PL EN


2013 | 60 | 1 | 85-100
Article title

Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych

Content
Title variants
EN
Study of spatial and temporal uniformity of socioeconomic objects development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie arytmetyki przyrostów w konstrukcji wektorowej miary syntetycznej do badania jednorodności czasowej i przestrzennej regionów. W konstruk-cji miernika zastosowano parę uporządkowaną: przyrost wartości średniej, przyrost odchylenia standardowego. Dzięki temu uzyskano dla każdej wartości miary dodatkową informację mówiącą o jednorodności regionów. W artykule przedstawiono przykład konstrukcji wekto-rowej miary syntetycznej do stworzenia rankingu polskich województw według przestrzennej jednorodności na bazie danych uzyskanych z powiatów będących częściami województw.
EN
The article presents the method for constructing synthetic vector measure which allows to determine the effect of indicators’ variability on the result of ranking. The measure is com-posed of an ordered pair of mean value increment and standard deviation increment. As a consequence, additional information that allows to determine how the rank of a given object might change may be gathered. An example of constructing synthetic vector measure for cre-ating a ranking of Polish voivodships in terms of spatial uniformity based on data obtained from counties being parts of those voivodships is presented.
Year
Volume
60
Issue
1
Pages
85-100
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej ul. Mickiewicza 64 71-101 Szczecin
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki ul. Mickiewicza 64 71-101 Szczecin
References
 • Bartosiewicz S., (1984), Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, Prace na-ukowe AE, nr 262, Wrocław.
 • Borawski M., (2012), Vector Space of Increments, Control and Cybernetics No. 1.
 • Borys T., (1984), Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace naukowe AE, seria : monografie i opracowania, nr 23, Wrocław.
 • Institute for Economics & Peace, Global Peace Index Methodolo¬gy, Results and Findings, 2010, http://www.visionofhumanity.org/wpcontent/uploads/PDF/2010/2010%20GPI%20Re-sults%20Report.pdf.
 • International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index. The Challenge of Hunger: Focus on the Crisis of Children Undernutrition, 2010, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi10.pdf.
 • Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologiczne¬go podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struk¬turę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4.
 • Kolenda M., (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowa¬nie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Kukuła, K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa, PWN.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, PWN 2006.
 • Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. War¬szawa, Difin.
 • Nermend K., Borawski M., (2006), Using Average-Variance Number Sys¬tem in Calculation of a Synthetic Development Measure, Polish Journal of Environmetal Studies, 15 (4C), 127-130.
 • Nermend K., (2006a), A Synthetic Measure of Sea Environment Pollution, Polish Journal of Environmetal Studies, 15 (4b), 127-129.
 • Nermend K., (2006b), Using Average-Variance Representation in Economic Analyses, Polish Journal of Environmetal Studies, 15 (4C), 123-126.
 • Nermend K., (2007), Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR), Polish Journal of Environmental Studies, 16 (4A), 195-198.
 • Nermend K., (2008a), Employing Similarity Measures to Examine the Development of Technical Infrastructure in Polish Counties, Folia Oeconomica Stetinensia, 15 (7), 87-97.
 • Nermend K., (2008b), Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, Przegląd Statystyczny, 55 (3), 10-21.
 • Nermend K., (2008c), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nermend K., (2009), Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contribu-tions to Economics, Springer.
 • Sobczyk M., (1983), Analiza porównawcza produkcji rolniczej w wojewódz¬twie lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 2.
 • Social Watch, Social Watch Annual Report 2010: Time for a new deal after the fall, Montevi-deo, 2010, http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Social-Watch-Report-2010.pdf.
 • United Nations Development Programme, Human Develop¬ment Report, New York, Oxford University Press, 2010, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/
 • World Bank, Making a difference for entrepreneurs, 2010,
 • http://www.doingbusiness.org/reports/doing-business/doing-business-2011.
 • World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010-2011,
 • http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76192c31-4291-43ac-bdd2-a1054211b27c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.