PL EN


2018 | 18 | 1 | 387-409
Article title

The role of the concept of sustainable development and its indicators in a study on the progress of the new UN goals

Authors
Content
Title variants
PL
ROLA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU ORAZ WSKAŹNIKÓW W BADANIU POSTĘPU WDRAŻANIA NOWYCH CELÓW ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nowadays the world is facing a serious problem related to climate change and its repercussion for human beings. At the same time, world societies are struggling with the consequences of the last economic crisis. These issues have not escaped the attention of the United Nations, and therefore in 2015 the organization adopted 17 goals to improve the social, economic and environmental situation. The Sustainable Development Goals are not the first priorities announced for the world. In 2000, the Millennium Development Goals were adopted. They dealt with important issues of the day, encouraging the global community to take necessary actions. This paper addresses two issues. Firstly, it describes the evolution of the range of adopted goals to improve the socio-economic situation of people, taking into consideration the relation with the concept of sustainable development. Secondly, it uses the indicators as the main instruments to assess the progress in achieving accepted aims
PL
Obecnie świat boryka się z poważnymi problemami związanymi ze zmianami klimatu i ich konsekwencjami dla człowieka i środowiska naturalnego. Jednocześnie wiele społeczności podejmuje wysiłki ukierunkowane na przezwyciężenie skutków ostatniego kryzysu gospodarczego. Te kwestie nie uszły uwadze Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dlatego też pod jej auspicjami w 2015 roku przyjęto 17 celów ukierunkowanych na poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Cele Zrównoważonego Rozwoju nie są jednak pierwszymi tego typu priorytetami ogłoszonymi dla świata. W 2000 r. przyjęto Milenijne Cele Rozwoju, które swoim czasie podejmowały ważne kwestie, wymagające niezbędnych działań społeczności globalnej. Niniejszy artykuł dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze opisuje ewolucję zakresu przyjętych celów ONZ w zakresie poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej ludzi na świecie, z uwzględnieniem znaczenia koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju. Po drugie, podejmuje zagadnienie roli wskaźników jako głównych instrumentów służących ocenie postępów w realizacji nakreślonych priorytetów.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
387-409
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
author
 • Pedagogical University of Krakow, Poland
References
 • Almer Ch., Winkler R. (2017). Analyzing the effectiveness of international environmental policies: The case of the Kyoto Protocol, Journal of Environmental Economics and Management, Volume 82, March 2017, p. 125-151.
 • Barbier E.B.(2009). A Global Green New Deal, Executive Summary, UNEP.
 • Baettig M.B., Brander S., Imboden D.M. (2008). Measuring countries’ cooperation within the international climate change regime. Environmental Science & Policy, Volume 11, Issue 6, October 2008, p. 478-489.
 • Czaja S., Becla A. (2012). Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii. In: S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko (ed). Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy. Warszawa: Difin.
 • European Commission (2000). EUROPEAN COUNCIL – NICE, 7-10 DECEMBER 2000, Conclusions of the Presidency, Accessedt: http://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm, Accessed 01.04.2016.
 • European Commission (2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:52001DC0264&from =EN, Accessed 18.11.2016.
 • Eurostat, Indicators, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators, Accessed 20.04.2016.
 • Global Green Economy Index, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2372GGEI-2016.pdf Accessed 01.10.2017.
 • GNDG (2008). A Green New Deal. Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices. The first report of the Green New Deal Group. London.
 • IAEG-SDGs Inter-agency Expert Group on SDG Indicators, http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/, Accessed 22.04.2016.
 • Indices of Social Development, Available at: http://www.indsocdev.org/, Accessed 19.04.2016.
 • Janik B.(2014). Financial investment in the concept of sustainable development, Warsaw: Difin.
 • Khan N. (2010). Revisiting the MDG’s: Exploring a Multidimensional Framework for Human Development, Journal of Asia Pacific Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 149-176.
