PL EN


2001 | 3 | 198-220
Article title

Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie polski międzywojennej przemysł cukierniczy był jedną z najlepiej rozwiniętych bran! przemysłu w Krakowie. Do największych krakowskich fabryk wyrobów cukierniczych w tym czasie należały zakłady ,.A. Piaseckiego", ,,Sucharda". "Pischingera". Z tych 3 zakładów oraz z majątku zlikwidowanych fabryk "Helia" i "Kryształ"' w 195lr. utworzono funkcjonujące do dziś Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A., jako jedno z największych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Przedmiotem niniejszej pracy będzie analiza procesu kształtowania się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950r. Główna uwaga zostanie zwrócona na problem, jak zakłady te zachowywały się w warunkach korzystnej koniunktury wzrostu gospodarczego, w latach wielkiego kryzysu gospodarczego, w warunkach okupacji i pierwszych latach powojennych. Poszczególne okresy charakteryzowały się odmiennymi uwarunkowaniami dla kształtowania się analizowanych firm, a wydaje się, że wiele podobnych sytuacji z lat pogłębiającego się kryzysu gospodarczego lat 30. można zauważyć obecnie, a latach transformacji gospodarki.
Keywords
Contributors
References
 • Akta Archiwum Państwowego w Krakowie, sygn. Piasecki 85P- 92P; Pischinger-1 ;. RH Helvetia (Helia) RH 392 (BX 210); Hełia-1, 2; RH Kryształ RH 450 (A IX 226); RH 341 (B IV 182); K.ryształ-1,2; RH Piasecki RH 325 (B I 204), RH 430 (A II 103), RH 71 (B V 252); RH Pischinger RH 367 (B Vlll 425), RH 381 (B IX 494 ); RH Suchard RH 332 (B Il213); sygn. Suchard-1,2; Wawel-1,2; Zjedn. Przemysłu Cukierniczego-l
 • Ankieta przemysłowa Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie o stanie przemysłu w jej okręgu w 1926 r., 1928, Kraków
 • Bujak F., 1917, Rozwój gospodarczy Galicyi (1772-1914). Lwów
 • Ilustrowany Kurier Codzienny, nr 312, z dn. l 0.11.1935
 • Kaliński J., Landau Z., 1998, Gospodarka Polski w XX w., Warszawa
 • Kartki z historii, opracowanie z okazji 50-lecia ZPC Wawel
 • Kortus B., 1968, Kraków jako ośrodek przemysłowy, Kraków
 • Kotewicz R., 1981, Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939, Kraków
 • Księga adresowa Polski (wraz z w.m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, 1928, Warszawa
 • Małopolskie spółki akcyjne- Księga informacyjno-adresowa, 1922, Kraków
 • Polski słownik biograficzny, t.XXV, 1980, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
 • Polski przemysł i handel - Rynek Polski, Warszawa 1930
 • Przemysł i Handel, nr 28 z dn. 18.Vlll.1921, Warszawa
 • Przemysł Polski, nr 2, czerwiec 1935, Warszawa
 • Przewodnik przemysłu i handlu polskiego, 1928, rocznik 11, Warszawa
 • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, 1930, 1932, l 934, 1936, 1938
 • Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce, 1929, Warszawa
 • Spółki akcyjne w Polsce, rocznik drugi 1922/23, Poznań
 • Spółki akcyjne w Polsce, rocznik trzeci, 1928, Poznań-Warszawa
 • Weber A., 1970, Geneza i rozwój przemysłu cukierniczego w Krakowie (do roku 1914), [w:] Rozwój przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Poznań
 • Życie gospodarcze w okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 1850-1930, 1930, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-761ba798-6d10-4489-b252-c0f0bd41db09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.