PL EN


2014 | 2(15) | 65-81
Article title

Formy ochrony krajobrazu wiejskiego w świetle ustawy o ochronie przyrody

Content
Title variants
EN
Forms of rural landscape protection in light of the nature protection law
IT
Forme di tutela del paesaggio rurale alla luce della legge sulla tutela della natura
Languages of publication
PL EN IT
Abstracts
EN
This paper seeks to establish whether, and to what extent, the instruments provided for in the nature protection law are adequate and constitute an efficient system of rural land scape protection. In the author’s opinion the regulation fails to provide satisfactory protection of rural landscape, particularly in relation to landscape parks. Thus, a more systemic approach and more complex solutions are postulated.
IT
Lo scopo dell’articolo è di valutare in quale misura gli strumenti previsti nella legge sulla tutela della natura costituiscano un sistema efficace di tutela del paesaggio rurale e siano adeguati all’oggetto della tutela. L’autrice puntualizza che la regolazione giuridica riguardo alla tutela della natura dovrebbe essere considerata come non sufficientemente efficace in materia di tutela del paesaggio. Per quanto riguarda i parchi naturali postula di estendere la regolazione ricorrendo ai divieti di carattere paesaggistico. Inoltre richiama l’attenzione sulla scarsa efficacia dello strumento di tutela delle zone di rispetto e sull’evoluzione delle norme che tendono a diminuire l’importanza dei parchi naturali, ed anche sulla debolezza del regime giuridico delle zone paesaggistiche protette. Sottolinea che l’importanza della questione e il grado di pressione legato al paesaggio rurale richiede un’azione sistemica in materia.
Keywords
Year
Issue
Pages
65-81
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Biernat, K. (2006), w: J. Ciechanowicz-McLean, Polskie prawo ochrony przyrody, Warszawa.
 • Ciechanowicz-McLean, (2011), J. Parki narodowe w prawnym systemie ochrony przyrody, w: M. Górski, (red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne.
 • Ciechanowicz-McLean, J. (2007), Prawo ochrony przyrody w systemie ochrony środowiska, „Ochrona środowiska. Prawo i Polityka” , nr 1/2007.
 • Czechowski, P., Niewiadomski, A. (2012), Natura 2000 a parki narodowe – wybrane problemy prawne, w: M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa.
 • Dobrowolski, G. (2013), Obszar Natura 2000 jako prawna forma ochrony przyrody „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5/2013.
 • Dubel, K. (2004), Obszary cenne przyrodniczo w krajobrazie terenów wiejskich, „Przegląd Komunalny”, z. 4/2004.
 • Fogel, A. (2013), Planowanie przestrzenne a krajobraz, „Przegląd Komunalny”, nr 2/2013.
 • Goździewicz-Biechońska, J. (2014), Z prawnej problematyki ochrony krajobrazu
 • na obszarach wiejskich, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1/2014.
 • Gruszecki, K. (2013), Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, SIP LEX Wolters Kluwer SA.
 • Gwiazdowicz, M. (2010), Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich – zagrożenia i szanse, „Studia BAS”, nr 4(24)/2010.
 • Habuda, A. (2010), Autonomia prawa ochrony przyrody. Fakt czy postulat?, w: E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, Rzeszów.
 • Kistowski, M. (2008), Problemy ochrony walorów krajobrazowych parków krajobrazowych, w: Krajobrazy Polski – nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie opolskich parków krajobrazowych. Materiały pokonferencyjne, Góra Św. Anny.
 • Kistowski, M., Kowalczyk, J. (2011), Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski, Warszawa.
 • Kokoszka, K. (2014), Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 2014-2020, „Studia Ekonomiczne".
 • Król, M. A. (2012), Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, w: M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa 2012.
 • Król, M. A. (2011), Racjonalna gospodarka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody, „Studia Iuridica Agraria” 9.
 • Lebowa, D. (2011), Obszar chroniony krajobrazu – aspekty prawne, „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, nr 1/2011.
 • Lebowa, D. (2011), Podstawy prawne funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce, w: M. Górski (red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa.
 • Lipiński, A. (2010), Z problematyki tworzenia niektórych form ochrony przyrody w: E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, Rzeszów.
 • Nastaj, P. (2012), Specjalna regulacja prawna wymogów ochrony środowiska na obszarze ochronionego krajobrazu, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2012, nr 3, 2012.
 • Niedziółka, M., Stec, R., Strus D. (red.), (2012), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa.
 • Otawski, P. (2007), Obszary ochrony przyrody a system planowania przestrzennego w Polsce, w: S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, Lublin.
 • Otawski, P. (2007), Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach „Natura 2000”, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1/2007.
 • Pieprzny, S. (2011), Rodzaje stref specjalnych, „Studia Prawnoustrojowe” 13.
 • Radecki, W. (2010), Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze, Warszawa.
 • Radziejowski, J. (2011), Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa.
 • Roliński, M. (2012), Parki narodowe w Polsce – aspekty admistracyjnoprawne, w: M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnieniaekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa.
 • Różewicz, K. (2013), Problematyka pojęcia „otuliny” w polskim systemie prawnym, „Studia Prawa Publicznego” nr 4/2013.
 • Stanik-Filipowska, K. (2010), Park krajobrazowy a park kulturowy – analiza administracyjno-prawna, w: E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, Rzeszów.
 • Zacharko, L. (2009), Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7617aac6-ea84-4c9e-84c9-26dd8abf62e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.