprzedaż. Każda z tych sytuacji wywiera przemożny wpływ na zachowania strategiczne i organizacyjne właścicieli firmy.
EN
On the basis of case study of the family investment company the author of this paper analyses the issue of the change of leadership roles in the family business, between parents and children and the consequences of such a change in the scope of strategy and succession. In this context, the aim of the paper is the identification and analysis of consequences of such a change. The case study analysis presented in this article has been prepared on the basis of own observations and results of interviews conducted among the members of the families consisting of the board of investigated company and their parents. It has been concluded that such a constellation of the power is in conflict with the strategic aim of the family company owners – the succession. Excluding classic succession, the family business can implement one of three options: the external succession, the reverse succession or the appreciation of the company value and the sale of it. Each of the options mentioned above strongly influences strategic and organizational behavior of the family company owners.
Contributors
References
 • Kempa E., 2015, Sukcesja jako element strategii firmy rodzinnej, [w:] Marjański A., Contreras Loera M.R. (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 7, cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Klimek J. (red.), 2018, Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 7, cz. 2, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź–Warszawa.
 • Koładkiewicz I., 2015, Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek, [w:] Marjański A., Contreras Loera M.R. (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 7, cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Lewandowska M., Menadżer zewnętrzny w firmie rodzinnej, http://familybusiness.ibrpolska.pl/menadzer-zewnetrzny-firmie-rodzinnej-zawsze-musi-byc-trudne-2 (25.07.2018).
 • Marjański A., 2012a, Specyfika firm rodzinnych, [w:] Zawadka M. (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 • Marjański A., 2012b, Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju,
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 12, z. 7, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Marjański A., 2015, Uwarunkowania strategii rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Marjański A., Contreras Loera M.R. (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 7, cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Miklaszewski L., 2018, Kulturowe konsekwencje odwróconego modelu przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie rodzinnej firmy inwestycyjnej, [w:] Sułkowski Ł., Marjański A., Klimek J. (red.), Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 7, cz. 2, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa.
 • Niedbała E., 2002, Firmy rodzinne – obiekt badawczy, MBA, nr 5.
 • Nowodziński P., Budzik-Nowodzińska I., 2015, Konflikt międzypokoleniowy w firmie rodzinnej, [w:] Sułkowski Ł., Marjański A. (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 7, cz. 3, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Obłój K., 2010, Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa.
 • Popczyk W., 2003, Zarządzanie strategiczne w firmach rodzinnych, [w:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. 1, PAM Center, Łódź.
 • Raport Instytutu Biznesu Rodzinnego, Barometr Sukcesyjny z 24 stycznia 2018, www.ibrpolska.pl/raporty/ (9.09.2018).
 • Safin K., 2007, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Safin K., Pluta J., Pabjan B., 2014, Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa.
 • Sułkowski L., Marjański A., 2009, Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltex, Warszawa.
 • Wennberg K., Wiklund J., Hellerstedt K., Nordqvist M., 2011, Implications of Intra-Family and External Owenrship of Family Firms: Short Term and Long Term Performance, Ratio Working Paper, no 172, [za:] Koładkiewicz I., Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek, [w:] Marjański A., Contreras Loera M.R. (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 7, cz. 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-761476cd-69ab-4c03-8efa-f46c3a4d75b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.