 • Kumar B, Kumar P. (2011). Green economy: policy framework for sustainable development. Current Science, Vol. 100, No. 7, 10 April 2011.
 • Marshall S.J. (2004). Flagging global sanitation target threatens other Millennium Development Goals, Bulletin of the World Health Organization, No 82(3), pp. 234-235.
 • Millennium Development Goals Indicators, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/About.htm Accessed: 02.04.2016
 • Missing the Millennium Development Goals (2005). New Internationalist, Issue 375, pp. 24-25.
 • OECD (2009), Declaration on Green Growth, Meeting of the Council at Ministerial Level, 24-25 June 2009.
 • OECD (2015). Monitoring the Transition to a Low Carbon Economy. A strategic approach to local development.
 • OECD (2017). Green Growth Indicators. OECD Green Growth Studies. Paris.
 • Rockström J., Lenton T.M., Scheffer M., Folke C., Schellnhuber H.J. , Nykvist B., de Wit C.A., Hughes T., van der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S.,Snyder P.K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R. W., Fabry V.J., Hansen J., Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzen P., Foley J. (2009). Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, 14(2): 32.
 • Rogall H. (2010). Ekonomia zrównowazonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań : Zysk i S-ka.
 • Rosicki R. (2010). International and European concepts of sustainable development. Scientific and methodical review, No 4., pp. 44-56.
 • Ryszawska B. (2013): Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Skowroński A. (2006). Sustainable development as the perspective of further civilisation Development, Problemy ekorozwoju, Vol. 1, No. 2, pp. 47-57.
 • Social Progress Index, http://www.socialprogressimperative.org/data/spi#map/countries/com9/dim1,com1,com2,dim2,idr32,dim3,com9 , Accessed: 19.04.2016.
 • Stiglitz J.E (2004). Globalization, Warsaw: PWN.
 • Szyja P. (2013). Creating Green Jobs in Situation of Real Economy Crises. In: Partycki S. (ed.). Theories of crisis, Lublin: KUL, pp. 193-204.
 • Szyja P. (2015). Green Economy in Poland – Current State and Perspectives. Social inequality and economic growth, Vol.41, pp. 432-447.
 • Szyja P. (2016). The Role of the State in Creating Green Economy. Oeconomia Copernicana, Vol. 7, Issue 2, pp. 207-222.
 • UN (1975). Report of the Governing Council on the work of its third session, 17 April – 2 May 1975, General Assembly, Supplement No. 25, New York.
 • UN (1987). Our common Future. Report of the World Commission on Environment and Development.
 • UN (1992). Rio Declaration on Environment and Development,
 • http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163 Accessed 20.03.2016.
 • UN (1995). Commission on Sustainable Development Report on the Third Session (11-28 April 1995), Economic and Social Council, Official Records, Supplement No.12.
 • UN (2000). Millennium Development Goals, Available at: http://www.unmillenniumproject.org/goals/ Accessed 14.03.2016.
 • UN (2001). Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration. Report of the Secretary-General. General Assembly, Fifty-sixth session.
 • UN (2002). Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development.
 • UN (2012). Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012.
 • UN (2014). The Millennium Developments Goals. Report 2014, New York.
 • UN (2015). The Millennium Developments Goals. Report 2015, New York.
 • UN (2015). Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda, General Assembly, New York.
 • UN (2015b). Sustainable Development Goals. https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 Accessed 20.03.2016.
 • UN (2016). Low carbon development. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1448, Accessed 10.09.2017.
 • UN (2017). Statistical Commission. Report on the forty-eighth session (7-10 March 2017). https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/Report-on-the-48th-session-of-the-statistical commission-E.pdf (Accessed 02.10.2017).
 • UNECE. What does green economy mean? http://www.unece.org/sustainable-development/green-economy/what-does-green-economy-mean.html ( Accessed 23.11.2016).
 • UNEP (2011). Green economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Makers. www.unep.org/greeneconomy (Accessed 23.11.2016).
 • World Bank. Social Inclusion. http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/social-inclusion, Accessed 01.04.2016.
 • Woźniak M.G. (2008). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7614a4fd-6d1b-436b-ad95-c0ddc5051885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.